14 ޖުލައި

July 14, 2019 16
މަގުމަތިން ފޮށުނު މީހާގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

މާލޭ މަގުމަތިން އަންހެނަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ފޮށިހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 12
އަންހެނުންތަކަކަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިފަދަ ކަމެއް އެ ދުވަހު ދިމާވެފައިވާ ނަމަ ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް އެދެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 18
އަލީ ސައީދު ވަކިކުރީ މައްސަލަ ސާބިތުވާތީ: ފެމިލީ ކޯޓު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުން އަލީ ސައީދު ވަކިކުރީ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ސާބިތުވުމުން ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 19
ހުޒައިފާގެ ޝަކުވާކުރީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ބަލާތީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދުގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހެޅީ އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު މުވައްޒަފެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ މުވައްޒަފު ކަމަށް އެނގިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން، އެ މުވައްޒަފުގެ މައްސަލަ...

17 ޖޫން

June 17, 2019 32
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ލެކްޗަރާ ވަޒިފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫން މާލެ އައި ފްލައިޓެއްގައި ދިވެހި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ލެކްޗަރާ އިއްޔެ ވަޒީފާ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ނާނާ އަށް ތަނުޝްރީ ކުރި ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ފިލްމުގެ ސެޓެއްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ، ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ކުށްވެރި ނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 59
ފްލައިޓްތެރޭ ޖިންސީ ފުުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫން މާލެ އައި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ދިވެހި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
އއ. ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކާ "ބެހުނު" މީހާ ހައްޔަރު

އއ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް 58 އަހަރުގެ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 13
ފޮށުނު މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަަންދަށް

މަގުމަތީގައި ހިނގާފައި ދިޔަ އަންހެނަކަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 36
މަގުމަތިން ފޮށުނު ކަމަށް ބުނާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭ މަގުމަތިން މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު އަންހެނަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ފޮށި ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެދު އުމުރުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 87
މަގުމަތިން ފޮށޭ މީހަކު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

މާލޭގެ މަގުމަތިން އަންހެނަކާ ފޮށެމުން ދިޔަ ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ އާއްމުކޮށް، އޭނާ ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ. އެ ވީޑިއޯ އާންމު ކުރުމާ އެކު، އެއީ އާއްމުކޮށް މަގުމަތިން މީހުންނާ ފޮށޭ މީހެއް ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ވަނީ އަޅުވައިފަ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުން ވިކާސް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރި ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލްގެ މައްޗަށް އެފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ސާބިތުވާން ނެތް ކަމަށް އެކަމާ ގުޅިގެން ތަހުހީގެއް ހިންގި އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ރިލަޔަންސް އެންޓަޓައިމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 8
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އަށް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 7
9އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖައާ ބެހުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ތަހުގީގަށް 15 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 5
ޖިންސީ ތުހުމަތުން އިންޑިއާގެ ފަނޑިޔާރު ސަލާމަތްކުރުމުން އިހްތިޖާޖް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 9) - އިންޑިއާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރަންޖަން ގޯގޮއިގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ އިން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އަންހެނުންތަކެއް އިހްތިޖާޖްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
އަޖޭ އަކީ ބަހާއި އަމަލު ދިމާނުވާ މީހެއް: ތަނުޝްރީ

ބޮލީވުޑްގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިލިގެން ދިޔަ "މީޓޫ" މޫވްމަންޓާ އެކު، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ މީހަކާ އެކު މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އަޖޭ ދޭވްގަން ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނިކޮށް އެތައް ތުހުމަތެއް ކުރެވުނު އެކްޓަރު އަލޯކް ނާތާ އެކު އަޖޭ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބައިޑަންއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު އަންހެނަކު ތެދުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު އިތުރު އަންހެނަކު ކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 8
ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރެއް ހަދައިފި

އެކި ކަހަލަ ޖިންސީ ކުށުގައި ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
ސާޖިދާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތަމަންނާ ހުރީ ތައްޔާރަށް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު މިހާރު ބޮލީވުޑުން އެކަހަރިކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާނުގެ ފަރާތުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބަތަލާ ތަމަންނާ ބާޓިއާ ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު ވޯނާ ބްރޮސްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވޯނާ ބްރަދާޒްގެ ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސިއީއޯ) އަދި ޗެއާމަން ކެވިން ސުޖިހާރާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.