08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 17
ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާއިން މީހަކަށް 20،000ރ

މިދިޔަ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 20،497ރ. ދީފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 6
ހުޅުވިތާ ދެ މަސް، ސާވިސް ޗާޖު ލިސްޓުން ދެވަނަ

ހުޅުވިތާ ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އިތާފުށި ރިސޯޓަކީ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ސާވިސް ޗާޖް ދޭ ދެވަނަ ރިސޯޓަށް ވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 8
ސާވިސް ޗާޖް ލިސްޓުގެ ކުރީގައި މިފަހަރު ވޮއްމުލި!

މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖު ދިނީ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓުންކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 56
ސާވިސް ޗާޖަށް 10 ޕަސަންޓް ދޭން ދެކޮޅެއް ނޫން:ގާސިމް

ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އެންމެ މަދުވެގެން 10 ޕަސަންޓު ދިނުމަށް ދެކޮޅު ނުހައްދަވާ ކަމަށް ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިޔާ އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 5
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިންސްޕެކްޝަން ސެޕްޓެމްބަރުގައި ނިމޭނެ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އިސްޕެކްޝަން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 9
މިދިޔަ މަހު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ވެލާއިން

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ބެހި ރިސޯޓަކަށް ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 20
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިނީ ވެލާ އިން

މިދިޔަ މެއި މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދިން ރިސޯޓަކަށް ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 3
އޮފް ސީޒަނާއެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމްގެ އޮފް ސީޒަނާ އެކު ރިސޯޓުތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 26
އެންމެ ބޮޑު ސާވިސާ ޗާޖެއް ރަންދެލީގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މިދިޔަ މަހު 1608.5 ޑޮލަރު (24،797.6ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް މިދިޔަ މަހު ބަލައިގަތް އާމްދަނީ 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 5
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖު ރަންދެލިން

މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 2،070.80 ޑޮލަރު (31،931.7ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 62
ވެލާއިން ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 3،000 ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މި މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 ޑޮލަރު (46،260ރ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.