17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 7
ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ހިދުމަތް ދޭން ނެޝަނަލް ޑޭޓާ ސެންޓަރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
އޭލިއަނުން އިންސާނުންނަށް ފާރަލަނީ؟

އޭލިއަނުން އުޅޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުން އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ. މިފަހަރު ވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 5
އިންޑިއާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ހޯދުންތައް ހިއްސާކުރަން އެދެފި

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އިންޑިއާގެ ހޯދުންތައް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަށް، ސައިންސް އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 1
ގްރެޓާ ތަމްބާގަށް ނިސްބަތްކޮށް ސޫތްޕަކަށް ނަން ދީފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެނުނު ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ނަމެއް ދީފައި ނެތް ސޫތްޕަކަށް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަލާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އަދި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ ސްވިޑްންގެ ގްރެޓާ ތަމްބާގް ނަމާ ގުޅުވައިގެން ނަން ދީފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފޯނަށް އާޓިފިޝަލް ހަން ކަވަރެއް

ފޯނަކީ މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ ފޯނު ގެންގުޅޭ އިރު، އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނީ އިހުސާސްތައް ކުރުވާ އެއްޗަކަށްވުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން މިހާރު މި ވަނީ ފޯނު ކަވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަސްނޫއީ ހަމުގެ ކަވަރެއް އުފައްދައިފަ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ތިމާވެއްޓާއި ސައިންސްގެ ފިލްމު ފެސްޓިލަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ތިމާވެއްޓާއި ސައިންސާ ގުޅުން ހުރި ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއްގައި ރާއްޖޭން ފިލްމުތަކެއް ބައިވެރިކުރަން ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 6
ސައިންސް ބުނާގޮތުން މިހާރު އެންމެ ރީތި އަންހެނަކީ ބެލާ

މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ ރީތީގެ މުބާރާތަކުން ވަނަ ހޮވާ ގޮތަށް ހޮވައި އެންމެ ރީތި އަންހެނަކަށް ލަގަބެއްދޭ ގޮތުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ސައިންސާއި ގަދީމީ ހިސާބުގެ އިލްމުން މިނަކިރައި އަންހެނުންގެ ރީތިކަން ވަޒަންކުރާ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 8
ނޯބެލް އިނާމު، ދުރު ޕްލެނެޓްތައް ހޯދި އިލްމުވެރިންނަށް

ފިޒިކްސްގެ ރޮނގުން މި އަހަރުގެ ނޯބެލް އިނާމު، އިރުގެ ނިޒާމުން ބޭރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕްލެނެޓް ހޯއްދެވި ދެ ސައިންސްވެރިންނަށް ދޭ ނިންމައިފި އެވެ. ދެން އެ އިނާމު ހިއްސާކުރައްވަނީ ކާއިނާތުގެ ޒުވާން އިރު، ގެލެކްސީތައް އުފެދުނު ގޮތާއި ކައުނުގެ އުމުރު ފަދަ ކަންކަން ޔަގީންކަމާ އެކު ދެނެގަނެވޭނެ ވިސްނުންތައް ތިލަކޮށްލަދެއްވި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 3
އޭޑީކޭ އިން ސައިންސް ޖާނަލްއަކާއި އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ސައިންސް ޖާނަލްއަކާއި މެޑިކަލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 18, 2019 5
ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައިގެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ ތިން ވަނަ ކޮންފަރެންސް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މިއަދު...

September 18, 2019 11
އޭޑީކޭ އިން ހޯދާ ކުރިއެރުން ބަލައިގަންނަން: މަލީހު

ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދިވެހިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދޭތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއީ ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 4
ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ދެ ދިރާސާއެއް އޭޑީކޭން ކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް ޖެހޭ ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި "ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް" ގައި އެ ދެ ދިރާސާގެ ކަރުދާސް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 16
އުގައިލްގެ ކަރުދާހަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން

މިދިއަ މަހު އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސަށް ހުށައެޅި ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ބެހޭ ކަރުދާހަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓުނެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 5
އުކުޅަހު ދަަރިވަރުންގެ އީޖާދު މަގު ބައްތިތަކަށް!

އއ. އުކުޅަހު ސްކޫލްގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންކޮޅަކާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުން އެ ކުދިންނަށް އުގައިލް ހިޔާލެއް ދެއްވި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާގައި އުރީދޫގެ އާ ދެ އެޕެއް

ޕްރޮފެސަރު އުގައިލްގެ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން އއ. އުކުޅަހުގައި މިއަދު ފެށި "އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާ"ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ އެޕްލިކޭޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 26, 2019 14
އުކުޅަހުގައި ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރިކްސް އިންޖިނިއާސް އިން އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން...

August 26, 2019 7
އުކުޅަހު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

އއ. އުކުޅަހުގައި ސަރުކާރުން ހެދި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 10
އުކުޅަސް، ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ޓެކްފެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، އއ. އުކުޅަހުގައި ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 71
އެންމެ 23 ދުވަސް، އުކުޅަހަށް ޒަމާނީ ބޮޑު އިމާރާތެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބައްލަވައިލައްވަން ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ޖުލައި 28 ގައި އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެކަމަކު ކޮންވެންޝެން ސެންޓަރު ހަދަން އޮތް ބިން ވެސް އޭރު ސާފުކޮށް ނުނިމެ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 10
އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާ މި މަހު 26 ގައި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެން ދާއިރާތަކުން ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުންތައް އެއް ތަނަކުން ދައްކައިލުމަށް ބާއްވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ފެއާ މި މަހުގެ 26 ގައި އއ. އުކުޅަހުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ހަނދަށް އުޅަނދެއް އުދުއްސާލުމުން ރާއްޖޭން މަރުހަބާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިލުމުން ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 13
ހަނދަށް ދިއުން: އެތައް ބަޔަކު މަރުވި މަޝްރޫއުއެއް

މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން، އެމެރިކާ އިން އޭރުގެ ރޫސީ ވިލާތާ އެކު ވަރަށް ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮތެވެ: އިންސާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދަށް ފޮނުވުމެވެ. އެމެރިކާގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް...

July 20, 2019 21
ދިވެހި ދިދަ ވެސް ހަނދަށް!

އިލްމީ ގޮތުން 1969 ގައި ދުނިޔެ އޮތީ ކޮން ހިސާބެއްގައިކަން އޭރުގެ ދިވެހިންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގުތިސާދު ބިނާވެފައި އޮތް މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރީ ރިޔަލު ދޯނިފަހަރެވެ....

10 ޖޫން

June 10, 2019 3
މަހާއި ޑިނގާ: ކުރިމަގުގެ ޖާސޫސުން!

ޖާސޫސްކުރާށާއި އިންޒާރު ދޭށާއި އަދި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ޖަނަވާރު ބޭނުންކުރުމަކީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ދިގު ސަފުހާއެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނިޔަތުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭނަކީ މީގެ ކުރިން އާންމު މީހެއްގެ ހިތަށް ވެސް އެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 58
އައިސް އޭޖްގެ މޫދު ލޮނު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ

މީގެ 20،000 އަހަރު ކުރިން ދުނިޔެ ތަޖުރިބާކުރި އެންމެ ފަހުގެ އައިސް އޭޖް ދުވަސްވަރުގެ މޫދު ލޮނު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ އެވެ.