27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 15
އަހަރު ދަންމާލިޔަސް ފިލާވަޅުތައް ފުރިހަމަކުރެވޭނެބާ؟

މިއީ އެއްވެސް މީހަކު ހިތަށް ވެސް އެރި ފަދަ ހާލަތެއް ނޫނެވެ. މުޅި ދިރިއުޅުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައި ކޮވިޑް-19އާ އެކު ތައުލީމީ ނިޒާމް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓި ދަރިވަރުންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް އެރި ލޮޅުމުން ސަލާމަތެއް ނުވެވެ އެވެ. ޔުނެސްކޯއިން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން 1.1 ބިލިއަން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފަ އެވެ. އެއާ އެކު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވަން އިޓަލީގައި މަޖުބޫރުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިޓަލީގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ކަރިކިއުލަމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 37
މަޝްހޫރު ހިސާބު ޓީޗަރު މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ

ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި، އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ހިސާބު ޓީޗަރު އަހުމަދު މަނިކު މިރޭ އިރާކޮޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 47
ގްރޭޑު 7،8ގެ ޕޭޕަރަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަދަލުތަކެއް

ޓެސްޓުތައް ވެސް ފެށިފަހުން ކީސްޓޭޖް ތިނެއްގެ ޕޭޕަރުތައް މާކްކުރުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 123
އެންމެ މުހިންމީ މުގައްރަރު އިސްލާހުކުރުން: ނަޝީދު

އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ކަންކަމަށް ބަލައި، ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލް ސަލާމަތް ކުރަން މި ވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ސްކޫލްތަކުގެ މުގައްރަރު އިސްލާހު ކުރުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 27
ގްރޭޑު ނުވައެއްގައި ދެ މާއްދާއެއް މެދުކަނޑާލައިފި

ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރެއްގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑު 9 އަށް އަލަށް ތައާރަފުކުރި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް އާއި ހެލްތު އެންޑް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން (ޕީއީ) ކިޔަވައިދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 84
ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް، މާއްދާތައް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 24
ގައުމު މިވަނީ ރިވެތި އަހުލާގަށް ބޭނުންވެފައި

ރާއްޖެ މިވަނީ މިއިން ޒަމާނަކު ބޭނުންނުވާ ވަރަށް ރިވެތި އަހުލާގަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 6
ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 2
ގައުމީމަންހަޖާ ގުޅޭ ސެމިނާރެއް މަންދު ކޮލެޖުން ބާއްވަނީ

ގައުމީ މަންހަޖާ ގުޅޭ ސެމިނާރެއް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މާދަމާ ބާއްވަން މަންދު ކޮލެޖުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 40
އަންނަ އަހަރު ސާނަވީ ބައި ފެށޭނީ ގްރޭޑް ނުވައަކުން

އަންނަ އަހަރު ސްކޫލުތަކުގެ މަތީ ގްރޭޑްތައް ގައުމީ މަންހަޖުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމުން، ސެކަންޑަރީ ބައި ދެން ފެށޭނީ ގްރޭޑް ނުވަ އަކުންނެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމަށް އަންނަ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގައި އާމަންހަޖް ފަށާނީ 2018 ގައި

ގްރޭޑް އަށަކުން ފެށިގެން 10އާ ހަމައަށް އާ މަންހަޖަށް ކިޔަވައިދިނުން، 2018 ވަނަ އަހަރަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަސްކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 11
"އާ މަންހަޖާ އެކު ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި"

ތައުލީމީ އާ މަންހަޖާ އެކު ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަދަލު އަދިވެސް އަންނަމުން ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.