14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
ސްކޫލް ގައިޑް: މައިންބަފައިންނަށް މުހިންމު ހަތެއް

އިނގިލި ކުރީ ލައިގެން ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންދާ ފުރަތަމަ ދުވަހު ގިނަ ކަންތައްތަކަކާ ބެލެނިވެރިން، ޚާއްސަކޮށް މަންމަ އިން ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ވަރަށް އަސަރު ގަދަ ދުވަހެކެވެ. ދަރިފުޅު ސްކޫލުގައި ނުހުންނަން ރޮއި ކަރުނަ އަޅާ ވަގުތެވެ. އެހެން ބައެއް ބެލެނިވެރިންނަށް އެއީ، ރުޅިގަދަވެ ހާސްކަން...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 1
ސްކޫލު ގައިޑު: އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ނަމޫނާއެއް

ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ މޮޅީ، އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ކުއްޖާ އެވެ. އަދި އެ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ވަގުތެއް ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ސްކޫލުން ބާއްވާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި މާ ބޮޑަށް ބައިވެރިވެ އުޅުމަކީ ކިޔަވަން ވަގުތު ހޯދަން ދަތިވާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިއީ...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
މެޕްސް ކޮލެޖް، ޒަމާނީ ތައުލީމުގެ އިސް ސަފުގައި

މެޕްސް ކޮލެޖޭ ބުނުމުން އެއީ ދިވެހިންނަށް މިހާރު އާ ނަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. މި ކޮލެޖް 1999 ގައި ހުޅުވި ފަހުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް ވަނީ ބިޒްނަސްގެ އެކި ރޮނގުން ތަމްރީނުކޮށް މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ނެރެދީފަ އެވެ. އަދި މިއަދު ވެސް އެތައް ސަތޭކަ ދަވަރުންނެއް އެ ކޮލެޖްގައި އަންނަނީ މަތީ ތައުލީމު އުނގެނެމުންނެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު އެ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 6
ކިންޑަގާޓްން އަދި ޑޭކެއާ، ކެނެޑާގެ ތަޖުރިބާ އިން

އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރާއި ބައިގައި، ނުވަތަ އެ ވަރު ވެސް ނުވަނީސް، ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ފަށާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ބައްޓަންވެގެން އައީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟ މަންމައަކަށް ވީ ހިސާބުން ހިތުގައި އުފެދުނު މި ސުވާލާ މެދު އިތުރަށް ވިސްނެން ފެށީ ކެނެޑާ އަށް ބަދަލުވާން ޖެހުނީމަ އެވެ. މި ތަނުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ލަވް ކެއާ: ކުދިންނަށް އަޅާލުމުގެ ހިދުމަތުގައި

ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ޑޭ ކެއާއަކީ އާ ހިދުމަތެކެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާ އެވެ. އާދަވެފައި އޮންނަނީ، ބެލެނިވެރިން މަސައްކަތަށް ދާ ގަޑީގައި ދަރިން ބަލަން ބިދޭސީއަކު ގެންގުޅުމެވެ....

December 03, 2017 1
ގްރޭޑް 11: އުނދަގުލެއް ނޫން، ސިކުނޑި ހުޅުވާލާ!

އޭ ލެވެލްއާ އެކު މާތީ ސާނަވީ މަރުހަލާ ފެށުމުން ބައެއް ކުދިންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ކިޔެވުން ވަރަށް ބުރަވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މުޅިން ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫން ކަން ސާފުވާނީ، ކިޔެވުން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 5
ސްކޫލް ގައިޑް: އެހީތެރިވުމުގެ ނަމޫނާ ދަރިވަރުން

އެކި ކުދިންނަށް އެހީވުމާއި، އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، އެކި ކުދިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި އިސްނެގުމަކީ ކާމިޔާބު ދަރިވަރެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ މުހިންމު ސިފަތަކެވެ....

November 28, 2017 1
ސްކޫލް ގައިޑް: ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ ކާމިޔާބު ކުރިއެރުން

ސައިރިކްސް ކޮލެޖަކީ މީގެ 24 އަހަރު ކުރިން ހިންގަން ފެށި ކޮލެޖެކެވެ. މިއަދު މައިގަނޑު ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ތައުލީމު ދެމުން އަންނަ ކޮލެޖުން، މިހާތަނަށް އެތައް ހާސް ކުދިންނެއް ވަނީ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 1
ސްކޫލް ގައިޑް: ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ

ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ސަބަބަކީ ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު ނިދާފައި ހޭލާއިރު ބަނޑު ހުންނާނީ މުޅިން ހުހަށެވެ. ހެނދުނު ސައި ބުއިމުން ބަނޑަށް ހަމަޖެހުން ލިބެ އެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ގޮސް ކިޔަވާނެ ހަކަތަ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ލިބެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 1
ސްކޫލް ގައިޑް: އެކާވީސް ވަނަ ޤަރުނުގެ ހުނަރު

ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ފަހު އެނބުރި އަލުން ކިޔެވުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ އިރު އާ ޢަޒުމުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެކަން ޙާޞިލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައެޅުމަކީ ކުދިން ކޮށް އުޅޭ...

November 26, 2017 3
ސްކޫލު ގައިޑް - ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ދުލުން

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. ދަރިވަރުން ގިނަ ބޮޑެތި ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް ކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. އެކަމަކު ދަރިވަރުންގެ މި ޝަކުވާތައް ގިނަ...