17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
އާލިއާ އާއި ޝާހިދަށް ތިން ވަނަ ފިލްމެއް

މިހާތަނަށް އެކީގައި ދެ ފިލްމު ކުޅެފައިވާ ޝާހިދު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އިތުރު ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، އާލިއާ ބަޓް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޝިޝާންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓްކުރާ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "މިސްޓަ ލޭލޭ" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
ޝާހިދާ އެކު "ޖާޒީ" ގައި ބައްޕަ ޕަންކަޖް

ޝާހިދު ކަޕޫރް މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ޖާޒީ" ގައި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި ކުޅަދާނަ އެކްޓަރު ޕަންކަޖް ކަޕޫރާ އެކު ސްކްރީން ހިއްސާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 1
ޝާހިދުގެ އަންހެނުން ރެސްޓޯރަންޓް ވިޔަފާރި އަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕޫތު އެކްޓިން އަށް ނުކުމެދާނެތޯ ކުރާ ސުވާލަކީ އަބަދުހެން އޭނާ އަށް އަމާޒުވާ ސުވާލެކެވެ. ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނާ ގޮތުން ދެ ކުދިންގެ މަންމަ ފިލްމު ކުޅޭކަށް ޝައުގެއް ނެތެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން މީރާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ޝާހިދުގެ "ޖާޒީ" އަށް މުރްނާލް

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ތެލެގޫ ފިލްމު "ޖާޒީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި ޝާހިދު ކަޕޫރާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެން މުރްނާލް ތާކޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޝާހިދުގެ "ކަމީނޭ" އަށް ފަހު "މަހާ ކަމީނޭ"

ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ކަމީނޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމައި، ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާލް ބަރަދުވާޖް އެ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "މަހާ ކަމީނޭ" ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
އިޝާނާއި ކެޓްރީނާ އަދި ސިދާންތު އެކްޝަން ފިލްމަކަށް

އަރަމުން އަންނަ އުންމީދީ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އިޝާން ޚައްތަރާއި ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ އިތުރުން ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހިމަނައިގެން އެކްސެލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ވަރުގަދަ އެކްޝަން ފިލްމެއް ހަދަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" އަށް ފަހު ޝާހިދު ކަޕޫރް ކުޅޭ ތެލެގޫ ފިލްމު "ޖާޒީ" ގެ ހިންދީ ރިމެކްގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" އަށް ފަހު ޝާހިދު ކަޕޫރް، ތެލެގޫ ފިލްމު "ޖާޒީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "މޭޑް އިން ޗައިނާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
"ޖާޒީ"ގެ ހިންދީ ފިލްމަށް ޝާހިދު ސޮއިކޮށްފި

ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ކުޅުނު އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް، ތެލެގޫ ފިލްމު "ޖާޒީ" އަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 30 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި ފިލްމު "ޗިޗޯރް" އަންނަ މަހުގެ 6 އަށް ފަސްކުރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާ އެކު، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" ގެ ޓީޒާ މާދަމާ ދައްކައިލަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
ޝާހިދު ކަޕޫރް ވެސް ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު ޝާހިދު ކަޕޫރު ވެސް ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 7
އިންނަން ކަމުދާ މީހަކު ބޮލީވުޑަކު ނެތް: ސޮނާކްޝީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި އިންނަން ކަމުދާ ކަހަލަ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
"ކަބީރު ސިންގް" ކުޅެން ހިތްވަރު ދިނީ މީރާ: ޝާހިދު

ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސޯލޯ ހީރޯ ފިލްމު އަދި ބޮކްސް އޮފީހަށް ގުޑުން އަރުވައިލި ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ކުޅެން ހިތްވަރު ދިން މީހަކީ އަންހެނުން މީރާ ރާޖްޕޫތު ކަމަށާއި އޭނާގެ ބަސް ގަބޫލުކުރެވުނީތީ މިހާރު އުފާ ކުރާ ކަމަށް އެކްޓަރު ޝާހިދު ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019
ޝާހިދުގެ "ކަބީރު ސިންގް" ގަދަފަދަކަން ދައްކަނީ

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ޝާހިދުގެ ކަޕޫރްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހަމަކުރުމަށް ފަހު، 13 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް (28 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އާމްދަނީއެއް ވެސް ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
އަލީގެ ފިލްމެއް އިޝާނަށް

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާމް ހާންގެ "ބާރަތު" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ނިންމައި، އެ ފިލްމު ޒުވާން އެކްޓަރު އިޝާން ޚައްތަރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.