20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
އައްނޫ މަލިކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި

ސޮނީ ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10ގެ ޖަޖްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އައްނޫ މަލިކަށްކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

October 20, 2018
ދެ ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ބަދަލު ހޯދަން ވިކާސް ކޯޓަށް

ފެންޓަމް ފިލްމްސްގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ކުންފުނި އުވާލައި ކުންފުނީގެ ދެ ހިއްސާދާރަކު އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް...

October 20, 2018
ސުޝާންތަށް ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ކިޒީ އޯރް މެނީ" ގެ ބަތަލާ ސަންޖަނާ ސާންގީ އަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް ފިލްމުގެ ސެޓްގައި ސުޝާންތު ގައިގޯޅިވެ،...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަދަބު ދިނީ މަގުމަތިން

ރޭޕް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ފިރިހެނަކު އެންމެންގެ ތެރޭގައި ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
"ސެކްރެޑް ގޭމްސް 2" ސުވާލެއްގެ ތެރެއަށް

"ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

October 17, 2018
"ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރްހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް ފަހު، "ހައުސްފުލް 4" ސާޖިދު ހާން ލައްވައި ޑައިރެކްޓް ނުކުރުވަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރުހާދު ސަމްޖީއާ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 5
ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނޫން ވާހަކައެއް ނެތް

ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ އެކު މުޅި ބޮލީވުޑް ހޭލައްވާލައިފި އެވެ. ކުރިން ވެސް ބޮލީވުޑަކީ ފިރިހެން ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން އަންހެން ފަންނާނުންނަށް އެކި ކަހަލަ ފުރައްސާރަ އާއި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އަޑު އަރާފައިވާ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. އެކަމަކު...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 1
ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރިތީ ނިންމައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިތީ ޒިންތާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ނިއު ދިއްލީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ނެސް ވާދިއާއާ ދެކޮޅަށް 2014 ގައި ބޮމްބޭ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހަތަރު އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށް ނެސް މާފަށް އެދުމުން އެ މައްސަލަ ޕްރިތީ އަނބުރާ ނަގައިފި އެވެ.

October 13, 2018
އާމިރު ހާން ވެސް "މޯގުލް" ދޫކޮށްލައިފި

ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރްގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "މޯގުލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ކަޕޫރްގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާތީ، އެ ފިލްމުގެ...

October 13, 2018 2
ސާޖިދަށް ތުހުމަތުތަކެއް، "ހައުސްފުލް 4" ހުއްޓުމަކަށް

ވަރަށް ބޮޑު ބައި ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައިވާ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާނަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ރިތިކް ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ: ކަންގަނާ

ފުރައްސާރަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 1
އިންޑިއާގެ ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 10) - އިންޑިއާގެ ޖޫނިއާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެމްޖޭ އަކްބަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

October 10, 2018 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތާ އެކު އަލޯކް ނާތު ހޫނު ފެނަށް

ވަރަށް ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގައި ވަރަށް ނަމޫނާ އަދި ވަރަށް ލޯބި ބައްޕައެއްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު އަލޯކް ނާތުގެ މައްޗަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
އެންމެ ފަހުން ކަންގަނާ ވެސް ވިކާސްއާ ދެކޮޅަށް

ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ސިލްސިލާއެއް ފެށި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ބޭޒާރު ވެފަ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ކައިލާޝް އަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކައިލޭޝް ކޭރަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
ހަސަދަވެރިވެގެން ތަނުޝްރީ ހަދަނީ ދޮގު: ރާކީ

އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފަންނާނުން އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފައި ވަނިކޮށް، ބަތަލާ އަދި އައިޓަމް ގާލް ރާކީ ސާވަންތު ތަނުޝްރީއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
ނާނާގެ ފަރާތުން ތަނުޝްރީ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފިލްމެއްގެ ސެޓްގައި އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވި ކަމަށާއި އެފަދަ އެކްޓަރުން ބޮލީވުޑުން އެއްފަރާތްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 63
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 28
އަންހެން ފުލުހަކަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯފޮނުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރި ފިރިހެނެއް، އަލަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުނު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެން ފުލުސް މީހާގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއެއް ފޮނުވި މައްސަލަ ފުލުހުން މިއަދު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
"ސުޕަމޭން" ދެއްކި ވާހަކައަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ

"މޭން އޮފް ސްޓީލް" ގައި ސްޕަމޭންގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ހެންރީ ކެވިލް، ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅު "މީޓޫ" މޫވްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 1
މިތުންގެ ދަރިފުޅު މިމޯ އަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ދަރިފުޅު އަދި ބައެއް ފިލްމްތައް ވެސް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މަހާއަކްޝޭ ޗަކްރަބަތީ (މިމޯ) އަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށް، ނިއު ދިއްލީގެ ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
މީޓޫ ކަލެކްޝަނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

"މީ ޓޫ" އަކީ ހޮލީވުޑުން ދާދި ފަހުން ތިލަވި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ހިތްވަރުދޭ މުހިންމު ހަރަކާތެކެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ، އެ މީހަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި އެހީވާނެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ސީއެންއެން މާފަށް އެދެންޖެހޭނެ: މޯގަން ފްރީމަން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މޯގަން ފްރީމަން ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސީއެންއެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރި ރިޕޯޓަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ސީއެންއެން މާފަށް އެދެން ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ހާވީ ވައިންސްޓީނަށް ރޭޕްގެ ދައުވާކޮށްފި

އެތައް އަންހެނުންނެއް ރޭޕްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްޔެ އުފުލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 2
މޯގަން ފްރީމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މޯގަން ފްރީމަންގެ މައްޗަށް އަންހެނުންތަކެއް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 5
15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ސުޝްމިތާ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

ރޭޕްކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ބޮޑު އިންޑިއާގައި، ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަދި ކުރީގެ މިސް ޔުނިވާސް ސުޝްމިތާ ސެން ބުނެފި އެވެ.