24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 14
ކަރަންޓީނުގައި ހުުރި މީހެއްގެ 15 ކޮންޓެކްޓުން ހިމެނޭ

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، އޭނާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި 15 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 2
ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މީހަކު ހައްޔަރު

ށ. ފޯކައިދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 34
ފޯކައިދޫ މީހާ އާއި ޔުނިވާސަލްގެ މުވައްޒަފު ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިޓަލީ މީހާއާ ކޮންޓެކްޓުވި، ޔުނިވާސަލްގެ ޓިކެޓިން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފާއި އިޓަލީ މީހާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ށ. ފޯކައިދޫ މީހާ ވެސް ވައިރަސް އަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރިޒޭގެ ހަތަރު ގޯލާ އެކު އީގަލްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ޖެހި ހަތަރު ގޯލާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް އިން 7-0 އިން ށ. ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 4
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ އަށް އިތުބާރު ބޮޑުވެއްޖެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 7-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އިން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށް އިތުބާރު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 4
އެންމެ ފަހުން ނިންމީ ހަ ޓީމާ އެކު ފަހު ބުރު ކުޅެން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ދެ ބުރުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެންމެ ހަ ޓީމު ބައިވެރިކޮށްގެން ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
ޕާކިސްތާން ގޯލްކީޕަރު ސާގިބް ޓީސީ އަށް

މި ސީޒަނުގައި ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަމުން އައި ޕާކިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ހަނީފް ސާގިބް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 7
ދިވެހި ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރު ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާއިރު ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
ބޮޑު ލީޑަކާ އެކު މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ބޮޑު ލީޑަކާ އެކު މާޒިޔާ އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

January 03, 2020 2
ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެ އޮގީ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ

ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޒުވާން ފޯވާޑް މުހައްމަދު ޖައިލަމް (އޮގީ)ގެ ކަކުލަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެ އޭނާ އަށް ސީޒަން ނިމިއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 3
ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރު މަސައްކަތަށް 217 މިލިއަން

ޖުމްލަ 217 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްގެން ހަ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން، އެމްޓީސީސީ އާއި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާ، ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
ފޯކައިދޫ އާއި ދަ ގްރާންޑޭ އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ދަ ގްރާންޑޭ އާއި ށ. ފޯކައިދޫ ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ފޯކައިދޫ އަތުން އީގަލްސް ބަލިވެއްޖެ

ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ކްލަބް އީގަލްސް އަށް މި ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތިން ޕޮއިންޓް ގެއްލި، ދެ ވަނަ އަށް އަރަން އަލުން ލިބުނު ފުރުސަތު...

December 21, 2019 3
"ބައެއް ކްލަބްތަކުން ބޭނުންވަނީ ލީގު ނިންމާލަން"

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތެއް ފެންނަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
ފޯކައިދޫ އާއި ޔޫވީ އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އާއި ށ.ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯލް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

December 17, 2019
ޔޫވީ އަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް އެބައޮތް: މުހައްމަދު އާދަމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ވިކްޓްރީ ސަސްޕެންޑްވުމުން މި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ އެންމެ ދޮށީ ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ކަމަށާއި އެއާ އެކު ޒިންމާއެއް ވެސް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 5
މޮޅުވީ ގްރީން އެކަމަކު ހަގީގީ މޮޅު ގައުމީ ޓީމަށް؟!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-0 އިން ގްރީންސްޓްރީޓްސް މޮޅުވި ނަމަވެސް އެކަމަށް މާގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިނުވާނެ ކަމަށާއި މި މެޗުން ވެސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ފައިދާއެއްކޮށްފި ނަމަ މަގުސަދު ހާސިލްވީ ކަމަށް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
"ބޮޑު ޓީމެއް ވިޔަސް ފޯކައިދޫ ނުކުންނާނީ މޮޅަކަށް"

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ކޮންމެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނަސް ފޯކައިދޫގެ އަމާޒަކަށްވާނީ މޮޅުވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ޒުވާން ޓީމާ މެދު ނިސްތާރުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ށ. ފޯކައިދޫ އާއި ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މި ދެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންގެ ރޫހު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 34
ތިން ރަށަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް ބޭރުކޮށްފި

އުތުރުގެ ތިން ރަށަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް މުލުން ލުހެލައިގެން ރިސޯޓްތަކަށް ގެންދާތީ ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ޓީސީ އާއި ފޯކައިދޫ އަށް ޕޮޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ، ފޯކައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ދެ ޓީމު ވެސް ޕޮއިންޓަކުން...

September 23, 2019 1
ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަން: ޓީސީ

މާލީ ގޮތުން ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 1
ނިލަންދޫން ލީގުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ށ. ފޯކައިދޫގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ކުރިހޯދައި ފ، ނިލަންދޫ އިން މި ފަހަރު ލީގުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ފޯކައިދުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ވެސް ހިފަަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ށ. ފޯކައިދޫން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ. ފޯކައިދު ވަނީ މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެންމެ...

August 09, 2019 8
ލަބާން ފޯމް ކެޓުމުން، ސުޒޭންގެ އިނގިލި ގައުމީ ޓީމަށް

ގޯލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރަކު ނުލައި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ދިޔުމުން އެ ޓީމުގައި ހިމެނުނު ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ...