30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
ތިން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ހުރި ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ

އެމެރިކާ ސައިންސްވެރިން މުޅިން އާ ޓެކްނިކްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެއް ދަރިފަނީގައި ތިން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ހިމެނޭ ގޮތަށް ދަރިމައިކުރި ކުއްޖާ އުފަންވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު އަންގައިދޭ ސެންސާއެއް

ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު، ގައިން ހިއްލާ ދަލުން މޮނިޓާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރޭ ސެންސާއެއް ސައިންސްވެރިން ތައްޔާރު ކޮށްފި އެވެ. ލޮއެ ފާޑުގެ މެޓީރިއަލް އަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ސެންސާ އަކީ އަޅާލައިގެން އުޅެން ފަސޭހަ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިނގިއްޔަށް ކަށި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 1
ލަވަކިޔާ މަހުގެ ހަގީގަތް ހޯދައިފި

އެމެރިކާގެ ސެން ފްރެންސިސްކޯ ބޭ ގައި، ދޯނިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު މޫދުން އަޑެއް އިވޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފެށީ 1980ގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިއީ މޫދަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުންނަ ޖަންކްޝަން ހޮޅިން ނުވަތަ އަސްކަރީ އަޖުމަބެލުންތަކުން އިވޭ އަޑެއް ކަމަށް ވެސް އޭރު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައި އެއީ އެހެން...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016
ފިކުރު ބޮޑުވުމުން ފިރިހެނުންނަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ

ފިކުރު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ނުވަތަ އެންޒައިޓީގެ މައްސަލަ މާބޮޑަށް ހުންނަ ފިރިހެނުން ކެންސަރު ޖެހުމާއި އެ ބަލީގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު، މި މައްސަލަ ނުހުންނަ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު...

September 24, 2016
ހިތާމަވެރި ފިލްމެއް ބެލުމުން ތަދުތައް ކުޑަވޭ

ދެރަވުމުން ވަރަށް ގަދަޔަށް ރޯލުމުން ސިކުނޑިއަށް ލުއި ލިބޭ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރާނެ އެވެ. ހަމަ މިކަހަލަ އެހެން ކަމެކެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ހިތާމަވެރި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 5
ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް ކާންވާނެތަ؟

ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް ފަސް ސިކުންތު ތެރޭ ނަގައިފި ނަމަ އެއަށް ބެކްޓީރިއާގެ އަސަރު ކޮށްފައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. މިއީ ކިހާ ވަރެއްގެ ހަގީގަތެއްތޯ ބެލުމަށް ދިރާސާތައްކޮށްފައި ވާއިރު ސައިންސްވެރިންގެ މެދުގައި ވެސް މިކަމާ ޚިލާފް އެބަހުއްޓެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ލޭމައްޗަށް ދިއުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އާ ގޮތެއް ހޯދައިފި

ލޭ މައްޗަށް ދިއުން ކަރު ތެރޭގެ ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނަކުން ހުއްޓުވިދާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 1
ކާއެއްޗެހި ބަންދުކުރާ ރަބަރުގަނޑު ވެސް ދެން ކާލެވޭނެ

މާބޮޑަށް ބަނޑުހައިވެފައި ހުރި ނަމަ ސޭންޑްވިޗުގެ ބޭރުގައި އޮޅާފައި އޮންނަ ތުނި ރަބަރުގަނޑު ނައްޓާލުމަކީ ވެސް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ސައިންސްވެރިން މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ މީހުންނަށް އިންޒާރެއް

މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ނިދާލުމުގެ ފައިދާ ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގައު ވެސް ހައްދެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ދުވާލު މާގިނައިރު ނިދާ ނަމަ ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 6
ބިހާ ނުލައި ދަރިން އުފައްދަން ސައިންސްވެރިން ފޫގަޅައިފި

މައިމީހާގެ ބިހާ ނުލާ ދަރިން އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެން ދިއުމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 1
ބަރު ދަބަހުން މައިބަދަ އަށް ގެއްލުން

ސްކޫލަށްދާ، އުމުރުން 7-13 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ 68 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމާއި ހަންޗްބެކް ނުވަތަ ގުދު ލުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސަބަބަކީ ސްކޫލަށް ދާއިރު އަޅާ ބަރު ދަބަހެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 4
ކެންސަރު ޖެހެން އުޅޭކަން ލޭގެ ޓެސްޓަކުން ދެނެގަންނަނީ

ކެންސަރު ޖެހެން އުޅޭކަން، ހަށިގަނޑުން ކެންސަރުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނުމުގެ ކުރިން ލޭގެ އާދައިގެ ޓެސްޓަކުން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ.

September 07, 2016 1
ކެނަބިސް ބޭނުންކުރާ މީހުން މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކެނަބިސްގެ އަސަރު ހަށިގަނޑުގައި ހުންނައިރު، ދިރިއުޅުން ބިނާކުރުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ މެދު ފަރުވާ ކުޑަ ކަމަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ސެންޓުގެ ވަހުން ތަހުގީގަށް ހެކި ހޯދިދާނެ

ކުށުގެ ވެށިން ލިބޭ، އެތަނުގައި އުޅެފައިވާ މީހުން ޖަހާފައި ހުންނަ ސެންޓުގެ ވަހުން ތަހުގީގަށް އެހީތެރިކަން ހޯދައި ކުށްވެރިން ދެނެގަންނަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 3
އާއިލާއަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފިރިހެނުންނަށް ސިއްހީ ގެއްލުން

އާއިލާ އަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދައިިގެ ޒިންމާ ނަގާ ފިރިހެނުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދަށްވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ އުފާވެރިކަމުގެ މިންވަރު ދަށްވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 6
އިންސާނުންނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ އެރީ ޖަމަލުން

އިންސާނުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުނީ ޖަމަލުން ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ އާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަވޭ

ބައެއް އާއިލާތަކުގައި ކެންސަރު ޖެހޭ މީހުން ގިނައީ ކީއްވެގެންކަން ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ. ޖެނެޓިކް ޓެސްޓިން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރި ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި ކެންސަރަށް މަގު ފަހިވާ، ޖީން މިއުޓޭޝަން އާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަ ވަނީ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 4
އަމިއްލަ އަށް މަރާމާތުވާ ފޮއްޗެއް އީޖާދުކޮށްފި

ހެދުމަކުން ތަންކޮޅެއް ވީދިއްޖެ ނަމަ އެ ތަންކޮޅު މަރާމާތުކޮށްލުމަކީ ވެސް ބޮޑު ކަމެކެވެ. ފަހައި، ޕެޗް އަޅައިގެން ހެދުން ލުމަށް ވުރެ އެހެން ހެދުމެއް ގަތުން ވެސް މާ ފަސޭހަ ކަމަށް ބުނެ ހެދުން އެއްލައިލާނީ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 1
ބައެއް މީހުން ވާތްތެރިންނަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

ބައެއް ކުދިންނަށް ކިރިޔާ ހަރަކާތްކޮށްލެވެން ފަށާއިރު ވެސް ވާތް އިސްކުރަން ފަށަ އެވެ. ވާތްތެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. މި މައުލޫގެ ފުޅާކަން ބޮޑެވެ....

August 14, 2016 4
އޮފީސް ނިމުމުން މުވައްޒަފުންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރާތި!

ވަޒީފާގައި ބުރަކޮށް އުޅޭ މީހަކަށް އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކަށް ވާނީ ހަފުތާ ބަންދު ފެށޭ ދުވަހެވެ. ރާއްޖޭގައި ނަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި އުފާވެރި އިހްސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ހުކުރު އަދި...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 1
ހަށިގަނޑު މޮނިޓަކުރަން ވެލިފުކެއް ވަރު ޑިވައިސްއެއް

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑު ކޮމްޕިއުޓަރާ ގުޅާލައި ހުރިހާ ކަމެއް މޮނިޓަކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، ވެލިފުކެއް ވަރުގެ ޑިވައިސްއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މި ޑިވައިސް ކޮމްޕިއުޓަރާ ނުވަތަ މެޝިންތަކާ ގުޅާލުމަށް ބެޓެރީއެއް އަދި ނަރެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016
ކަންނެތް މީހުން ދައްކާނެ ރަނގަޅު އުޒުރެއް

ވިސްނުން ތޫނު ހުޝިޔާރު މީހުންނަށް މާ ފަސޭހައިން ކަންނެތްކަން އިހުސާސްވެ ފޫހިވާ ކަމަށް ބުނާ ދިރާސާތައް މީގެ ކުރިން އާންމުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަނެއްކާވެސް އެފަދަ ދިރާސާތަކަށް ބާރު ލިބުނީ އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގައި ކުރި އާ ދިރާސާއަކުން ވެސް ދައްކަނީ ވިސްނުން ތޫނު ނުވަތަ އައިކިއު މަތި މީހުން ކަންނެތްވެ ފޫހިވެގެން އުޅުން،...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 6
ބައިވެރިޔާ އަށް ތިޔަ އިތުބާރު ކުރަނީ މާބޮޑަށް

ތިމާ މީހާ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ މޮޅު ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ތަބީއަތެވެ. މި އާންމު ވިސްނުނާ ޚިލާފަށް ވިސްނުން ހުންނަ މީހުން ވަރަށް މަދެވެ. އެކަމަކު ތިމާގެ ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަމާއި ބުރުސޫރަ ރީތިވުމާއި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ހުނަރު ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅުވުމަކީ ވާނެ ކަމެއް...