03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: ޗުއްޓީވެއްޖެ! އާ ކަމެއް ކޮށްލަމާ!

ކޮބާ އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޗުއްޓީ އައީދޯ އެވެ؟ ތައުލީމީ ހަޔާތަށް އަހަރެއް އިތުރުކޮށްލައި، އާ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން އަރާމުކޮށްލަން ލިބޭ ޗުއްޓީ އެވެ. އާއިލާއާ އެއްކޮށް ކޮންމެވެސް ގައުމަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ދާން އަވަހަށް ދަތުރު ފަށަންވީ އެވެ. ނޫނީ ރާވާފައި އޮތީ މި ފަހަރު ތަނަކަށް ނުގޮސް މަޑުކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 3
ސްކޫލް ގައިޑް: ޗުއްޓީގައި ކުރާނީ ކޮން ކަމެއް؟

ކިޔެވުމުގައި ބުރަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށާއި ކުދިންގެ ޒިންމާތަކުގައި އަވަދި ނެތި ބުރަކޮށް އުޅުނު ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށް އޮތީ ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެކެވެ. ދަރިވަރުން ވެސް އަރާމުކުރުން މުހިންމެވެ. އެއީ ކިޔެވުމުގެ ޓެންޝަނުން ދުރުވެ، އާ އަހަރަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ. މިއީ އާއިލީ ގުޅުމާއި ލޯބި، ބޮޑުކޮށް،...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރިންޓާ ސޭލް!

ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރު ފަދަ ތަކެތި އަތްފޯރާ ހިސާބަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކޮޕިއާ ޕްލަސް އަކީ ހިޔާރު ކުރަންވާނެ ފުރަތަމަ ތަނެވެ. އަދި މިހާރު ދިރާސީ އަހަރު ނިމެން ގާތް ވެފައި އޮތުމުން، އެ ކުންފުނިން ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ 'ބެކް ޓޫ ސްކޫލް' ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާ، ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްގެ އަގު ބޮޑުތަން ކުޑަކޮށްފަ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
ސްކޫލް ގައިޑް: ކުދިން ބަދިގޭގެ މަސައްކަތަށް

ސްކޫލް ދުވަސްވަރު ސްކޫލުން ދޭ ފިލާވަޅުތަކާއި ދާން ޖެހޭ ޓިއުޝަންތައް ގިނަކަމުން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އޮންނަނީ ދިރިއުޅުމުގައި ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމަށް ވަގުތު ނުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރަކީ ކިޔެވުމުން ކުޑަ ބްރޭކެއް ދީ، ހިތްހަމަޖެހިލަން ލިބޭ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. މި ދުވަސްކޮޅުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ.