05 މާޗް

March 05, 2019 1
ގެއްލުނު ނިދި ހަފުތާ ބަންދުގައި ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތް

މުޅި ހަފުތާގައި ގެއްލުނު ނިދި ހޯދަން ހަފުތާ ބަންދުގައި ގިނައިރު ނިދުމަކުން ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 1
ރޭގަނޑު ކަސްރަތުކުރުމުން ނިދަން އުނދަގޫވާނެތަ؟

މަސައްކަތާ ހެދި ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު ވެސް ކަސްރަތަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ދަތި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އާންމު ވިސްނުމަކީ ރޭގަނޑު ޖިމަށް ގޮސް ކަސްރަތުކުރާ ނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވެ، ހަމަ ނިދި ނުލިބުމެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލޮލުގެ ފެނުން ބަލިކަށިވޭ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019
40 "ޕުޝް-އަޕް" ހެދެންޏާ ހިތް ރަނގަޅު؟

ފިރިހެނަކަށް 40 "ޕުޝް-އަޕް" ހެދޭ ނަމަ އެއީ އެ މީހެއްގެ ހިތުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހަ ބަދަލުވޭތޯ ބަލަނީ

ސްވިޓްޒަލެންޑުގައި ޗީޒް އުފައްދާ މީހަކު، އެކި ފާޑުގެ މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހަޔަށް ބަދަލެއް އާދޭތޯ ބަލަން ދިރާސާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

February 18, 2019 3
ހަޅޭއްލަވައިގެން ދަރިން އިސްލާހެއް ނުވާނެ

ދަރިން ބަލަންޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ޖަޒުބާތު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ދަރިންނާ ދިމާލަށް ބާރަށް އެއްޗެކޭ ބުނެވޭ ފަހަރު އަތުވެދާނެ އެވެ. ނުރުހެވޭ ގޮތަކަށް ދަރިއަކު އުޅޭ ނަމަ އެންމެ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 9
މަދިރި ލޭ ނުބޯނެ ގޮތެއް ހޯދިއްޖެ

އިންސާނުންގެ ގައިން ލޭ ބުއިމުން މަދިރި އަށް ކުރެވޭ ފަދަ އިހްސާސްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ބޭހެއް މަދިރި އަށް ދިނުމުން އިންސާނުންނަށް އެސޮރުމެން ހަމަލާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެގެންދާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 3
އަންނަ އަހަރު ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދިދާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ކެންސަރު އެއްކޮށް ފަސޭހަވާ ފަރުވާއެއް އަންނަ އަހަރު ތެރޭ ހޯދިދާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
އިށީނދެ އިނުމުގެ ބަދަލުގައި ބައި ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތު

ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަކޮށް މުޅި ދުވަހު ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ ގެއްލުން ބައި ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތުން ކުޑަކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކަން ޖާނަލް އޮފް އެޕިޑެމިއޮލޮޖީގައި ޝާއިއުކުރި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ބުއްފުޅި ދޭ ނަމަ ވާތްތެރިއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ވާތްތެރިއަކަށްވުމަކީ ޖެނެޓިކްސްއާ ގުޅުން ހުރި ކަމަކަށް ވިޔަސް، އުމުރުން ނުވަ މަސް ވުމުގެ ކުރިން ބުއްފުޅި ދޭ ކުދިން ވާތްތެރިއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު، ގާތުންދޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ހިތަށް ނިދި މުހިންމު، މަދުވެގެން ހަ ގަޑިއިރު ނިދާތި

ހިތުގެ ސިއްހަތަށް ނިދި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި އެންމެ މަދުވެގެން ހަ ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 4
ފާހާނާކުރާއިރު ފައި ދަށަށް ގޮނޑިއެއް ލުމުގެ ފައިދާ ބޮޑު

ޕޮޓީ ސްޓޫލް ނުވަތަ ފާހާނާކުރަން ތަށީގައި އިށީނދެ އިންނައިރު، އުޑަފައިން އިނދެވޭ ގޮތަށް ފައި ދަށަށް އެއްޗެއް ލައްވައިގެން އިންނަ ނަމަ ބޮޑުކަމު ދިއުމުގައި ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތައް ލުއިވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ހައްދެއްގެ ތެރޭ "ސްކްރީން ޓައިމް" ނުރައްކަލެއް ނޫން

ސްކްރީން ޓައިމް ނުވަތަ ފޯނު ފަދަ ތަކެއްގައި ބެލުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް އޭގެ ޒާތުގައި މާބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ތަޖުރިބާކާރު ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
"ނޯ-ކެލަރީ ސްވީޓްނާ" އިން ބަރުދަން ލުޔެއް ނުވޭ

ބަރުދަން ލުއިކުރަން، އާދައިގެ ހަކުރު ދޫކޮށްލައި ކެލަރީ ނުހުންނަ ހަކުރަށް ބަދަލުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ލޭމައްޗަށްދާ ނަމަ ބޭހާ އެއްވަރަށް ކަސްރަތު މުހިންމު

ލޭމައްޗަށްދާ މީހުން ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހުން ލިބޭ ފައިދާ، ކަސްރަތު ކޮށްގެން ވެސް ލިބިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

December 24, 2018
"ނެގެޓިވް މޫޑް" އަކީ ބަލިކަމުގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ

ދެރަވެފައި ހުރުމާއި ރުޅިގަދަވުން ފަދަ ނެގެޓިވް މޫޑު ހުރުމަކީ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމުން ބައްޔަކާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާތީ ދިމާވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންވެ ނެގެޓިވް...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018
ތުއްތު ކުދިންގެ ގައިގައި ފިރުމާލުމުން ތަދު ކުޑަވޭ

ތުއްތު ކުދިންގެ ގައިގައި މަޑުމަޑުން ފިރުމާލުމުން، ސިކުނޑީގައި ތަދުތައް އިހްސާސްވުމާ ބެހޭ ބައިގެ ހަރަކާތްތައް މަދުވެ، ތަދު އިހްސާސްވުން ކުޑަވެގެންދާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
ކޮންމެ ދުވަހަކު ބިހެއް ކެއުމުން ބޮޑު ފައިދާއެއް

ކޮލެސްޓްރޯލް ދެކެ ބިރުން ބިސް ނުކާން ތިބި މީހުންނަށް މިއީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ދުވާލަކު ބިހެއް ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާ ކަމަށާއި ހިތުގެ ބަލިތަކާ ދުރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018
ހަ މަހުގެ ދަރިފުޅު އަބަދު ހޭލަނީ: މައްސަލައެއް؟

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން ހަ މަސް ވާއިރު ވެސް ރޭގަނޑު އިރުއިރުކޮޅާ ހޭލާ ހެއްޔެވެ؟ އެހާ ޅަ އުމުރުގައި ހަމަ ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެތީ ކަންބޮޑުވޭ ހެއްޔެވެ؟

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
ކުޑަކުދިން ޖައްސާ ތުން ސާފުކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ކުޑަކުދިން ޖައްސާ ތުން ސާފުކުރުމަށް ބައެއް މައިން ކުރާ ކަމަކީ އެ ތުން އަނގަޔަށް ލުމެވެ. މިއީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހީވިޔަސް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
ހެނދުނަށް ވުރެ ހަވީރު ކެލަރީ އަނދާލެއް ގިނަ

ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތްކުރާއިރު، ކެއުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަންޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ކުޑަ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ކާ ވަގުތުގެ ގޮތުން ވެސް މިކަމަށް އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެ...

November 17, 2018 2
ފެންވަރާ މާގަނޑަކީ ބެކްޓީރިއާ ހާއްޔަކަށް ވެދާނެ

ފެންވެރުމުން ހުރިހާ މިލަތަކެއް ދޮވެވި ސާފުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮވެ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނެއް ޖައްސާ ނުރައްކާތެރި ބެކްޓީރިއާއެއް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018
ކަޅުކޮފީ މީރީ ހިތި ރަހަ ބޮޑަށް އިހްސާސްވާ މީހުންނަށް

ނޭފަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ކޮފީ ބޯ ނަމަ އެއީ ހަމައެކަނި ހިތި ރަހަ ދޭ ދިޔާ އެއްޗަކަށް ނޫނީ އެ ނުވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ކޮފީގެ މީރުކަން ގުޅިފައިވަނީ އޭގެ މީރު ވަހާ ކަމަށް ވާތީއެވެ. މި ހިތި ރަހަޔާ ބެހޭ ގޮތުން އަލަށް ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވި ގޮތުގައި ކަޅު ކޮފީ މީރުވެގެން ބޮނީ ހިތި ރަހަ ކުޑަކޮށް އިހްސާސްވާ މީހުންނެއް ނޫނެވެ.