06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 76
ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަންކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މިއަދު މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 12
އާސިމްގެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަނީ ފުލުހުން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އޮފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދަނީ ފުލުހުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 15
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާ ކުރި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އިންކާރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 69
"އާސިމަށް ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު، އިސްތިއުފާދީ"

އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމަށްކަން، ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ހާމަކުރައްވައި، މިނިސްޓަރު އާސިމްގެ އިސްތިއުފާ އަށް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނުބެލި!

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިއަކު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް މިއަދު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުންދާ ކަން އެތަނުން...

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިއަކު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 5
ކުޑަކުއްޖައާ ބެހެންއުޅުނު މައްސަލާގައި ވާހަކަ ނުދެއްކި

ހުޅުމާލޭގައި ފިރިހެން ގްރޫޕަކުން ގަދަކަމުން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހެން އުޅުނު މައްސަލައާ ބެހޭ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދިނެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 3
ތަނުޝްރީ އަށް ރާކީ ދައުވާކުރަނީ 25 ރުޕީސް ހޯދަން

ތަނުޝްރީ ދައްތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާކީ ސާވަންތު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އޭނާގެ އަބުރު ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރާކީގެ އަތުން 10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ތަނުޝްރީގެ އަތުން 25 ރުޕީސް ހޯދަން ރައްދުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 34
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުން ގިނަ ގައުމެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2018 2
ސަޗިން-ޖިގަރަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް މިހާތަނަށް ހިތްގައިމު އެތައް ލަވައެއްގެ މިއުޒިކް ހަދައި ދީފައިވާ ޒުވާން ދެ މިއުޒިކް ޕާޓްނަރުން ކަމަށްވާ ސަޖިން އާއި ޖިގަރް އަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ދިބާކަރު ބެނަޖީގެ ވާހަކަ ޕާޔަލް އަލުން ތިލަކޮށްފި

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ފިލްމެއްގެ އޮޑިޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ޑައިރެކްޓަރު ދިބާކަރް ބެނަޖީގެ ފަރާތުން ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ވެސް ފިޔަވަޅު...

October 24, 2018
ރާކީ ސާވަންތު ގޮވައިގެން ތަނުޝްރީ ދައްތާ ކޯޓަށް

އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ބަތަލާ ރާކީ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
އައްނޫ މަލިކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި

ސޮނީ ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10ގެ ޖަޖްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އައްނޫ މަލިކަށްކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

October 20, 2018
ދެ ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ބަދަލު ހޯދަން ވިކާސް ކޯޓަށް

ފެންޓަމް ފިލްމްސްގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ކުންފުނި އުވާލައި ކުންފުނީގެ ދެ ހިއްސާދާރަކު އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް...

October 20, 2018 2
ސުޝާންތަށް ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ކިޒީ އޯރް މެނީ" ގެ ބަތަލާ ސަންޖަނާ ސާންގީ އަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް ފިލްމުގެ ސެޓްގައި ސުޝާންތު ގައިގޯޅިވެ،...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަދަބު ދިނީ މަގުމަތިން

ރޭޕް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ފިރިހެނަކު އެންމެންގެ ތެރޭގައި ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
"ސެކްރެޑް ގޭމްސް 2" ސުވާލެއްގެ ތެރެއަށް

"ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

October 17, 2018
"ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރްހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް ފަހު، "ހައުސްފުލް 4" ސާޖިދު ހާން ލައްވައި ޑައިރެކްޓް ނުކުރުވަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރުހާދު ސަމްޖީއާ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 5
ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނޫން ވާހަކައެއް ނެތް

ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ އެކު މުޅި ބޮލީވުޑް ހޭލައްވާލައިފި އެވެ. ކުރިން ވެސް ބޮލީވުޑަކީ ފިރިހެން ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން އަންހެން ފަންނާނުންނަށް އެކި ކަހަލަ ފުރައްސާރަ އާއި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އަޑު އަރާފައިވާ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. އެކަމަކު...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 1
ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރިތީ ނިންމައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިތީ ޒިންތާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ނިއު ދިއްލީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ނެސް ވާދިއާއާ ދެކޮޅަށް 2014 ގައި ބޮމްބޭ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހަތަރު އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށް ނެސް މާފަށް އެދުމުން އެ މައްސަލަ ޕްރިތީ އަނބުރާ ނަގައިފި އެވެ.

October 13, 2018
އާމިރު ހާން ވެސް "މޯގުލް" ދޫކޮށްލައިފި

ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރްގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "މޯގުލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ކަޕޫރްގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާތީ، އެ ފިލްމުގެ...

October 13, 2018 2
ސާޖިދަށް ތުހުމަތުތަކެއް، "ހައުސްފުލް 4" ހުއްޓުމަކަށް

ވަރަށް ބޮޑު ބައި ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައިވާ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާނަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ރިތިކް ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ: ކަންގަނާ

ފުރައްސާރަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
އިންޑިއާގެ ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 10) - އިންޑިއާގެ ޖޫނިއާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެމްޖޭ އަކްބަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

October 10, 2018 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތާ އެކު އަލޯކް ނާތު ހޫނު ފެނަށް

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ވަރަށް ނަމޫނާ އަދި ވަރަށް ލޯބި ބައްޕައެއްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު އަލޯކް ނާތުގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
އެންމެ ފަހުން ކަންގަނާ ވެސް ވިކާސްއާ ދެކޮޅަށް

ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ފެށި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ބޭޒާރު ވެފަ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ކައިލާޝް އަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކައިލޭޝް ކޭރަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
ހަސަދަވެރިވެގެން ތަނުޝްރީ ހަދަނީ ދޮގު: ރާކީ

އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުން އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފައި ވަނިކޮށް، ބަތަލާ އަދި އައިޓަމް ގާލް ރާކީ ސާވަންތު ތަނުޝްރީއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
ނާނާގެ ފަރާތުން ތަނުޝްރީ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފިލްމެއްގެ ސެޓްގައި އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި އެފަދަ އެކްޓަރުން ބޮލީވުޑުން އެއްފަރާތްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ބުނެފި އެވެ.