27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 6
ރާއްޖެ، ލަންކާ، އިންޑިއާ ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއިން ބާއްވަމުން އައި މެރިޓަރިމް ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް މިއަދު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ދެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
އަދިވެސް އެންމެ އާންމު ޕާސްވޯޑަކީ 123456

ޕާސްވޯޑަކަށް 123456 ބޭނުންކުރާ މީހުން އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެފަދަ ޕާސްވޯޑް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރިޔަސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް، ޕާސްވޯޑް މެޖޭމަންޓް ކުންފުނި ނޯޑްޕާސް އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 27
އެއްބަސްވުމުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ފައިދާވާނެ: އެމެރިކާ

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާ އިން ސޮއިކުރި ދިފާއީ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ގާބިލުކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި އެމެރިކާ އިން އިސް އުފައްދާފައިވާ "އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެލަޔަންސް" އާ ރާއްޖެ ގުޅުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކަަމަށް ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލީ ޓެޕްލީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ބުލީއާ ދެކޮޅަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް

އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރާ އެއްޗިއްސަށް ކުރާ ކޮމެންޓްތަކަށް ފާރަވެރިވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ އަހަރު "ރެސްޓްރިކްޓް" ކިޔާ ޓޫލެއް ތައާރަފުރުމަށް ފަހު، ފުރައްސާރަ އާއި ބުލީގެ ކޮމެންޓްތައް އަމިއްލަ އަށް ފޮރުވޭ ފީޗާއެއް އިންސްޓަގްރާމުން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ވަޓްސްއެޕަށް "އެކްސްޕަޔަރިން މީޑިއާ" އަންނަނީ

ވަޓްސްއެޕުން އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފަދަ މީޑިއާ ފައިލްތައް އެ މީހުންގެ ފޯނަށް ލިބި އެ ބެލުމުން ޑިލީޓްވާ ފީޗާއެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
އައިއޯއެސް 14: އޮރެންޖް އަދި ފެހި ތިއްކެއް ފެނޭ؟

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިއޯއެސް 14 އަށް އަޕްޑޭޓް ކުރި ފަހުން ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭގެ މަތިން އޮރެންޖް ކުލަ އާއި ފެހި ކުލައިގެ ކުޑަ ތިއްކެއް ފެނޭ ދޯ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
ޔޫޓިއުބުން ކުޑަކުދިންނަށް ބްލޮކްކުރާ ވީޑިއޯ އިތުރުކުރަނީ

އުމުރާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓްތައް ޔޫޓިއުބުން މާ ފަސޭހައިން ފެންނާތީ އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި އެކަން ހަރުދަނާކޮށް، އުމުރާ ނުގުޅޭ ކޮންޓެންޓް އަމިއްލަ އަށް ދެނެގަނެ އުމުރުން 18 ނުވާ ކުދިންނަށް އެފަދަ ވީޑިއޯ ނުބެލޭ ގޮތަށް ޔޫޓިއުބުން އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މައިކްރޮސޮފްޓަށް!

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ "ޖޮއިންޓް އެންޓަޕްރައިޒް ޑިފެންސް އިންފްރަސްޓްރަކްޗާ"، (ޖެޑައި) ކްލައުޑް ކޮންޓްރެކްޓާ ހެދި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު އަރާރުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް މައިކްރޮސޮފްޓާ އެކު ކުރިއަށް ދާން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ތެދުދޮގު ބަލަން ވަޓްސްއެޕަށް އާ ފީޗާއެއް

ވަޓްސްއެޕްގައި ޝެއާކުރާ އެކި ލިންކްތަކުގައި ހުންނަ މައުލޫމާތުގެ ތެދުދޮގު ސާފުކުރަން ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޓްސްއެޕުން އާ ފީޗާއެއް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އައިއޯއެސްގައި ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ތަޅުލެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފޭސްބުކް މެސެންޖާގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، މެސެންޖާ ލޮކްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 13
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ކޭސްތައް ހާމަނުކުރަން ވިސްނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އަދަދު ވަކިވަކިން ހާމަ ނުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަަ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 1
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ "ޓީމްސް" ގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލާ އެކު، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕް "ޒޫމް" ގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފެލެމުން ދަނިކޮށް، އޭގެ ރައްކާތެރިކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދި، ގައުމުތަކުން އެ އެޕް މަނާކުރަން ފެށުމުން މައިކްރޮސޮފްޓް "ޓީމްސް" ގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 5
ޖަރުމަނާއި ޓައިވާންގައި ޒޫމް މަނާކޮށްފި

ރަސްމީ މުއައްސަސާތަކާއި ފަރުދުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެ، ޖަރުމަނާއި ޓައިވާނުގައި ޒޫމް މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
"ޒޫމް" އެޕް ބޭނުންކުރާ ނަމަ ސަމާލުވޭ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުބޮޑުވި އެއް އެޕަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އަށް ހާއްސަ އެޕް "ޒޫމް" އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގޭތެރޭގައި އައިސޮލޭޓްވެގެން ތިބެން ޖެހުމުން ގުޅުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި އެ ނޫން ވެސް މުއާމަލާތްތަކަށް އެ އެޕް ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފަ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ބެލެނިވެރިންނަށް ޓިކްޓޮކް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފީޗާތަކެއް ހިމަނައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 28
ރައީސްގެ ކާރުކޮޅަށް އެޅުނީ ގަހަށް ޖެހި ފެން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް، އެމަނިކުފާނުގެ ކާރުކޮޅަށް ބަޔަކު ގަސްދުގައި ފެން ޖެހީ ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 8
އައްޑޫގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހޯމް މިނިސްޓަރަށް

ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައްޑޫގައި މި ވަގުތު ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ (އޭޑީސީ) އިން މިއަދު ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
އެމެރިކާ ސިފައިން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ އެޕް، ޓިކްޓޮކުން ޖާސޫސް ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެ އެޕް ބޭނުން ކުރުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 8
ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ:އިމްރާން

ރާއްޖޭގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ދަމަހައްޓަން އެންމެން އަތުގުޅާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.