18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 1
އޭޑީކޭ އިން ސައިންސް ޖާނަލްއަކާއި އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ސައިންސް ޖާނަލްއަކާއި މެޑިކަލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 18, 2019 1
ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައިގެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ ތިން ވަނަ ކޮންފަރެންސް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މިއަދު...

September 18, 2019 8
އޭޑީކޭ އިން ހޯދާ ކުރިއެރުން ބަލައިގަންނަން: މަލީހު

ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދިވެހިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދޭތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއީ ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 4
ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ދެ ދިރާސާއެއް އޭޑީކޭން ކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް ޖެހޭ ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި "ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސް" ގައި އެ ދެ ދިރާސާގެ ކަރުދާސް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 16
އުގައިލްގެ ކަރުދާހަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން

މިދިއަ މަހު އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވި ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސަށް ހުށައެޅި ކަރުދާސްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ ބެހޭ ކަރުދާހަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓުނެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 5
އުކުޅަހު ދަަރިވަރުންގެ އީޖާދު މަގު ބައްތިތަކަށް!

އއ. އުކުޅަހު ސްކޫލްގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންކޮޅަކާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުން އެ ކުދިންނަށް އުގައިލް ހިޔާލެއް ދެއްވި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާގައި އުރީދޫގެ އާ ދެ އެޕެއް

ޕްރޮފެސަރު އުގައިލްގެ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން އއ. އުކުޅަހުގައި މިއަދު ފެށި "އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާ"ގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ އެޕްލިކޭޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 26, 2019 14
އުކުޅަހުގައި ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރިކްސް އިންޖިނިއާސް އިން އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން...

August 26, 2019 7
އުކުޅަހު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

އއ. އުކުޅަހުގައި ސަރުކާރުން ހެދި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 10
އުކުޅަސް، ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސަށް ތައްޔާރު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ޓެކްފެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، އއ. އުކުޅަހުގައި ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 71
އެންމެ 23 ދުވަސް، އުކުޅަހަށް ޒަމާނީ ބޮޑު އިމާރާތެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރެޑްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން އިންތިޒާމްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް އއ. އުކުޅަހުގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބައްލަވައިލައްވަން ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ޖުލައި 28 ގައި އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެކަމަކު ކޮންވެންޝެން ސެންޓަރު ހަދަން އޮތް ބިން ވެސް އޭރު ސާފުކޮށް ނުނިމެ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 10
އުކުޅަސް ޓެކް ފެއާ މި މަހު 26 ގައި

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެން ދާއިރާތަކުން ދިވެހިން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުންތައް އެއް ތަނަކުން ދައްކައިލުމަށް ބާއްވާ ޓެކްނޮލޮޖީ ފެއާ މި މަހުގެ 26 ގައި އއ. އުކުޅަހުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ހަނދަށް އުޅަނދެއް އުދުއްސާލުމުން ރާއްޖޭން މަރުހަބާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިލުމުން ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 13
ހަނދަށް ދިއުން: އެތައް ބަޔަކު މަރުވި މަޝްރޫއުއެއް

މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން، އެމެރިކާ އިން އޭރުގެ ރޫސީ ވިލާތާ އެކު ވަރަށް ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮތެވެ: އިންސާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދަށް ފޮނުވުމެވެ. އެމެރިކާގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް...

July 20, 2019 21
ދިވެހި ދިދަ ވެސް ހަނދަށް!

އިލްމީ ގޮތުން 1969 ގައި ދުނިޔެ އޮތީ ކޮން ހިސާބެއްގައިކަން އޭރުގެ ދިވެހިންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގުތިސާދު ބިނާވެފައި އޮތް މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރީ ރިޔަލު ދޯނިފަހަރެވެ....

10 ޖޫން

June 10, 2019 3
މަހާއި ޑިނގާ: ކުރިމަގުގެ ޖާސޫސުން!

ޖާސޫސްކުރާށާއި އިންޒާރު ދޭށާއި އަދި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ޖަނަވާރު ބޭނުންކުރުމަކީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ދިގު ސަފުހާއެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނިޔަތުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭނަކީ މީގެ ކުރިން އާންމު މީހެއްގެ ހިތަށް ވެސް އެރި ކަމެއް ނޫނެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 58
އައިސް އޭޖްގެ މޫދު ލޮނު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ

މީގެ 20،000 އަހަރު ކުރިން ދުނިޔެ ތަޖުރިބާކުރި އެންމެ ފަހުގެ އައިސް އޭޖް ދުވަސްވަރުގެ މޫދު ލޮނު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 20
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބްލެކް ހޯލެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނަގައިފި

ދުނިޔޭގެ ގެލެކްސީގެ ވަރަށް ދުރު ހިސާބެއްގައިވާ "ބްލެކް ހޯލް" އެއްގެ ފޮޓޯ ނަގައި ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 8
ހޫނު ގަދަ ނަމަ ބޯންވީ ފިނި އެއްޗެއް ނޫން

ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ވާހަކައެކެވެ. މި ގަދަ ހޫނުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ ފިނި އެއްޗެއް ބޯލާށެވެ. ރޯފިލާ ވަރުގެ ގަދަ ހޫނުގައި އުޅެފައި ގޮސް ހޫނު ސައި ބޯނީ ކާކުހެއްޔެވެ

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 23
ޗައިނާ އިން ހަނދުގައި އިންދި އޮށުން ގަސް ފަޅައިފި

ޗައިނާ އިން ހަނދަން ފޮނުވި އުޅަނދުގައި ގެންދިޔަ އޮށް ހަނދުގައި އިންދައި، އެއިން މިހާރު ގަސް ފަޅާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 2
ނާސާގެ ނިއު ހޮރައިޒަންސް، މާ ދުރަށް ކޮށްލި ޒިޔާރަތް

ދުނިޔެއާ ހަތަރު ބިލިއަން މެއިލްގެ ދުރުގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ ކުޑަ އެކަމަކު ސިއްރުތަކުން ފުރިފައިވާ ގަނޑުފެނުގެ ކުޑަކުޑަ ދުނިޔެއާ ކައިރިން ނާސާގެ ނިއު ހޮރައިޒަންސް އިއްޔެ އަޅާލި ބުރާ އެކު، ސައިންސްވެރިންނަށް ރޭ ހިނިތުންވުން ގެނެސްދީފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 7
އުކުޅަހުގައި ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސްގެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް

ކޮމްޕިއުޓާ ސައިންސް އަދި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) އާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު ކޮންފަރެންސެއް އަންނަ އަހަރު އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 37
ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ތަމްރީނު ކުރަން އެދެފި

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސައެންސް ވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލަށް އިއްޔެ ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ޖީން އެޑިޓްކުރި ކަމަށް ބުނި ސައިންސްވެރިޔާ ހޫނު ފެނަށް

ޖީން އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުދިން ދުނިޔޭގައި އަލަށް އުފަންވެއްޖެ ކަމުގެ ޚަބަރާ އެކު އެކަމަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018
ފޮޓޯގައި މެރިފައި ހުންނަ ލޯ ފޭސްބުކުން ހުޅުވާލަނީ

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 20) - ހިތްގައިމު ފޮޓޯއެއް ނަގަން އެންމެ އުނދަގޫވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓެއް ލިޔަން ބުނެފި ނަމަ، "ލޯމެރުން" އެ ލިސްޓުގެ ކުރީކޮޅުން ޖާގ ހޯދާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ގިނަބަޔަކު އެއްވެގެން ފޮޓޯއެއް ނަގަން އުޅޭ ނަމަ ލޯމެރުމުގެ އުނދަގޫ ޖެހޭލެއް ބޮޑެވެ. މިފަހަރު ފޭސްބުކުން މި އޮތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިފަ އެވެ.