29 ޖޫން

June 29, 2016
މަތީ ގްރޭޑް ހޯދަން ކުރާ ޕްރެޝަރުން ދަރިން ވަނީ ހަލާކު

މަތީ ގްރޭޑް ހޯދަން ދަރިންވަރުންނަށް މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން މާބޮޑަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ނުކުރެވުމާއި ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ އެ ކުދިންނަށް ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 2
ތޮށިގަނޑު ނެތް ބިހަކުން ފިޔޮކެއް ވިއްސައިފި

ޖަޕާނުގައި ބަޔޮލޮޖީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް، ތަޅާލާފައިވާ ކުކުޅުބިހަކުން ފިޔޮކެއް ވިއްސައިފި އެވެ.

June 21, 2016 1
ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

ފޫހިވާތީ ކާނެ ބޭހެއް ހުރޭތޯ ބައެއް މީހުން މަޖަލަކަށް ނަމަވެސް އަހަ އެވެ. އެކަމަކު ސައިންސްވެރިން މިކަމަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން އުޅެނީއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ފޫހިވާ ސަބަބާއި ފޫހިވުމުން...

20 ޖޫން

June 20, 2016
ރޭގަނޑު އަލި ގަދަވުން ވެސް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 80 ޕަސެންޓަކީ ރޭގަނޑު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ގަދަ އަލީގެ ތެރޭގައި އުޅޭ މީހުން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

June 20, 2016
ބަނޑުހައި ވުމުން ރުޅި ގަދަވަނީ ކީއްވެ؟

ބަނޑުހައި ވެފައި ހުންނައިރު ފަސޭހައިން ރުޅި އަންނަކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް މީހުންނަކީ ހައި ވުމާ އެކު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރުޅި އަންނަ މީހުންނެވެ. ބަނޑުހައި...

11 ޖޫން

June 11, 2016 2
މައިގްރެއިންގެ ސަބަބަކީ ވިޓަމިން މަދުވުން ކަމަށް ވެދާނެ

މައިގްރެެއިންގެ އުނދަގުލާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންގެ ކިބައިން ވިޓަމިން މަދުވުމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި ބައެއް ވިޓަމިންތައް މަދުވުމަކީ މައިގްރެއިންގެ ރިހުމާ ކުރިމަތިވާ ސަބަބު ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން އާ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 4
މިއީ އެންމެ ހުތުރު ކުލަ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަންތަ؟

ރީތި ހުތުރު ކަނޑައެޅުމުގައި ކުލައިގެ ދައުރު މުހިންމެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ރީތި ކުލަތަކާއި ހުތުރު ކުލަތައް ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފައި ވަނީ މިއީ އެންމެ ހުތުރު...

June 04, 2016 6
ކަނޑު އަޑީގެ ސިޓީއެއް، އިންސާނުން ހެދި ތަނެއް ނޫން!

ކަނޑަށް ޣަރަގުވެގެން ގޮސްފައިވާ ރަށްތަކާއި ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ އަހަރެމެން އަހަމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން އެތައް ހާސް އަހަރެއް ފަހުން ކަނޑު އަޑިން ފެނިފައިވެ އެވެ. ގްރީކްގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2016 2
ކެންސަރަށް ވެކްސިނެއް ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އާވެއްޖެ

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ފަދަ ވެކްސިނެއް އުފެއްދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އާ ދިރާސާއަކުން އާވެއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016
ވިސްނުން ތޫނު ދަރިން ބޭނުން ނަމަ ކާންވީ މޭވާ

މާބަނޑު އިރު ގިނައިން މޭވާ ކޭ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންގެ ވިސްނުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ހާމަވެފައިވެ އެވެ. މި ދިރާސާ ކުރީ މާބަނޑުއިރު ގިނައިން ދޮންކޭލާއި ބެރީޒް...

May 27, 2016 24
ދިވެއްސެއްގެ ނޫ ކަޅި: ކިހިނެއްވާ ކަމެއް؟

ދިވެހި ޒުވާން އަންހެނެއްގެ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ލޮލަށް މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ވިލު ނޫކުލައިގެ ދެ ލޮލުން ރާއްޖޭގެ ސާފު މޫދުތައް ސިފަވާ ކަމަށް ބުނެ...

26 މެއި

May 26, 2016 1
ރުޔަސް ދަރިފުޅު އެކަނި ނިންދެވުމަކީ ގޯހެއް ނޫން

ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަނި ނިދަން ފަރިތަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެ ކުދިން އެކަނި ނިދަން މަޖުބޫރު ކުރުމަކީ ގޯހެއް ނޫން ކަމަށާއި ރޮމުން ނިދިޔަސް ކުއްޖާ އަށް ގެއްލުން ނުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ބިއްލޫރި ފަދަ ލަކުޑިއެއް އުފެއްދިދާނެ

ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މިގޮތަށް ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ހުންނަ ލަކުޑި އުފެއްދިދާނެ ކަމަށް

17 މެއި

May 17, 2016
ވެލިފުކެއްގެ ޖާގައަށް އެތައް ހާސް ޖީބީއެއް

ފްލޮޕީ ޑިސްކަކީ މާޒީ އެވެ. އޭގެ އެއްޗެއް މިހާރު އޮތަސް، އޭގައި ރައްކާކުރި ޑޭޓާ ސަލާމަތުން ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ޑީއެންއޭ އަކީ ޑޭޓާ ރައްކާކުރުމުގެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށް ވުން ގާތެވެ. އޭރުން ވެލިފުކެއް ވަރުގެ އެއްޗެއްގައި އެތައް ހާސް ޖީބީއެއްގެ ޑޭޓާ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރަކަށް ރައްކާކުރެވިދާނެ އެވެ.