19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ފިރިހެނުންނަށް ދުވާލަކު 60 ގްރާމް ނަޓްސް

ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ބަލިކަށިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ނަޓްސްގެ ބާވަތްތަކުން އެހީ ލިބޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 4
ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ބޮޑުވާ އުމުރު ހަގުވެއްޖެ

ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި އަވަހަށް ބާލިޣު ވަނީ އަންހެން ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވެސް މިހާރު މި ހާލަތު އެބަ އޮތެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 58
ޒިނޭ އަށް ހިތްވަރެއް ނުދެން: ނަޝީދު

ޒިނޭ އަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ބަޔަކަށް އޮޅިފައިވާ ނަމަ އެކަމަށް މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 119
ޒިނޭ އަށް ނަޝީދު ހިތްވަރުދިން ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔަނީ

ކައިވެނީގެ ބޭރުން ގުޅުން ހިންގައިގެން ދަރިން ލިބުމުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހައްލަކީ، ކައިވެނި ނުކުރާ އަންހެނުންނަށް ނުވިހާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 26
ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ގޮނޯރިއާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ، ގޮނޯރިއާ ނުވަތަ ކިހުނު ބަލި އާންމު އެންޓިބަޔޮޓިކަށް ނުގުޑާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ބަދަލުވަމުން ދާކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ދީފި އެވެ.