26 ޖުލައި

July 26, 2018 62
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 28
އަންހެން ފުލުހަކަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯފޮނުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރި ފިރިހެނެއް، އަލަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުނު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފިރިހެން ފުލުސް މީހާގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯއެއް ފޮނުވި މައްސަލަ ފުލުހުން މިއަދު ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
"ސުޕަމޭން" ދެއްކި ވާހަކައަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ

"މޭން އޮފް ސްޓީލް" ގައި ސްޕަމޭންގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ހެންރީ ކެވިލް، ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅު "މީޓޫ" މޫވްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 1
މިތުންގެ ދަރިފުޅު މިމޯ އަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ދަރިފުޅު އަދި ބައެއް ފިލްމްތައް ވެސް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މަހާއަކްޝޭ ޗަކްރަބަތީ (މިމޯ) އަށް ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށް، ނިއު ދިއްލީގެ ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
މީޓޫ ކަލެކްޝަނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް

"މީ ޓޫ" އަކީ ހޮލީވުޑުން ދާދި ފަހުން ތިލަވި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ. ޖިންސީ ގޯނާއެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެ ވާހަކަ ދައްކަން ހިތްވަރުދޭ މުހިންމު ހަރަކާތެކެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ، އެ މީހަކަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް މި ހަރަކާތުގައި އެހީވާނެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ސީއެންއެން މާފަށް އެދެންޖެހޭނެ: މޯގަން ފްރީމަން

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މޯގަން ފްރީމަން ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސީއެންއެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރި ރިޕޯޓަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަމަށް ސީއެންއެން މާފަށް އެދެން ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ހާވީ ވައިންސްޓީނަށް ރޭޕްގެ ދައުވާކޮށްފި

އެތައް އަންހެނުންނެއް ރޭޕްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްޔެ އުފުލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 2
މޯގަން ފްރީމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މޯގަން ފްރީމަންގެ މައްޗަށް އަންހެނުންތަކެއް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 5
15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ސުޝްމިތާ އަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

ރޭޕްކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަ ބޮޑު އިންޑިއާގައި، ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަދި ކުރީގެ މިސް ޔުނިވާސް ސުޝްމިތާ ސެން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 3
ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް އަމިއްލައަށް ވެސް ވޭ: ސަރޯޖް

އިންޑިއާގައި ރޭޕްގެ މައްސަލަ ބޮޑުކަމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކްރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ހާން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން ގިނަ ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމްތައް ވެސް ކުޅެފައިވާ ޕާކިސްތާންގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ޒަފަރުގެ މައްޗަށް، އެ ގައުމުގެ އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީޝާ ޝާފީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
އޮސްކާގެ ރައީސް ޖޯން ބެއިލީ ސަލާމަތްވެއްޖެ

އޮސްކާ އެވޯޑް އިންތިޒާމް ކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާޒް އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) ގެ ރައީސް ޖޯން ބެއިލީގެ މައްޗަށް ދާދި ފަހުން ތުހުމަތު ކުރި ޖިންސީ ގޯނާތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް، އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގިކަން ސާބިތު ވާން ނެތް ކަމަށް އޮސްކާގެ މެމްބަޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި...

03 މާޗް

March 03, 2018
މި ފަހަރު އޮސްކާ ބަޑިއާ ދެކޮޅަށް

އާދީއްތަ ދުވަހު 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާއިރު، މި ފަހަރުގެ ހަފުލާގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އެމެރިކާގައި ބަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ އެއްކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފުލާގައި އޮރެންޖް ކުލައިގެ ޕިން ބޭނުން ކުރުމެވެ. އެމެރިކާގެ ދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕިން، ހަފުލާގައި އެންމެން ވެސް ބޭނުން ކުރާނެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް ހޫނު ފެނުގައި

މި މަހުގެ 11 ގައި އެމެރިކަން އައިޑޮލްގެ 16 ވަނަ ސީޒަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވެނީ އެ ޝޯގެ ހޯސްޓް ރަޔަން ސީކްރެސްޓްގެ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު މިހާރު ކުރިއަށް ވުރެ ގަދަވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018
ކެވިން ސްޕޭސީ ފައުންޑޭޝަންގެ އިނގިރޭސި ގޮފި ބަންދު

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެމެރިކާގެ ޒުވާނުންނަށް ޕާފޯމިން އާޓްސް ދާއިރާ އިން ކުރިއަށްދާން ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކެވިން ސްޕޭސީ 2008 ގައި އުފެއްދި ކެވިން ސްޕޭސީ ފައުންޑޭޝަން (ކޭއެސްއެފް) ގެ އިނގިރޭސި ބްރާންޗް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 14
ވައިބާއިން ގުޅައި ބަރަހަނާވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް

ވައިބާ ވީޑިއޯ ކޯލަކުން އަންހެނުންނަށް ގުޅައި ބަރަހަނާވާ ފިރިހެނެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 27, 2018 2
"މީ ޓޫ" އިން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ: މޮނިކާ ލްވިންސްކީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހޮލީވުޑްގައި ހުޅުފަޅައިގެން ދިޔައީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާއި ގޯނާތަކުގެ ވާހަކަތަކާ އެކުގަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ނުފޫޒު ގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވެއިންސްޓީން...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 1
ޒީނަތު އަމަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ޕޮލިހަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ކަމަށްވާ ޒީނަތު އަމަން އަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި އެކި ގޯނާތައް ކުރިމަތިވާތީ އެންމެފަހުން ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 3
ސީތާ: އަނިޔާތަކުން ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނައި

ސީތާ އަކީ އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާންގެ ޗިއްތޯރްގަރްގެ ފަތެހްޕޫރާ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ 20 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ. ވަރަށް ކުޑައިރު ބައްޕަ މަރުވުމުގެ ސަބަބުން، ކިޔެވުމުގެ ނަސީބެއް ސީތާއަކަށް ނުލިބުނެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ގްރެމީ އެވޯޑްސްގައި ހުދު ފިނިފެންމާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅުކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން، ދާދި ފަހުން ބޭއްވި 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ގިނަ ފަންނާނުން ކަޅު ހެދުން ބޭނުން ކުރި ގޮތަށް، ބޮޑު އެހެން އެވޯޑެއްގައި ވެސް ހާއްސަ ކަމެއް ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 17
އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.