20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އާ ގޮތެއް ހޯދައިފި

ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ކަރު ތެރޭގެ ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނަކުން ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 1
ކާއެއްޗެހި ބަންދުކުރާ ރަބަރުގަނޑު ވެސް ދެން ކާލެވޭނެ

މާބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެފައި ހުރި ނަމަ ސޭންޑްވިޗުގެ ބޭރުގައި އޮޅާފައި އޮންނަ ތުނި ރަބަރުގަނޑު ނައްޓާލުމަކީ ވެސް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ސައިންސްވެރިން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ މީހުންނަށް އިންޒާރެއް

މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ނިދާލުމުގެ ފައިދާ ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގައު ވެސް ހައްދެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ ނަމަ ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 6
ބިހާ ނުލައި ދަރިން އުފައްދަން ސައިންސްވެރިން ފޫގަޅައިފި

މައިމީހާގެ ބިހާ ނުލާ ދަރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 1
ބަރު ދަބަހުން މައިބަދަ އަށް ގެއްލުން

ސްކޫލަށްދާ، އުމުރުން 7-13 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ 68 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމާއި ހަންޗްބެކް ނުވަތަ ގުދު ލުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސަބަބަކީ ސްކޫލަށް ދާއިރު އަޅާ ބަރު ދަބަހެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 4
ކެންސަރު ޖެހެން އުޅޭކަން ލޭގެ ޓެސްޓަކުން ދެނެގަންނަނީ

ކެންސަރު ޖެހެން އުޅޭކަން، ހަށިގަނޑުން ކެންސަރުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނުމުގެ ކުރިން ލޭގެ އާދައިގެ ޓެސްޓަކުން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ.

September 07, 2016 1
ކެނަބިސް ބޭނުންކުރާ މީހުން މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކެނަބިސްގެ އަސަރު ހަށިގަނޑުގައި ހުންނައިރު، ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ މެދު ފަރުވާ ކުޑަ ކަމަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ސެންޓުގެ ވަހުން ތަހުގީގަށް ހެކި ހޯދިދާނެ

ކުށުގެ ވެށިން ލިބޭ، އެތަނުގައި އުޅެފައިވާ މީހުން ޖަހާފައި ހުންނަ ސެންޓުގެ ވަހުން ތަހުގީގަށް އެހީތެރިކަން ހޯދައި ކުށްވެރިން ދެނެގަންނަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
އާއިލާއަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފިރިހެނުންނަށް ސިއްހީ ގެއްލުން

އާއިލާ އަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައިިގެ ޒިންމާ ނަގާ ފިރިހެނުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދަށްވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ އުފާވެރިކަމުގެ މިންވަރު ދަށްވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 6
އިންސާނުންނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ އެރީ ޖަމަލުން

އިންސާނުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުނީ ޖަމަލުން ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ އާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަވޭ

ބައެއް އާއިލާތަކުގައި ކެންސަރު ޖެހޭ މީހުން ގިނައީ ކީއްވެގެންކަން ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ. ޖެނެޓިކް ޓެސްޓިން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި ކެންސަރަށް މަގު ފަހިވާ، ޖީން މިއުޓޭޝަން އާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަ ވަނީ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 4
އަމިއްލަ އަށް މަރާމާތުވާ ފޮއްޗެއް އީޖާދުކޮށްފި

ހެދުމަކުން ތަންކޮޅެއް ވީދިއްޖެ ނަމަ އެ ތަންކޮޅު މަރާމާތުކޮށްލުމަކީ ވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ. ފަހައި، ޕެޗް އަޅައިގެން ހެދުން ލުމަށް ވުރެ އެހެން ހެދުމެއް ގަތުން ވެސް މާ ފަސޭހަ ކަމަށް ބުނެ ހެދުން އެއްލައިލާނީ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 1
ބައެއް މީހުން ވާތްތެރިންނަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

ބައެއް ކުދިންނަށް ކިރިޔާ ހަރަކާތްކޮށްލެވެން ފަށާއިރު ވެސް ވާތް އިސްކުރަން ފަށަ އެވެ. ވާތްތެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. މި މައުލޫގެ ފުޅާކަން ބޮޑެވެ....

August 14, 2016 4
އޮފީސް ނިމުމުން މުވައްޒަފުންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރާތި!

ވަޒީފާގައި ބުރަކޮށް އުޅޭ މީހަކަށް އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކަށް ވާނީ ހަފުތާ ބަންދު ފެށޭ ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގައި ނަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި އުފާވެރި އިހްސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ހުކުރު އަދި...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 1
ހަށިގަނޑު މޮނިޓަކުރަން ވެލިފުކެއް ވަރު ޑިވައިސްއެއް

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑު ކޮމްޕިއުޓަރާ ގުޅާލައި ހުރިހާ ކަމެއް މޮނިޓަކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، ވެލިފުކެއް ވަރުގެ ޑިވައިސްއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މި ޑިވައިސް ކޮމްޕިއުޓަރާ ނުވަތަ މެޝިންތަކާ ގުޅާލުމަށް ބެޓެރީއެއް އަދި ނަރެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016
ކަންނެތް މީހުން ދައްކާނެ ރަނގަޅު އުޒުރެއް

ވިސްނުން ތޫނު ހުޝިޔާރު މީހުންނަށް މާ ފަސޭހައިން ކަންނެތްކަން އިހުސާސްވެ ފޫހިވާ ކަމަށް ބުނާ ދިރާސާތައް މީގެ ކުރިން އާންމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަނެއްކާވެސް އެފަދަ ދިރާސާތަކަށް ބާރު ލިބުނީ އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގައި ކުރި އާ ދިރާސާއަކުން ވެސް ދައްކަނީ ވިސްނުން ތޫނު ނުވަތަ އައިކިއު މަތި މީހުން ކަންނެތްވެ ފޫހިވެގެން އުޅުން،...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 6
ބައިވެރިޔާ އަށް ތިޔަ އިތުބާރު ކުރަނީ މާބޮޑަށް

ތިމާ މީހާ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ މޮޅު ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ތަބީއަތެވެ. މި އާންމު ވިސްނުނާ ޚިލާފަށް ވިސްނުން ހުންނަ މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. އެކަމަކު ތިމާގެ ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަމާއި ބުރުސޫރަ ރީތިވުމާއި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅުވުމަކީ ވާނެ ކަމެއް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 2
އެހެން މީހުން އެއްބަސްކުރުވާނެ އުކުޅުތަކެއް

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ކަމަކީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނުވުމެވެ. ތިމާ ބުނާ ކަންކަން އެހެން މީހުން ނުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ބުނާ ގޮތް ނުހެދުމެވެ. އެކަމަކު ތިމާ ބުނާ ކަންކަން އެހެން މީހުން ފަސޭހައިން ކުރުމަށް މަގު ފަހިވާނެ ނަފްސާނީ ބައެއް އުކުޅުތައް އެބަހުއްޓެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016
ހެއާސްޓައިލުން އަންނާނެ ބަދަލު ބެލޭނެ ސޮފްޓްވެއާއެއް

ހެއާސްޓައިލަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ސިފަ ހުންނާނެ ގޮތް ކުރިން ބަލައިލެވޭ ސޮފްޓްވެއާއެއް ސައިންސްވެރިން އުފައްދައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ހެއާސްޓައިލް ހުންނާނެ ގޮތް ބަލައިލަން އެކަނި ބޭނުންކުރެވޭނެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ނޫނެވެ. މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނަމަ އެ މީހެއްގެ ސިފަޔަށް އައިސްފައި ހުންނާނެ ބަދަލު...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 6
އިއްދައިންނުކެނޑޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި

އިއްދައިންކެނޑިފައިވާ އަންހެނުންގެ އޯވަރީއަށް ޒުވާންކަން ގެނެސް، ކުރީގެ ހާލަތަށް އިޔާދަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި މިއީ ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހޯދުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 4
މަދިރި މަދުކުރަން ގެންގުޅެންވީ ކުކުޅު

މެލޭރިއާ ފަތުރާ މަދިރީގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތްތައް ހޯދަން ސައިންސްވެރިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިފަހަރު ދެނީ އާދަޔާ ހިލާފް ޚަބަރެކެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މަދިރިއާ ހެދި ނުނިދިގެން އުޅޭ ނަމަ އެނދު ކައިރީގައި ކުކުޅެއް ބަހައްޓައިފި ނަމަ މަދިރިތައް ފިލާފާނެ ކަމަށެވެ. މަދިރިއަކަށް ވުރެ ކުކުޅެއްގެ އުނދަގޫ ބޮޑު ވެސް ވެދާނެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 2
މިހާރު ދުވަސް ކުރުހެން ހީވަނީ ކީއްވެ؟

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިކަން ބޮޑަށް ފާހަގަވާނެ އެވެ. އެ މީހުންގެ ފުރާވަރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާން އާކުރަމުން ބުނާނީ މިހާރު ދުވަސް ނިމިގެންދާ ގޮތް ނުވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އޭރު ދުވަސް ވަރަށް ދިގު ކަމަށް އިހްސާސްކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭގެ އިދިކޮޅެވެ.