05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
އަނޫގެ ބަދަލުގައި "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އަށް ހިމޭޝް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ޕްރެޝަރުތަކާ ހެދި ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 ގެ ޖަޖެއްގެ މަގާމުން ވަކިވި އަނޫ މަލިކްގެ ބަދަލުގައި ޝޯގެ އާ ޖަޖަކަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 7
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ: 5 އަހަރުން ދައުވާކުރީ 1 މައްސަލަ

އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަތަކުން މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ އެންމެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕޮލިހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 16
ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ހަދަން ދިޔަ 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 38
ތެރަޕިސްޓް ބަލިމީހާއާ ބެހުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ފިޒިއޮތެރަޕީ ހަދަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ ފިޒިއޯ ތެރަޕިސްޓް ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 66
މަގުމަތިން ފޮށުނު ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

މާލޭގެ މަގުމަތިން އަންހެނުންނާ ފޮށެމުން ދިޔަ ކަމަށް ބުނާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި ފިރިހެނެއްގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށް، އޭނާ މިއަދު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނޫ މަލިކް ބޭރުކޮށްފާނެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ޕެނެލުން ވަކިކުރި އަނޫ މަލިކަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ސީޒަނުން ފުރުސަތު ދިނުމާ ގުޅިގެން ސޮނީ ޓީވީ އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި އޭނާ ޝޯ އިން ބޭރުކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 7
އޮޅުވެލި ރިސޯޓްގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު!

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ ރިސޯޓަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓް ދެ އާއިލާއެއްގެ ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 26
ޕޮލިސް މީޑީއާ ގްރޫޕުން ނޫސްވެރިއަކު ބޭރުކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް، ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއަކު ފުލުހުންގެ މީޑިއާގެ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕުން މިއަދު ބޭރުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 12
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ކްރިކެޓް ކޯޗް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗް އާސިފް ހާން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

October 05, 2019
ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ރޮބަޓް ޑި ނީރޯ އަށް ދައުވާކޮށްފި

އަންހެނަކަށްވީތީ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޑި ނީރޯ އަށް އޭނާގެ ކުރީގެ އެހީތެރިޔަކު ދައުވާކޮށްފި...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 14
"އަންހެނުން ރިސޯޓް ވަޒީފާއަށް ނުދަނީ ފުރައްސާރައާހެދި"

އަންހެނުން ރިސޯޓުތަކަށް ގޮސް ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހިލުން ވަނީ ރިސޯޓުތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ އިސްވެރިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔާސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
"ފާސްޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ "ދަ ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ރޮބް ކޮއެންގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ...

September 30, 2019 1
ދީޕިކާ ފޭނުންގެ އަޑު ނާހައި ލަވްގެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނު ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ އާ ފިލްމަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިނުކުރަން ގޮވާލައި ދާދި ފަހުން އޭނާގެ ފޭނުންތަކެއް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެކްޓަރު އޮލެންޑޯ ބްލޫމްއާ އެންގޭޖްވި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީގެ މައްޗަށް ފިރިހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން، އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ދީފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
ޕާކިސްތާނު ފުލުހަކަށް ރައްޔިތުންގެ ލޯބި

ޕާކިސްތާނުންގެ މި ޒުވާން އަންހެން ފުލުހަކީ ނަމޫނާއެކެވެ. މިއީ ކުލްސޫމް ފާތިމާ ބަކްޝިޝް އެވެ. ޕަކްޕައްޓަން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސްޓޭޝަން ހައުސް އޮފިސަރު (އެސްއެޗްއޯ) ގެ މަގާމު މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކުލްސޫމަށް ލިބުނު އިރު މިއީ ޕާކިސްތާނުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެސްއެޗްއޯ އެވެ. އެކަމަކު މި...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 1
ޖިންސީ ގޯނާ ލިބޭ މީހުންނަށް އެމާގެ އެހީ

ޖިންސީ ގޯނާ ލިބޭ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް، އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެމާ ވަޓްސަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކުރަން ފޭނުން ދެކޮޅު

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އޭނާގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަށް ގޮވާލައި ފޭނުންތަކެއް ޓްވިޓާ އާ އިންސްޓަގްރާމް #ނޮޓްމައިދީޕިކާ ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހޭޝްޓެގެއް ދައުރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 16
މަގުމަތިން ފޮށުނު މީހާގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މާލޭ މަގުމަތިން އަންހެނަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ފޮށިހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 12
އަންހެނުންތަކަކަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިފަދަ ކަމެއް އެ ދުވަހު ދިމާވެފައިވާ ނަމަ ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް އެދެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 18
އަލީ ސައީދު ވަކިކުރީ މައްސަލަ ސާބިތުވާތީ: ފެމިލީ ކޯޓު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުން އަލީ ސައީދު ވަކިކުރީ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ސާބިތުވުމުން ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 19
ހުޒައިފާގެ ޝަކުވާކުރީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ބަލާތީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދުގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހެޅީ އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ މުވައްޒަފު ކަމަށް އެނގިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން، އެ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ...