24 މެއި

May 24, 2020 9
ހަތް ރަށެއްގައި ފިޔަވައި މިސްކިތް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާލެއާ އެކު ހަތް ރަށެއް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިރޭ ދީފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 4
ދެ ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން އާރްޑީސީ އަށް

ށ. މިލަންދު އާއި އދ. މާމިގިލީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 9
ވިއްސާރާގައި ގެއްލުންވެ މިލަންދޫ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރާގައި ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ސީލިންގުން ބައެއް މިއަދު ވެއްޓި ބައެއް ގެއްލުންތައް ވުމުން ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން މިއަދަށް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 29
މިލަންދޫ ކުނީގެ މައްސަލަ މި ފޮޓޯއިން!

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އެންމެ ބާރަށް ދައުރުވަމުން ދަނީ ށ. މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ކުނީގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައިވާ މި ފޮޓޯ އެވެ. ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި ފުޅިން އެ ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތް ވަނީ އެއްކޮށްހެން ގޮނޑުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ މިލަންދޫގައި އާއްމު މަންޒަރެކެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ދިރާގު ފައިބަ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ތިމަރަފުށްޓަށް

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ތ. ތިމަރަފުށްޓަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
މިލަންދޫގައި ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރަން ޖަމިއްޔާއަކުން ފަށަނީ

ށ. މިލަންދޫގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލަން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގު ކަށަވަރުކުރަން ބަޖެޓް ދޭނަން"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަން ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 26
ޓެބްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން މިލަންދޫ ކުދިންނަށް އަންގައިފި

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރި ޓެބްލެޓްތައް އަނބުރާ ސްކޫލާ ހަވާލުކުރުމަށް އެ ތަނުން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 35
ރައީސް ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ "ހަމަލާތައް" އިބޫ އަށް!

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމުގައި ފޭލްވެފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިބޫ އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 20
ރައީސް ޔާމީން ށ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ށ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 61
އިތުރު ކައުންސިލަރުންތަކެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިތުރު ތިން ކައުންސިލެއްގެ މެމްބަރުންތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 17
މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސީލިންގު ވެއްޓުނީއެއް ނޫން: އެސްޖޭ

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގައި އަލަށް ހެދި ހަތަރު ބުރި އިމާރާތުގެ ކްލާސް ރޫމެއްގެ ސީލިންގު ވެއްޓުނު ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައި ވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެތަނުގައި މަސައްކަތެއްކުރަން...

January 13, 2018 17
މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތުގެ ސީލިންގު ވެއްޓިއްޖެ

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލުގައި އަލަށް ހެދި ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތުގައި މާދަމާ ކިޔަވަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް އެތަނުގެ ކްލާސް ރޫމެއްގެ ސީލިންގް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 37
އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް މިލަންދޫގައި

ށ. މިލަންދޫގައި އިމާރާތްކުރި ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއީ އަތޮޅު ތެރޭގައި މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރި، ޖާގައިގެ ގޮތުން އެންމެ ތަނަވަސް ސްކޫލެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 13
އޭދަފުށީގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް ސައްޓު ޓީސީ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ބ. އޭދަފުށީގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑް އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) އަންނަ ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 5
ފަހިވި ފުރުސަތާ އެކު ވިދާލި ދެ ކޯޗުން!

ނިމުނު ސީޒަނަކީ އަހަރުތަކަށް ފަހު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އޮނިގަނޑަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައި އަހަރެކެވެ. އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ގެނައި ބަދަލުން އަތޮޅުތަކުގެ ޓީމުތަކަށް އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ފުޓްބޯޅައިން ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. އޭގެ ފައިދާ...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
މިލަންދު އަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ދެގެއަކަށް ގެއްލުން

ށ. މިލަންދު އަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި، ދެ ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މިއަދު ވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 1
މިލަންދޫ އަތުން ބަލިވެ ތިނަދުއަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް

އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ގެ ހެޓްރިކާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ގދ. ތިނަދޫ އަތުން 3-2 އިން ށ. މިލަންދޫ މޮޅުވުމާ، ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ތިނަދޫ އަށް އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 2
ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް މިލަންދު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ށ. މިލަންދޫން މިރޭ ހަަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 10
ޕީކޭ މައްސަލައިގައި މިލަންދޫގެ ގޯހެއް ނެތް!

ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ޕީކޭ) އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. މިލަންދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަނީ ރިލީޒް ނުހޯދާ ކަމަށް ބުނެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މިލަންދޫގެ ގޯހެއް ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް "މިހާރަ"ށް...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 12
މިލަންދޫން އޮޅުވާލައިގެން ލީގު ހޯދަން ނޫޅެން: ކޯޗު

އޮޅުވާލައިގެން އެފްއޭއެމަށް ވަގަށް ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ހޯދުމުގެ ވިސްނުމެއް ށ. މިލަންދޫން އެއްވެސް އިރަކު ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނާސިރު ބުނެފި އެވެ.