18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 10
ކޮވިޑް ޖެހުމުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިމާޔަތް ލިބިދާނެ

ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ކުޑަކޮށް ޖެހި ރަނގަޅުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ވެސް އެ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބާރު ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުންނަ ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ ދިރާސާތަކުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
ލޮނުފެނަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއްތޯ ދިރާސާކުރަނީ

އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުމުން ގޭގައި ފަރުވާކުރުމަށް ހަދާ ލޮނުފެނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ސްކޮޓްލެންޑުގެ އެޑިންބާގްގެ ރިސާޗަރުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 8
"ކޮވިޑް19 ފެތުރެނީ ބަލިޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ވަންދެން"

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ފަހުން، ޓެސްޓްތަކުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް އެ މީހެއްގެ ކިބައިން އެހެން މީހުންނަށް ވައިރަސް ނުފެތުރޭ ކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 12
ވެންޓިލޭޓަރުގެ ނަތީޖާ ފެނުނީ ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން

އަލަށް ފެނި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިގެންފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެކި ގައުމުތަކުގައި އެކި ގޮތަށް އަމަލުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކަނީ މި ބަލީގައި އެންމެ ހާލު ބޮޑުވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ވާހަކަ އެވެ. ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭން...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ވަކި ބަޔަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ނުރައްކާ ސަބަބު ހޯދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19ގެ ބިރުވެރިކަން ކިތަންމެ ބޮޑަސް ގިނަ މީހުންނަކީ "ނަމަކަށް ޕޮޒިޓިވް" ވާ މީހުންނެވެ. މާނަ އަކީ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް ހާއްސަ ފަރުވާއެއް ހޯދަންޖެހޭ ވަރަށް ބަލި ނުވުމެވެ. ނަމަވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ވެސް މިއީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ސިއްހީ އެހެން މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުންނަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 4
ވަސް ނުދުވުމާއި ރަހަ ނުލުން: ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނިޝާނެއް

ވަސް ނުދުވުމާއި ކާތަކެތީގެ ރަހަ ނޭނގުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރި ކަމުގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓީމަކުން ހެދި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 30
ވައިރަހަކީ ދިރުން ހުރި އެއްޗެއްތަ؟

ވައިރަހަކީ ދުނިޔޭގައި ލައްވަވާފައިވާ އެއްޗެއްކަން، ސައިންސްވެރިންނަށް ދެނެގަނެވުނީ 1898 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނާ ޖެހުނުުއިރު ވައިރަހަަކީ މިލިއަނުން ގުނާލެވޭނެ ވަރަށް އޭގެ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދެކެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވައިރަހުގެ ބާވަތް ވަނީ ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 11
ހއ. އިން ލ. ހަމައަށް ކަނޑުގެ ދިރާސާ ނިންމާލައިފި

ސަރުކާރާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަންއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ކަނޑުފަޅުތައް ދިރާސާކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 10
ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި

ސިއްހީ ކަންކަމުގައި އިންސާނުންނަށް ބޭނުންވާ ގުނަވަންތައް ޖަނަވާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހެއްދުމަށް ޗައިނާގެ ސައިންސްވެރިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ރާމާމަކުނާއި އޫރު އެއްކޮށްގެން (ހައިބްރިޑް) ޖަނަވާރެއް އުފަންކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
އަންހެނުންނަށް ނިދި މަދުވާ ނަމަ ކަށި ފީވުން އަވަސްވޭ

އިއްދައިން ކެނޑުމަށް ފަހު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ކަށީގެ ބާރު ދަށްވުން ނުވަތަ ކަށި ފީވުމުގެ މައްސަލަ އަވަސްވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

December 02, 2019 1
ކެނަބިސް އިން ޓެސްޓިކިއުލާ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ

އާންމުކޮށް ކެނަބިސްގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ފިރިހެނުންނަށް ޓެސްޓިކިއުލާ ކެންސަރު ނުވަތަ އުރަވަޅީގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019
ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ ނަމަ ހަނދާންނެތޭ ބައްޔާ ދުރުކޮށްދޭ

ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހުންނަށް ހަނދާންނެތޭ ބަލި ނުވަތަ ޑިމެންޝާ ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ގުނަ އަށް އިތުރުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 2
ރޯގާގެ ވައިރަހަކުން ބްލެޑާ ކެންސަރު ސެލް މަރުވޭ

އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ބާވަތެއް ފަތުރާ ވައިރަސްއަކުން ބްލެޑާ ކެންސަރުގެ ސެލްތައް މަރާލާ ކަމަށް ކުޑަ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 1
ވައި ނުސާފުވުމާ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ގުޅުން އެބަހުރި

ވައި ނުސާފުވުމުން ނުރައްކާވަނީ ފުއްޕާމެ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި މެޓަބޮލިކް ސިންޑްރޯމްގެ ނުރައްކާ ވެސް ބޮޑުވާ ސަބަބަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 1
މޮނާލީޒާގެ ހިނިތުންވުމަކީ ފޭކެއް؟

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްފައިވާ މޮނާލިޒާގެ ހިނިތުންވުމަކީ "ފޭކެއް" ކަމަށް ވެދާނެ ކަމުގައި ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 58
އައިސް އޭޖްގެ މޫދު ލޮނު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ

މީގެ 20،000 އަހަރު ކުރިން ދުނިޔެ ތަޖުރިބާކުރި އެންމެ ފަހުގެ އައިސް އޭޖް ދުވަސްވަރުގެ މޫދު ލޮނު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
ވަސް އެނގެނީ ހަމައެކަނި ނޭފަތަކުން ނޫން

މިއީ އާދަޔާ ހިލާފު ވާހަކައަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އަދި މި ދިރާސާ ކުރި ސަބަބު ވެސް ތަފާތެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019
ނުނިދިފައި ނޯވެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލާ!

ކޮންމެހެން އަށް ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ޓީވީ ބަލަން އޮވެގެން ނިދާލަން ކިހާ އަރާމު ހެއްޔެވެ؟ ގަޑި އެލާމްވުމުން "ސްނޫޒް" ކޮށްލީމާ އެ އަންނަނީ މާ އަރާމު ނިންޖެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
އުފާ ނުވިޔަސް ހީނލުމުން އުފާވާނެ!

މިއީ ހިނި އަންނަ ކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. ސައިންސްވެރިން ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނަނީ އުފާވެރިކަމެއް ނެތް ނަމަވެސް ގަދަކަމުން ހީނލުމުން ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުފާވެރިކަމެއް އިހްސާސްވާނެ ކަމަށެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
އާ އެންޓިބަޔޮޓިކެއް މަހު ލޮނދިން އުފެއްދިދާނެ

ބައެއް ބާވަތުގެ މަހުގެ ހުޅުނބުގެ ބޭރުގައި ހުންނަ، ލޮނދި ފަށަލަ އަކީ އެންޓިބަޔޮޓިކް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުފި އެވެ.

April 02, 2019 5
މަދިރި އިންސާނުންނަށް ޝައުގުވެރި ނުވާ ގޮތެއް ހޯދައިފި

މަދިރި އިންސާނުންގެ ގައިން ލޭ ބޯން ޝައުގުވެރިވަނީ ގައިން ދުވާ ވަހެއްގެ ސަބަބުންކަން ސައިންސްވެރިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ސައިންސްވެރިޔަކު މިހާރު މި ވަނީ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
ޝިފްޓް ޑިއުޓީން ހިތުގެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ނަގާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަ ގެންގުޅެންޖެހޭ ގޮތުން، ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ޗައިނާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.