01 ޖޫން

June 01, 2019 15
ހަމައެކަނި މެސީ އަށް ޕްރެޝަރުކުރުމަކީ ގޯހެއް: އަގުއޭރޯ

ބީނޯޒް އޭރީޒް (ޖޫން 1) – އާޖެންޓީނާ އަށް ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ޒިންމާ ހަމައެކަނި އޮތީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަށް ހަމައެކަނި އޭނާ އަށް ޕްރެޝަރުކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 7
މެސީ އާއި އަގުއޭރޯ ސްކޮޑަށް، އިކާޑީ އާއި ހިގުއައިން ބާކީވެއްޖެ

ބީނޯޒް އޭރީޒް (މެއި 22) – ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ނެގި އާޖެންޓީނާ ޓީމުގެ އެޓޭކް ބެލެހެއްޓުން ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯއާ ހަވާލުކުރި އިރު، އިންޓަ މިލާނުގެ މައުރޯ އިކާޑީ އާއި ޗެލްސީގެ ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން އަށް ފުރުސަތެއް ނެތެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 27
ބެލޮންޑިއޯ ހައްގީ މެސީ އަށް: އަގުއޭރޯ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 15) - މި ސީޒަނުގައި ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހައްގުވަނީ ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018
"ޝިއަރާގެ ރެކޯޑާ އަގުއޭރޯ އަށް ހަމަކުރެވިދާނެ"

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 1) – އެލަން ޝިއަރާ 260 ގޯލް ޖަހައިގެން ހަދާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަށް މުގުރާލެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާއާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ސަޕޯޓަރެއްގެ މައްސަލަ ސިޓީން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅަނީ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 21) - މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ އެފްއޭ ކަޕްގައި ވިގަން އެތުލެޓިކް އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު، ވިގަންގެ ސަޕޯޓަރަކު ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ގަޔަށް ކުޅު ޖެހި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅަން ސިޓީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018
އަގުއޭރޯ އާއި ގްރީޒްމަން ބަދަލުކުރަން ސިޓީން ވިސްނަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 25) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 2
އަގުއޭރޯ އަށް ގެއްލޭނީ ގިނަ ވެގެން ހަތަރު ހަފުތާ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) – ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އަނިޔާވި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ދެ ހަފުތާ އާއި ހަތަރު ހަފުތާއާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017 1
ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަގުއޭރޯ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) – މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ކާރެއް ނެދަލެންޑްސްގައި އެކްސިޑެންޓްވެ އޭނާ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 2
އަގުއޭރޯ އާއި ސަންޗޭޒް ބަދަލުކުރަން ސިޓީން ހުށަހަޅައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބަދަލުކުރަން އެ ޓީމުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
ސަންޗޭޒް ލިބިއްޖެނަމަ ސިޓީން އަގުއޭރޯ ދޫކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 18) - އާސެނަލްގެ އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ލިބިއްޖެނަމަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017
އަގުއޭރޯގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ފަސް ވަނަ ބުރުގެ ރީޕްލޭ މެޗުގައި ރޭ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ފަހަތުން އަރައި ހަޑްލްސްފީލްޑް ޓައުން އަތުން 5-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017
އަގުއޭރޯގެ އެހީ ސިޓީ އަށް މުހިއްމު ވެފައި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ގަބްރިއެލް ޖީސަސް އަށް އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، މިއީ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ އެހީ އެންމެ މުހިއްމު ވަގުތު ކަމަށް ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017
މުސްތަގުބަލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އަގުއޭރޯ: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 13) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައި ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
އަގުއޭރޯ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ސިޓީގެ ނެތް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 7) – އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ވިއްކާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންއުޅޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
ސިޓީން އަގުއޭރޯ ވިއްކާލަނީ؟ މެޑްރިޑް ސަމާލުވެގެން

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 3) – ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަށް ލިބޭ އޮފާތައް ބަލައިގަންނަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އޭނާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް ފަށައިފި ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016
"ގާޑިއޯލާ ޓީމު ނަގަނީ ނަމަށް ބަލައިގެނެއް ނޫން"

ބީނޯސް އޭރީޒް، އާޖެންޓީނާ (ނޮވެމްބަރު 10) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ޓީމު ނަގަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ނަމަށް ބަލައިގެނެއް ނޫން ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން ކުރާ މަސައްކަތަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
އަގުއޭރޯ އަށް މިއީ އުނދަގޫ ވަގުތެއް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެވަޓަންއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެއް ނަންބަރު ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަށް މިއީ އުނދަގޫ ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016
ޔުނައިޓެޑް މެޗާއި އިތުރު ދެ މެޗަށް އަގުއޭރޯ ސަސްޕެންޑް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންނަ ހަފްތާގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި އިތުރު ދެ މެޗަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، އަގުއޭރޯ ސަސްޕެންޝަނަކާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ސަސްޕެންޝަނަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 1
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް

ބުކަރެސްޓް، ރުމޭނިއާ (އޮގަސްޓް 17) - ރަށުން ބޭރުގައި ރުމޭނިއާގެ ސްޓެއުއާ ބުކަރެސްޓް އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.