27 ޖުލައި

July 27, 2020 77
ސައިންސްވެރިޔާ ޝަކީލް: ދިވެހިންނަކީ ކާމިޔާބުކުރާ ބައެއް

ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ އިސްމާއިލް ޝަކީލަށް މި ފަހުން އެންމެ ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ޚަބަރަކަށް ވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު ވެންޓިލޭޓަރެއް ހެދި ވާހަކަ އެވެ. ޑރ. ޝަކީލް މިކަން ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް އުފާވެރި އަދި އުއްމީދީ ޚަބަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ވާހަކަ ނޫހުގައި ޖެހުމުން، އޭނާ...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 18
ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ވައިގެ ތެރޭގައި ފެތުރޭ އެއްޗެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 6) - ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ކުދިކުދި ޕާޓިކަލްސްގެ ގޮތުގައި ވައިގެ ތެރޭގައި ފެތުރޭ އެއްޗެއް ކަމުގެ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެކެއްގެ ގައިން އަނެކެއްގެ ގަޔަށް ފަސޭހައިން ބަލި އަރާ ކަމަށް އެތައް ސަތޭކަ ސައެންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 2
އެލާޖީތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދެވި ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެލާޖީތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯއްދެވި އިނގިރޭސި ސައިންސްވެރިޔާ ޑރ. ވިލިއަމް ފްރޭންކްލަންޑް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅު ސެންސައެއް ހަދަނިކޮށް ލަނޑެއް!

އިހުތިޔާރަކާ ނުލައި މޫނާ އަތް ކައިރިކުރެވޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ސެންސައެއް ހަދަން އުޅުނު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޒުވާން ސައިސްޓިސްޓަކަށް އަމިއްލަ އަށް ލިބުނު ބޮޑު ލަނޑަކާ ހެދި ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް 5 ދުވަހުން ފެންނަން ފަށާ

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ހަށިގަނޑުން ފެންނަން ފެށުމަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ހޭދަވަނީ ފަސް ދުވަސް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 1
ކަޓް، ކޮޕީ އަދި ޕޭސްޓް އީޖާދުކުރި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮމްޕިއުޓަރުން އެންމެ ފަސޭހަކޮށްދޭ އެއް ކަމަކީ ކަޓް، ކޮޕީ އަދި ޕޭސްޓްކުރުމެވެ. މިއީ އެތައް ބައެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ލުއިކަން ގެނެސްދިން ވަރަށް ފަސޭހަ އުކުޅެކެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރި މީހާ އަށް ހައްގުވާ ޝުކުރާ އެކު، އޮތީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެކެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ކަލާމްގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޝްހޫރު ސައިންސްޓިސްޓް ޑރ. އޭޕީޖޭ އަބްދުލް ކަލާމްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަހަކު އެއްފަހަރު ކާ ބޭހެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން އަންހެނުން މަހަކު އެއް ފަހަރު ކާންޖެހޭ ބޭހެއް އީޖާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ބޭސް ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ދިރާސާ އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދޭތެރެ ދުކުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް އިންޖެކްޝަނެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޝަން ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ އިންޖެކްޝަންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރައިލްތަކެއް ހެދި އިންޑިއާގެ ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސޫޕް ބުއިމުން މެލޭރިއާ ފަސޭހަވުން އަވަސްވޭ

މަދީރެ ސަބަބުން ޖެހޭ މެލޭރިއާ އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާން ސޫޕަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފޯނަށް އާޓިފިޝަލް ހަން ކަވަރެއް

ފޯނަކީ މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ ފޯނު ގެންގުޅޭ އިރު، އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނީ އިހުސާސްތައް ކުރުވާ އެއްޗަކަށްވުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން މިހާރު މި ވަނީ ފޯނު ކަވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަސްނޫއީ ހަމުގެ ކަވަރެއް އުފައްދައިފަ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
އެސްފިޔަ ޖެހުމުން ޒޫމް ކުރެވޭ ލެންސެއް އިޖާދުކޮށްފި

ލޮލަށް ލެންސް ލެއްވުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކެމެރާއަކުން ހިފޭ ބޭނުން ލެންސަކުން ހިފޭ ނަމަ އެއީ އަދި މާ ގަޔާވާނެ އެއްޗަކަށް ވާނެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 3
މޫސުން ލަފާކުރަން ދަތިވާ ސަބަބަކަށް 5ޖީ ވެދާނެ

އިންޓަނެޓްގެ ކުރިމަގު މިހާރު މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައި އޮތީ 5ޖީ ޖީލަށެވެ. އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން 5ޖީއާ މެދު ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މި ޓެކްނޮލޮޖީ އާންމުވުމާ އެކު ކުރިމަތިވެދާނެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ އިންޒާރުގެ ސިންގަލް މިހާރު ވެސް ވަނީ ލިބވެން ފަށައިފަ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
ޕްލެނެޓަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޮވަން ވޯޓު ނަގަނީ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ހޯދި ކުޑަ ޕްލެނެޓަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޮވަން އާންމުންގެ އެހީ ހޯދަން ސައިންސްވެރިން ނިންމައި ވޯޓަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 9
"ބޮޑު"ވަނީ 30 އަހަރު ފުރުމުން؟

ބޮޑު މީހެއް ކަމަށް، ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބަލަނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެކަމަކު ސިކުނޑީގެ ހާއްސަ ސައިންސްވެރިން މިހާރު ބުނަނީ އުމުރުން 30 އަހަރު ވުމުން ނޫނީ މީހަކު ފުރާ ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ "އެޑަލްޓް" އަކަށް ނުވާ ކަމަށެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 1
ޒަހަމްތައް ތިން ދުވަހުން ފަސޭހަކޮށް ދޭ ޕެޗެއް

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޒަހަމްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ އީ-ބެންޑޭޖެއް (ޕެޗެއް) އެމެރިކާގެ ވިސްކޮންސިން މެޑިސަން ޔުނިވަސޓީގެ ސައިންސްވެރިން އިޖާދުކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
ސްޓީވެން ހޯކިންގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ހަ މިލިއަނަށް

މި އަހަރު މަރުވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ސައިންޓިސްޓް ސްޓީވެން ހޯކިންގެ ހަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއް އެ އެއްޗެއްގައި ހޭދަކުރި އޭނާގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ނީލަމެއްގައި ބޮޑު އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 2
ހަކުރުގެ މީހުންނަށް އިންސިއުލިން ބޭސް ގުޅައެއް

ހަކުރު ބަކި ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވޭނަކީ އިންސިިއުލިން އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ޖެހުމެވެ. މިއީ އިސްޖެކްޝަން ޖަހަން ބިރުގަންނަ މީހުންނަށް އޮތް އިތުރު ހިތްދަތި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޮތީ އުފާވެރި ހަބަރަކެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
އައިސްކްރީމް ވިރުން ލަސްކޮށްލަން ދޮންކެޔޮ ތޮށި

އައިސް ކްރީމް ވިރޭލެއް އަވަސްކަމުން އަވަސްއަވަހަށް އެ ބޮއެ ހުސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އައިސްކޯނެވެ. އެހެންވެ، އައިސްކްރީމެއް ބޯލައިގެން ލިބެން ޖެހޭ އުފާ ނުލިބޭ ފަހަރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 25
އުގައިލްގެ ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް: މޫނުން އަސަރު ދެނެގަތުން

ވާހަކަ ދައްކާއިރު މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ އަސަރުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ ސޮފްޓްވެއާއެއް ރާއްޖޭގެ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް އީޖާދު ކުރައްވައިފި އެވެ.