18 މާޗް

March 18, 2017 6
ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 10
އެއާޕޯޓްގެ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅަން ހިއްކަން ފަށަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް، އާ ރަންވޭގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާ، ޗައިނާގެ ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (ބީޔޫސީޖީ)އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 23
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ބެލެންސް ނުވެގެން

ޅ. އަތޮޅު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓް ކައިރިއަށް، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) ގެ ސީޕްލޭން ވެއްޓުނީ އެ ބޯޓުގެ ސެންޓަ އޮފް ގްރެވިޓީ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ އެކްސިޑެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ (އޭއައިސީސީ) އިން ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 6
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޑު މީޓިން ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓްގައި

ރާއްޖޭގައި ކަނޑަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ދޭ، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 24
އެއާޕޯޓްގެ ޓްރެފިކް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މައްޗަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހަކީ އެއާޕޯޓްގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ އެއާކްރާފްޓް މޫމްމަންޓްސް ރެކޯޑްކުރެވުނު ދުވަސް ކަމަށް، އެއާޕޯޓް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016
ކަނދަށް ގެއްލުންވި ސީޕްލޭން ހުޅުލެއަށް ގެނެސްފި

ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) އިއްޔެ ހަވީރު ނ. ހެނބަދު އަށް ދަތުރުކުރެއްވި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭން، ނަގިއްޔެއްގައި ޖެހިގެން އޭގެ ކަނދަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުމަށް ފަހު ހުޅުލެ އަށް ގެނެސްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 19
ހެނބަދު އަށް ދިޔަ ސީޕްލޭނަކަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު) މިއަދު ނ. ހެނބަދު އަށް ވަޑައިގެންނެވި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭނެއްގެ ކަނދެއްގައި ނަގިއްޔަކުން ޖެހި ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 3
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބިން ހިއްކަން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 11
ޓީއެމްއޭ އިން އައްޑޫގައި ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން ސ. ގަމާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާ ދެމެދު ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 6
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި އުދުހޭ އުޅަނދުތައް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި އުދުހޭ މަތިންދާބޯޓުތައް ވޭތުވެ ދިޔަ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 35 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެ އުޅަނދުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ބަލަހައްޓާ، އެއާޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 2
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑިޒައިންކުރަން ފަށައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016
މޯލްޑިވިއަންގެ ނުވަ ވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންއަށް އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު ބޮޑު ބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަނީ

މޯލްޑިވިއަން އަށް 220 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އެއާބަސް އޭ 321ގެ މަތިންދާބޯޓަކާއި ސީ ޕްލޭނެއް ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 5
އައްޑޫގައި ޓީއެމްއޭގެ އޮޕަރޭޝަން ނޮވެމްބަރުގައި

ކަނޑަށް ޖައްސާ އެއް މަތިންދާބޯޓާ އެކު ސ. ގަމުގައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: މޯލްޑިވިއަންގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ސީޕްލޭން

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން"ގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ ސީޕްލޭން ރާއްޖެ ގެނެސް، އުދުހުންތައް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އަށްވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީ ޕްލޭން ފްލީޓަށް އިތުރު ބޯޓެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 3
މޯލްޑިވިއަންގެ އަށް ވަނަ ސީޕްލޭން މި ހަފުތާގައި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން "މޯލްޑިވިއަން" އިން ގެންނަ އަށް ވަނަ ސީޕްލޭން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ފަސް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
މޯލްޑިވިއަންގެ ހަތް ވަނަ ސީޕްލޭން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ

މޯލްޑިވިއަންގެ ހަތް ވަނަ ސީ ޕްލޭން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.