06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 1
ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަހަކު އެއްފަހަރު ކާ ބޭހެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން އަންހެނުން މަހަކު އެއް ފަހަރު ކާންޖެހޭ ބޭހެއް އީޖާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ބޭސް ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ދިރާސާ އެމެރިކާގެ ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދޭތެރެ ދުކުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް އިންޖެކްޝަނެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޝަން ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ އިންޖެކްޝަންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރައިލްތަކެއް ހެދި އިންޑިއާގެ ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސޫޕް ބުއިމުން މެލޭރިއާ ފަސޭހަވުން އަވަސްވޭ

މަދީރެ ސަބަބުން ޖެހޭ މެލޭރިއާ އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާން ސޫޕަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފޯނަށް އާޓިފިޝަލް ހަން ކަވަރެއް

ފޯނަކީ މިހާރު ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް އަތުގައި އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ ފޯނު ގެންގުޅޭ އިރު، އޭގެ ސަބަބުން އިންސާނީ އިހުސާސްތައް ކުރުވާ އެއްޗަކަށްވުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ސައިންޓިސްޓުންގެ ޓީމަކުން މިހާރު މި ވަނީ ފޯނު ކަވަރަކަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަސްނޫއީ ހަމުގެ ކަވަރެއް އުފައްދައިފަ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
އެސްފިޔަ ޖެހުމުން ޒޫމް ކުރެވޭ ލެންސެއް އިޖާދުކޮށްފި

ލޮލަށް ލެންސް ލެއްވުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ކެމެރާއަކުން ހިފޭ ބޭނުން ލެންސަކުން ހިފޭ ނަމަ އެއީ އަދި މާ ގަޔާވާނެ އެއްޗަކަށް ވާނެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 3
މޫސުން ލަފާކުރަން ދަތިވާ ސަބަބަކަށް 5ޖީ ވެދާނެ

އިންޓަނެޓްގެ ކުރިމަގު މިހާރު މިހާރު މިސްރާބު ޖަހާފައި އޮތީ 5ޖީ ޖީލަށެވެ. އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން 5ޖީއާ މެދު ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މި ޓެކްނޮލޮޖީ އާންމުވުމާ އެކު ކުރިމަތިވެދާނެ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ އިންޒާރުގެ ސިންގަލް މިހާރު ވެސް ވަނީ ލިބވެން ފަށައިފަ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
ޕްލެނެޓަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޮވަން ވޯޓު ނަގަނީ

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ހޯދި ކުޑަ ޕްލެނެޓަކަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޮވަން އާންމުންގެ އެހީ ހޯދަން ސައިންސްވެރިން ނިންމައި ވޯޓަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 9
"ބޮޑު"ވަނީ 30 އަހަރު ފުރުމުން؟

ބޮޑު މީހެއް ކަމަށް، ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބަލަނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެކަމަކު ސިކުނޑީގެ ހާއްސަ ސައިންސްވެރިން މިހާރު ބުނަނީ އުމުރުން 30 އަހަރު ވުމުން ނޫނީ މީހަކު ފުރާ ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށެވެ. ނުވަތަ "އެޑަލްޓް" އަކަށް ނުވާ ކަމަށެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 1
ޒަހަމްތައް ތިން ދުވަހުން ފަސޭހަކޮށް ދޭ ޕެޗެއް

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޒަހަމްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ އީ-ބެންޑޭޖެއް (ޕެޗެއް) އެމެރިކާގެ ވިސްކޮންސިން މެޑިސަން ޔުނިވަސޓީގެ ސައިންސްވެރިން އިޖާދުކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
ސްޓީވެން ހޯކިންގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ހަ މިލިއަނަށް

މި އަހަރު މަރުވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ސައިންޓިސްޓް ސްޓީވެން ހޯކިންގެ ހަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއް އެ އެއްޗެއްގައި ހޭދަކުރި އޭނާގެ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ނީލަމެއްގައި ބޮޑު އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 2
ހަކުރުގެ މީހުންނަށް އިންސިއުލިން ބޭސް ގުޅައެއް

ހަކުރު ބަކި ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވޭނަކީ އިންސިިއުލިން އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ޖެހުމެވެ. މިއީ އިސްޖެކްޝަން ޖަހަން ބިރުގަންނަ މީހުންނަށް އޮތް އިތުރު ހިތްދަތި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޮތީ އުފާވެރި ހަބަރަކެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
އައިސްކްރީމް ވިރުން ލަސްކޮށްލަން ދޮންކެޔޮ ތޮށި

އައިސް ކްރީމް ވިރޭލެއް އަވަސްކަމުން އަވަސްއަވަހަށް އެ ބޮއެ ހުސްކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އައިސްކޯނެވެ. އެހެންވެ، އައިސްކްރީމެއް ބޯލައިގެން ލިބެން ޖެހޭ އުފާ ނުލިބޭ ފަހަރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 25
އުގައިލްގެ ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓް: މޫނުން އަސަރު ދެނެގަތުން

ވާހަކަ ދައްކާއިރު މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ އަސަރުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ ސޮފްޓްވެއާއެއް ރާއްޖޭގެ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް އީޖާދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 1
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: އަލަށް ހޯދުނު ބައެއް ދިރޭތަކެތި

ތައިލޭންޑްގެ މެކޮންގް ކޯރާއި ޓިބެޓަން ޕްލެޓޫއާ ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދު ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެތައް ބާވަތެއްގެ އައު ދިރޭ އެއްޗެހި ސައެންސްވެރިންނަށް ދާދި ފަހުން ވަނީ ފެނިފަ. އޭގެ ތެރޭގައި 11 އެމްފިބިއަންސް (ފެނާއި އެއްގަމުގައި ދިރިއުޅޭ) އާއި 2 ބާވަތެއްގެ މަހާއި 11 ރެޕްޓައިލްސްގެ އިތުރުން 88 ބާވަތެއްގެ ގަސްގަހާގެހި ހިމެނޭ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 5
މަރުވިޔަސް ސިކުނޑީގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގާ

މަރުވުމަށް ފަހު މީހާގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް އެއްވެސް ކަމެއް އިހްސާސް ނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނަސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށާއި މަރުވުމަށް ފަހު އެތައް އިރެއް ވަންދެން ސިކުނޑީގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 1
މޫދަށް އެރުމުން ފައިން އަންނަން ފެށީ ލޭ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންގައި މޫދަށް އެރުނު ޒުވާނެއްގެ ފައި "ޒަހަމް ނުވެ" އެތައް އިރެއް ވަންދެން ގިނަ ލޭ އައުމުން ޑޮކްޓަރުންނާއި މެރިން ބަޔޮލޮޖިސްޓުން ހައިރާންވެ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 30
"ހިނގާ މަހެއް" ފެނިފައި ސައިންސްވެރިން ކޮސްވެއްޖެ

ކަނޑުގެ ބިމުގައި ހިނގާފައި އުޅޭ މަހެއް ފެނި ސައިންސްވެރިން ހައިރާންވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 1
"މޫނު ނެތް" މަހެއް ފެނިއްޖެ

ވަރަށް އަޖައިބުވާ ޒާތުގެ މަހެއް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ވަރަށް ފުން ކަނޑެއްގެ އަޑިން ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ. މި މަހަކީ "މޫނެއް ނެތް" މަހެކެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 15
އެއިންސްޓެއިނާއި ހޯކިން އަށް ވުރެ ވިސްނުން ތޫނު ކުއްޖާ

އިންގްލެންޑްގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާ ނަސްލުގެ ރާއިގޯރީ ޕަވާރް އަކީ ވިސްނުންތޫނުކަމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު މީހުން ކަމަށްވާ އެއިންސްޓެއިން އާއި ސްޓީވަން ހޯކިންގް އަށް ވުރެ ވެސް އައި ކިއު ލެވެލް މަތި ކުއްޖެކެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 1
ކެލްސިއަމް ބޭހުން ހިތަށް ގެއްލުންވޭ: ސައިންސްވެރިން

ކެލްސިއަމް ސަޕްލިމެންޓްސް ނުވަތަ ކެލްސިއަމް ގުޅަ މާގިނައިން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ހިތާއި ވެސްކިއުލާ ސިސްޓަމަށް ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.