15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 4
ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި، ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް ވެފައިވާ...

October 15, 2020 36
ޖިންސީގޯނާގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް ވިކްޓިމް ކެންޔާއަށް!

ހުޅުމާލެ ފަޅު ތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމެނީސް އެ މައްސަލައިގެ ވިކްޓިމް އެނބުރި ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 8
އަލީ ވަހީދަށް ދައުވާކުރުމަށް އެދި ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 12
ވިކްޓިމްގެ ބަޔާނަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: ޕޮލިސް

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވިކްޓިމް ތަހުގީގަށް ދިން ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް އޭނާގެ ލޯޔަރުން ރޭ ކުރި ތުހުމަތު ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 34
ސަފާރީ ކޭސް: ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނަށް އުނި އިތުރު ގެނެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިދޭން ފުލުހުންނާއި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 1
ކްރިސް ޖެނާ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީން ހިމެނޭ އާއިލާ ކާޑޭޝަން/ޖެނާ އާއިލާގެ މައި އެއް ތަނބު ކަމަށްވާ ކްރިސް ޖެނާއި އާއި އޭނާގެ ދަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޯޓްނީ ކާޑޭޝަނަށް ކުރީގެ ބޮޑީގާޑް މާކް މެކްވިލިއަމްސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 9
އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާއަށް ޕީޖީއަށް

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އަނޫރާގަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކުގެ އަޑު ތަންކޮޅެއް މަޑުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވެ، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުތުމަކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ސާޖިދާ އެކު މަސައްކަތްކުރާނަން: ފީރޯޒް

ޖިންސީގެ ގޯނާގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޮލީވުޑުން އެއްފަރާތްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ޚާނާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މިހާރު ވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ފިރޯޒް ނަދިއަދުވާލާ ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ސާޖިދަށް އަނެއްކާ ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އެކަހެރިވެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ޚާނަށް އަނެއްކާ ވެސް އެފަދަ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 26
ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެންދާ މީހާ: ވިކްޓިމް

މާލޭގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގައި ހުއްޓާ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރީ، އެތަނަށް ކާއެއްޗެހި ހިފައިގެންދާ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ވިކްޓިމް ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 15
އަލީ ވަހީދަށް ދައުވާކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނަން: ޕޮލިސް

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަރަށް އަވަހަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 11
އާދަމް ހަލީމްގެ މައްސަލަ ބަލަން އެމްއެމްސީން އެދެފި

އަވަސް އޮންލައިންގެ ޗީފް އެޑިޓަރު އާދަމް ހަލީމް (މުންޑޫ)ގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން އިއްޔެ އެދިއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 9
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފި

އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގދ. ތިނަދޫން ބަންދުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 12
ގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރާ ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓް ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޭސްފިހާރައެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

August 07, 2020 7
ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތެއް

ބޭސް ފިހާރައަކަށް ދިޔަ އަންހެނަކަށް އެ ތަނުގައި ހުރި ފާމަސީ އެސިސްޓެންޓަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 11
ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 9
ނުކުޅެދޭ މީހާ ރޭޕް ކޮށްގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު އިއްޔެ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 6
ޖިންސީ ޖަރީމާތަކަށް އިސްލާމްދީން ހުށަހަޅާ ހައްލު ތަފާތު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ގިނަވަމުންދާތީ މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހަރުކަށި އަދަބުތައް ދޭން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަ އެވެ. އާންމުކޮށް ހަރުކަށި ޢުުޤޫބާތްތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ޢުޤޫބާތްތަކަށް، އިންކާރު ކުރާ މީހުންވެސް މިކަމަށް ހަރުކަށި ޢުޤޫބާތްތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ތާއީދު ކުރެ އެވެ....

23 ޖުލައި

July 23, 2020 17
ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ހަސަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއީލް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް "ދި އެޑިޝަން"ގެ އެޑިޓަރު ރާއިއާ މުނައްވަރު ކުރައްވާ ތުހުމަތުގައި...

July 23, 2020 68
ހިނގީ ރޭޕެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ "މެންދުރު"ން މައާފަށް

ރޭޕެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޮޅުވާލެއްވީ އާޒިމާ ޝަކޫރު ކަމަށް "މެންދުރު"ން ކުރާ ތުހުމަތަށް އާޒިމާ އިންކާރުކުރައްވާ

22 ޖުލައި

July 22, 2020 3
ފަޒީލްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެމްއާރުއެމުން އެދިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ސްލޮޓެއްގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ އަހުމަދު ފަޒީލަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.