06 ޖުލައި

July 06, 2020 6
ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ގުޅިފަޅު: އެމްޕީއެލް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް، ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 29
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ފާރަވެރިވާނަން: އިންތި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި...

June 03, 2020 88
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރި ހިޔާލަކުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުކީ ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިރު، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި މި ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް...

31 މެއި

May 31, 2020 3
މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު އަވަސްކޮށްފި

ލޮކްޑައުން އަށް ގެނައި ލުއިތަކާ އެކު މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ވަގުތު ވެސް އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 8
މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މަޖޫރީއަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020
މިއަދު ކްލިއާކުރެވުނީ 15 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށް ފަހު މިއަދު ފަށައި ކްލިއާކުރެވުނީ 15 ކޮންޓެއިނަރުގެ މުދާ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 4
އެމްޕީއެލް އޮތީ ލޮކްޑައުންކުރާ ހާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރަށް

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ މާލެ ބަންދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް ވެސް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 7
އެމްޕީއެލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރޭތީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 60 އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ޗުއްޓީއެއް ދީފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ހުޅުމާލޭން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަސް ދަތުރުފަށައިފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީ ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދައި، އެތަނަށް ހުޅުމާލެ އިން ބަހުގައި ދަތުރުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 8
ބަނދަރުގެ ޖާގަ: ރައްކާތެރިކަމަށް ވެސް ހުރަހެއް!

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ޖާގަ ހުރި ގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ މިންގަނޑުތަކަކަށް އަމަލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް، އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 25
ބަސް ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ދޭ ބަހުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ މައުލޫލާތު ވަގުތުން ބަލައިލެވޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 6
އެމްޕީއެލް އަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކުއިޕްމެންޓް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްމީއެލް) ގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އާ އިކުއިޕްމެންޓްތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 3
އެމްޕީއެލް ކުރިއެރުމުގެ ސިއްރަކީ މުވައްޒަފުން: ޝާހިދު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) އިން މިދިޔަ 33 އަހަރުގައި ހޯދާފައިވާ ކުރި އެރުމުގެ އަސްލަކީ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 15
އެމްޕީއެލްގެ އިސް ތިން މަގާމެއް އުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ އިސް ތިން މަގާމެއް އުވާލައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 24
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް އަވަސް އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުން

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީރުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
އާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަން އުންމީދުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 15, 2019 7
"140 މިލިއަނަށް ގަތް ވެހިކަލްތައް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭ"

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގެނައި ވެހިކަލްތަކަކީ ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭ...

January 15, 2019 9
ބަނދަރުގެ ހިދުމަތް އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިން ކަމަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
މުދާ ނުބޭލިގެން ފުރި ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނާތައް ގެނެސްފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް)ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓު މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިިގެން ދިއުމަށް ފަހު އެ ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނަރުތައް އެހެން ބޯޓެއްގައި އިއްޔެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 40
100 ކޮންޓެއިނަރު ނުބޭލިގެން ބޯޓު ފުރައިފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް) ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓެއް މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 18
ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު، ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 29
ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަނީ ހަގީގީ ޝަކުވާއެއް، ހައްލު ހޯދޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހިންގާ މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން ދޭ ހިދުމަތްތަކާ މެދު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކުރަނީ ހަގީގީ ޝަކުވާތަކެއް ކަމަށާއި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 35
އެމްޕީއެލް އަށް ޝާޑު، ސްޓެލްކޯ އަށް މުގްނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ޝާހިދު އަލީ އަދި ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަސަން މުގްނީ މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.