27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 4
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި އަނިޔާކުރި މީހުން ބަންދަށް

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ހަތަރުމައިން ބަންދުކޮށް އަނިޔާކޮށް، ހަތް އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން...

November 27, 2020 9
ޝަރީއަތް ނޭނގޭމީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަގީގަތާއި އޭގެ އުސޫލުތައް ނޭނގޭ މީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ވޭނާއި ކެކުޅުންތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 24
އާއިލާއެއް ރަހީނުކޮށް އަނިޔާކުރި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ހަތަރު މައިން ބަންދުކޮށް ތަޅައި އަނިޔާކޮށް، ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ދެ ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 63
އަލީ ވަހީދަށް ބޮޑެތި ދައުވާ ކުރާތީ ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުން

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ދައުވާތަކެއް ކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 51
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ދޫދޭކަށް ނޫން: އިމްރާން

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުން ހުއްޓުވަން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމުގައި ދޫނުދެއްވާނެ ކަމަށް އިމްރާން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 30
އަފްޝަންއަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ސީއީއޯ އަފްޝަން ލަތީފަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 18
އަލީ ވަހީދަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލައިފި

އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައިގައި މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މަައްޗަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
"މިހާތަނަށް ހުށަހެޅީ އަކްރަމްގެ މައްސަލަ އެކަނި"

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި ސަގާފަތެއްހެން އަށަަގަނެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުންޏަސް، މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް އައިސްފައި ވަނީ މަގާމުން އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވި، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމްގެ މައްސަލަ އެކަނި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 41
ސަފާރީ ކޭސްގައި ވިކްޓިމަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން: ވަކީލު

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައަކީ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ދޭހަވާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު، ވިކްޓިމް މަރާލާނެ ކަަމަށް ބިރުދައްކައި ސަފާރީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަކަށް ގަދަކަމުން ގެންދަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 4
ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި، ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިކްޓިމްގެ ވަކީލުން ކުރާ ތުހުމަތު ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)އާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 9
އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާއަށް ޕީޖީއަށް

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އެ ރަށުން ދެމީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 26
ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެންދާ މީހާ: ވިކްޓިމް

މާލޭގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުއްޓާ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރީ، އެތަނަށް ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެންދާ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވިކްޓިމް ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ރޭޕް ބޮޑުކުށަކަށް ހަދަން ފާސްކޮށްފި

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ލިސްޓަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށާއި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށްް އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 15
އަލީ ވަހީދަށް ދައުވާކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނަން: ޕޮލިސް

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަރަށް އަވަހަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހާ ރޭޕްކުރުމުން ދައުވާކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 9
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގދ. ތިނަދޫން ބަންދުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 12
ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރާ ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޭސްފިހާރައެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 07, 2020 7
ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތެއް

ބޭސް ފިހާރައަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކަށް އެ ތަނުގައި ހުރި ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 11
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރާ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ސ. ހިތަދޫން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.