05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 2
އެހެން މީހުން އެއްބަސްކުރުވާނެ އުކުޅުތަކެއް

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ކަމަކީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނުވުމެވެ. ތިމާ ބުނާ ކަންކަން އެހެން މީހުން ނުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ބުނާ ގޮތް ނުހެދުމެވެ. އެކަމަކު ތިމާ ބުނާ ކަންކަން އެހެން މީހުން ފަސޭހައިން ކުރުމަށް މަގު ފަހިވާނެ ނަފްސާނީ ބައެއް އުކުޅުތައް އެބަހުއްޓެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016
ހެއާސްޓައިލުން އަންނާނެ ބަދަލު ބެލޭނެ ސޮފްޓްވެއާއެއް

ހެއާސްޓައިލަށް ގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ސިފަ ހުންނާނެ ގޮތް ކުރިން ބަލައިލެވޭ ސޮފްޓްވެއާއެއް ސައިންސްވެރިން އުފައްދައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ހެއާސްޓައިލް ހުންނާނެ ގޮތް ބަލައިލަން އެކަނި ބޭނުންކުރެވޭނެ ސޮފްޓްވެއާއެއް ނޫނެވެ. މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ނަމަ އެ މީހެއްގެ ސިފަޔަށް އައިސްފައި ހުންނާނެ ބަދަލު...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 6
އިއްދައިންނުކެނޑޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި

އިއްދައިންކެނޑިފައިވާ އަންހެނުންގެ އޯވަރީއަށް ޒުވާންކަން ގެނެސް، ކުރީގެ ހާލަތަށް އިޔާދަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށާއި މިއީ ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހޯދުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 4
މަދިރި މަދުކުރަން ގެންގުޅެންވީ ކުކުޅު

މެލޭރިއާ ފަތުރާ މަދިރީގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތްތައް ހޯދަން ސައިންސްވެރިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި މިފަހަރު ދެނީ އާދަޔާ ހިލާފް ޚަބަރެކެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މަދިރިއާ ހެދި ނުނިދިގެން އުޅޭ ނަމަ އެނދު ކައިރީގައި ކުކުޅެއް ބަހައްޓައިފި ނަމަ މަދިރިތައް ފިލާފާނެ ކަމަށެވެ. މަދިރިއަކަށް ވުރެ ކުކުޅެއްގެ އުނދަގޫ ބޮޑު ވެސް ވެދާނެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2016 2
މިހާރު ދުވަސް ކުރުހެން ހީވަނީ ކީއްވެ؟

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިކަން ބޮޑަށް ފާހަގަވާނެ އެވެ. އެ މީހުންގެ ފުރާވަރުގެ ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާން އާކުރަމުން ބުނާނީ މިހާރު ދުވަސް ނިމިގެންދާ ގޮތް ނުވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އޭރު ދުވަސް ވަރަށް ދިގު ކަމަށް އިހްސާސްކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭގެ އިދިކޮޅެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 3
އަންހެނުންނަށް ފުރިހަމަ ނިދި، ފިރިހެނުންނަށް ބޮޅެއް

ރޭގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ނިދި އަންހެނުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި އެކަމަކު ފިރިހެނުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅީ އެކި ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނިދާލުން ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. މި ދިރާސާގައި ބުނެފައި ވަނީ ރޭގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ނިދިން އަންހެނުންގެ ސިކުނޑީގެ ބާރު ގަދަކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފިރިހެނުންނަށް ރަނގަޅީ...

29 ޖޫން

June 29, 2016
މަތީ ގްރޭޑް ހޯދަން ކުރާ ޕްރެޝަރުން ދަރިން ވަނީ ހަލާކު

މަތީ ގްރޭޑް ހޯދަން ދަރިންވަރުންނަށް މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން މާބޮޑަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ނުކުރެވުމާއި ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ އެ ކުދިންނަށް ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 2
ތޮށިގަނޑު ނެތް ބިހަކުން ފިޔޮކެއް ވިއްސައިފި

ޖަޕާނުގައި ބަޔޮލޮޖީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް، ތަޅާލާފައިވާ ކުކުޅުބިހަކުން ފިޔޮކެއް ވިއްސައިފި އެވެ.

June 21, 2016 1
ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

ފޫހިވާތީ ކާނެ ބޭހެއް ހުރޭތޯ ބައެއް މީހުން މަޖަލަކަށް ނަމަވެސް އަހަ އެވެ. އެކަމަކު ސައިންސްވެރިން މިކަމަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން އުޅެނީއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ފޫހިވާ ސަބަބާއި ފޫހިވުމުން...

20 ޖޫން

June 20, 2016
ރޭގަނޑު އަލި ގަދަވުން ވެސް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 80 ޕަސެންޓަކީ ރޭގަނޑު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ގަދަ އަލީގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މީހުން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

June 20, 2016
ބަނޑުހައި ވުމުން ރުޅި ގަދަވަނީ ކީއްވެ؟

ބަނޑުހައި ވެފައި ހުންނައިރު ފަސޭހައިން ރުޅި އަންނަކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް މީހުންނަކީ ހައި ވުމާ އެކު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރުޅި އަންނަ މީހުންނެވެ. ބަނޑުހައި...

11 ޖޫން

June 11, 2016 2
މައިގްރެއިންގެ ސަބަބަކީ ވިޓަމިން މަދުވުން ކަމަށް ވެދާނެ

މައިގްރެެއިންގެ އުނދަގުލާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ ކިބައިން ވިޓަމިން މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި ބައެއް ވިޓަމިންތައް މަދުވުމަކީ މައިގްރެއިންގެ ރިހުމާ ކުރިމަތިވާ ސަބަބު ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން އާ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
މިއީ އެންމެ ހުތުރު ކުލަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަންތަ؟

ރީތި ހުތުރު ކަނޑައެޅުމުގައި ކުލައިގެ ދައުރު މުހިންމެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ރީތި ކުލަތަކާއި ހުތުރު ކުލަތައް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އެންމެ ހުތުރު...

June 04, 2016 6
ކަނޑު އަޑީގެ ސިޓީއެއް، އިންސާނުން ހެދި ތަނެއް ނޫން!

ކަނޑަށް ޣަރަގުވެގެން ގޮސްފައިވާ ރަށްތަކާއި ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ އަހަރެމެން އަހަމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން އެތައް ހާސް އަހަރެއް ފަހުން ކަނޑު އަޑިން ފެނިފައިވެ އެވެ. ގްރީކްގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2016 2
ކެންސަރަށް ވެކްސިނެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ފަދަ ވެކްސިނެއް އުފެއްދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އާ ދިރާސާއަކުން އާވެއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016
ވިސްނުން ތޫނު ދަރިން ބޭނުން ނަމަ ކާންވީ މޭވާ

މާބަނޑު އިރު ގިނައިން މޭވާ ކޭ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންގެ ވިސްނުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ހާމަވެފައިވެ އެވެ. މި ދިރާސާ ކުރީ މާބަނޑުއިރު ގިނައިން ދޮންކޭލާއި ބެރީޒް...

May 27, 2016 24
ދިވެއްސެއްގެ ނޫ ކަޅި: ކިހިނެއްވާ ކަމެއް؟

ދިވެހި ޒުވާން އަންހެނެއްގެ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ލޮލަށް މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ވިލު ނޫކުލައިގެ ދެ ލޮލުން ރާއްޖޭގެ ސާފު މޫދުތައް ސިފަވާ ކަމަށް ބުނެ...

26 މެއި

May 26, 2016 1
ރުޔަސް ދަރިފުޅު އެކަނި ނިންދެވުމަކީ ގޯހެއް ނޫން

ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަނި ނިދަން ފަރިތަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ ކުދިން އެކަނި ނިދަން މަޖުބޫރު ކުރުމަކީ ގޯހެއް ނޫން ކަމަށާއި ރޮމުން ނިދިޔަސް ކުއްޖާ އަށް ގެއްލުން ނުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ބިއްލޫރި ފަދަ ލަކުޑިއެއް އުފެއްދިދާނެ

ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މިގޮތަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ހުންނަ ލަކުޑި އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް

17 މެއި

May 17, 2016
ވެލިފުކެއްގެ ޖާގައަށް އެތައް ހާސް ޖީބީއެއް

ފްލޮޕީ ޑިސްކަކީ މާޒީ އެވެ. އޭގެ އެއްޗެއް މިހާރު އޮތަސް، އޭގައި ރައްކާކުރި ޑޭޓާ ސަލާމަތުން ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ޑީއެންއޭ އަކީ ޑޭޓާ ރައްކާކުރުމުގެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށް ވުން ގާތެވެ. އޭރުން ވެލިފުކެއް ވަރުގެ އެއްޗެއްގައި އެތައް ހާސް ޖީބީއެއްގެ ޑޭޓާ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރަކަށް ރައްކާކުރެވިދާނެ އެވެ.