24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 41
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 5
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީ ކުރި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 16
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް އަންނަ މަހު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ށ. ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 11
އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓަކަށް މިއަހަރު ދަތުރުތައް ފަށާނެ

އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓަކަށް މި އަހަރު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 19
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް ދެ ދުވަސް ތެރޭ ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

ށ. ފުނަދޫ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 17
ދެ އެއާޕޯޓެއް ހިންގަން އައިއޭއެސް އިން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

ސަރުކާރުން އަލަށް ހަދާ ދެ އެއާޕޯޓެއް ހިންގަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 18
ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި މި ހަފުތާގައި ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 19
އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކަން މަހާޖައްރާފް ފުނަދޫގައި

ށ. ފުނަދު އަށް މަހާޖައްރާފް އިއްޔެ ބަނދަރުކޮށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.