05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
"މޮންގާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ބޮޑު ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ

"މޮންގާ" ޑައިރެކްޓްކޮށްގެން 2010 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޓައިވާނުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ޑޯޒް ނިއު އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަތުވާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ސަލްމާނަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ޒީޓީވީގެ ޑާންސް ޝޯ ޑާންސް އިންޑިއާ (ޑީއައިޑީ) ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކުރި ކުޅަދާނަ ނެށުންތެރިޔާ އަދި މިހާރު ކޮރިއޯގްރާފަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަލްމާން ޔޫސުފް ހާނުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއް

މި އަހަރު ބޭއްވި 76 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ބްރަޔަންގެ ސިންގާގެ މައްޗަށް އަނެއްކާ ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 2
ހިރާނީ އަށް ކުރި ތުހުމަތުން ވިދޫގެ ފިލްމު ހުއްޓިއްޖެ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދު ޗޯޕްޅާ ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ހިރާނީގެ މައްޗަށް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސަންޖޫ" ގެ ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 76
ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަންކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގައި 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ، އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މިއަދު މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 12
އާސިމްގެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަނީ ފުލުހުން: ޝާހިދު

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އޮފީހުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުންދަނީ ފުލުހުން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 15
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާ ކުރި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އިންކާރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 69
"އާސިމަށް ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު، އިސްތިއުފާދީ"

އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމަށްކަން، ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ހާމަކުރައްވައި، މިނިސްޓަރު އާސިމްގެ އިސްތިއުފާ އަށް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ފުރަތަމަ ނުބެލި!

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިއަކު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް މިއަދު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައި ބަލަމުންދާ ކަން އެތަނުން...

November 08, 2018 6
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިއަކު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 6
ކުޑަކުއްޖައާ ބެހެންއުޅުނު މައްސަލާގައި ވާހަކަ ނުދެއްކި

ހުޅުމާލޭގައި ފިރިހެން ގްރޫޕަކުން ގަދަކަމުން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހެން އުޅުނު މައްސަލައާ ބެހޭ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދިނެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 3
ތަނުޝްރީ އަށް ރާކީ ދައުވާކުރަނީ 25 ރުޕީސް ހޯދަން

ތަނުޝްރީ ދައްތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާކީ ސާވަންތު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އޭނާގެ އަބުރު ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރާކީގެ އަތުން 10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ތަނުޝްރީގެ އަތުން 25 ރުޕީސް ހޯދަން ރައްދުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 34
ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ގިނަ: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުން ގިނަ ގައުމެއް ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 27, 2018 2
ސަޗިން-ޖިގަރަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް މިހާތަނަށް ހިތްގައިމު އެތައް ލަވައެއްގެ މިއުޒިކް ހަދައި ދީފައިވާ ޒުވާން ދެ މިއުޒިކް ޕާޓްނަރުން ކަމަށްވާ ސަޖިން އާއި ޖިގަރް އަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ދިބާކަރު ބެނަޖީގެ ވާހަކަ ޕާޔަލް އަލުން ތިލަކޮށްފި

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ފިލްމެއްގެ އޮޑިޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ޑައިރެކްޓަރު ދިބާކަރް ބެނަޖީގެ ފަރާތުން ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ވެސް ފިޔަވަޅު...

October 24, 2018
ރާކީ ސާވަންތު ގޮވައިގެން ތަނުޝްރީ ދައްތާ ކޯޓަށް

އެކްޓަރު ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ބަތަލާ ރާކީ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
އައްނޫ މަލިކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފި

ސޮނީ ޗެނެލުން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10ގެ ޖަޖްކަން ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އައްނޫ މަލިކަށްކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި އެވެ.

October 20, 2018
ދެ ހިއްސާދާރެއްގެ އަތުން ބަދަލު ހޯދަން ވިކާސް ކޯޓަށް

ފެންޓަމް ފިލްމްސްގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ކުންފުނި އުވާލައި ކުންފުނީގެ ދެ ހިއްސާދާރަކު އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް...

October 20, 2018 2
ސުޝާންތަށް ވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ކިޒީ އޯރް މެނީ" ގެ ބަތަލާ ސަންޖަނާ ސާންގީ އަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް ފިލްމުގެ ސެޓްގައި ސުޝާންތު ގައިގޯޅިވެ،...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަދަބު ދިނީ މަގުމަތިން

ރޭޕް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ފިރިހެނަކު އެންމެންގެ ތެރޭގައި ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
"ސެކްރެޑް ގޭމްސް 2" ސުވާލެއްގެ ތެރެއަށް

"ސެކްރެޑް ގޭމްސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެޓްފްލިކްސް އިން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.

October 17, 2018
"ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރްހާދުއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަށް ފަހު، "ހައުސްފުލް 4" ސާޖިދު ހާން ލައްވައި ޑައިރެކްޓް ނުކުރުވަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ފަރުހާދު ސަމްޖީއާ ޕްރޮޑިއުސަރު ސާޖިދު ނަދިއަދްވާ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 5
ބޮލީވުޑްގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނޫން ވާހަކައެއް ނެތް

ނާނާ ޕަޓޭކަރްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ބަތަލާ ތަނުޝްރީ ދައްތާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ އެކު މުޅި ބޮލީވުޑް ހޭލައްވާލައިފި އެވެ. ކުރިން ވެސް ބޮލީވުޑަކީ ފިރިހެން ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން އަންހެން ފަންނާނުންނަށް އެކި ކަހަލަ ފުރައްސާރަ އާއި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އަޑު އަރާފައިވާ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. އެކަމަކު...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 1
ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރިތީ ނިންމައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕްރިތީ ޒިންތާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި ނިއު ދިއްލީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ނެސް ވާދިއާއާ ދެކޮޅަށް 2014 ގައި ބޮމްބޭ ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހަތަރު އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށް ނެސް މާފަށް އެދުމުން އެ މައްސަލަ ޕްރިތީ އަނބުރާ ނަގައިފި އެވެ.

October 13, 2018
އާމިރު ހާން ވެސް "މޯގުލް" ދޫކޮށްލައިފި

ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރްގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "މޯގުލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ކަޕޫރްގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާތީ، އެ ފިލްމުގެ...

October 13, 2018 2
ސާޖިދަށް ތުހުމަތުތަކެއް، "ހައުސްފުލް 4" ހުއްޓުމަކަށް

ވަރަށް ބޮޑު ބައި ޝޫޓްކޮށް ނިމިފައިވާ ފިލްމު "ހައުސްފުލް 4" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާނަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، އެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ރިތިކް ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ: ކަންގަނާ

ފުރައްސާރަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.