18 ޖުލައި

July 18, 2019 45
ޝާހުރުކް ހާން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާ ޝާހުރުކު ޚާން މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ތަމަޅަ ފިލްމު "ބިޖިލް" ގައި ޝާހްރުކްގެ ލަވައެއް

ފަހުގެ ހުރިހާ ފިލްމުތަކެއް ފްލޮޕްވެފައިވާތީ މި ވަގުތު ހިންދީ އެއްވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއި ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާން ތަމަޅަ ފިލްމެއްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 5
ޝާހްރުކް ހާން އެކްޓުކުރުން މެދުކަނޑާލަނީ

މި ވަގުތު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އެކްޓިން އިން ބްރޭކެއް ނެގުމަށް ފަހު ބޭނުންވަނީ ދަރިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާން ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019
"ޑޮން 3" ގެނެސް ދެވޭނެ އިރެއް ނޭނގޭ: ރިތޭޝް

ޝާހްރުކް ހާން އެންޓި-ހީރޯއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޑޮން" ގެ ތިން ވަނަ ބަޔަށް ބެލުންތެރިން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އިންތިޒާރު ކުރި ނަމަވެސް ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަށް އަންނާނެ އިރެއް ބުނަން ދަތި ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު ރިތޭޝް ސިދުވާނީ ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާތިކް އާރިޔަން އާއި ކިރިތީ ސެނަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ލުއްކާ ޗުއްޕީ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018
ސިދާތުގެ އެޕާޓްމަންޓް ހެދީ ޝާހްރުކް ޚާންގެ އަންހެނުން

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސިދާތު މަލްއުތުރާ މުމްބާއީގައި އުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް ބައެއް ތަންތަން ޓްވިޓާގައި ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ. ހާއްސަ ކަމަކީ މި އެޕާޓްމަންޓުގެ އިންޓީރިއާ އަކީ ޝާހްރުކްގެ އަންހެނުން ގޯރީ ހާންގެ މަސައްކަތަށް ވުމެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 1
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކާއި ސަލްމާން

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުމާވަތު" އަށް ފަހު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާނެ ފިލްމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. ސަލްމާން ހާން ވަނީ ބަންސާލީގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރު ވެސް ކޮށް ދީފަ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 7
"ޒީރޯ"ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ސަތޭކަ

ޝާހްރުކް ހާންގެ އާ ފިލްމު "ޒީރޯ" ގެ ޓްރެއިލާ އޭނާގެ 53 ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ދައްކައިލުމާ އެކު އޭގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހި، ފިލްމަށް ތައުރީފު އޮއްސަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
ޝާހްރުކާއި އާނަންދު އެލް ރާއީ ގުޅިގެން ފިލްމު ހަދަނީ

ގުޅިގެން ފިލްމުތަކެއް ހަދަން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާނާއި ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދް އެލް ރާއީ އަތު ގުޅާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ޝާހްރުކްގެ ކާމިޔާބީގެ ކްރެޑިޓް ސަލްމާންގެ އާއިލާ އަށް

މިއަދު ފޭނުން މި ދެކޭ ޝާހްރުކް ހާން މީހަކަށް ހަދައި ދިން ބަޔަކީ ސަލްމާން ހާންގެ އާއިލާ ކަމަށް ޝާހްރުކް ހާން ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
އެކްޓަރުންގެ އުޖޫރަ ވަކި ޖިންސަކަށް ތަފާތުވެގެން ނުވާނެ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ ޖިންސްގެ އެކްޓަރުންނަށް ވެސް އެއްވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޭގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރީ ކީއްވެގެންކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ހާން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018
ޝާހްރުކާ މި ފަހަރު ކުރިމަތިލާނީ "ބައްޕަ"

ޑިސެމްބަރު 21 ގައި ޝާކްރުކް ހާނާއި އަނޫޕަމް ކޭރް ވަރުގަދަ ދެ ފިލްމަކާ އެކު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 1
ކަރަންގެ އާ ފިލްމުން ޝާހްރުކާއި ކާޖޮލް ފެނިދާނެ

ކަރަން ޖޯހަރް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި މިހާރު ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ލައްކަ ގިނަ އެވެ. އެހެންވެ އެކަމާ ގުޅިގެން ކަރަން ވަނީ ތުންތުންމަތީ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި އަދި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
ޝާހްރުކް ހާންގެ "ރާ.ވަން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ފެނިދާނެ

ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޝާހްރުކް ހާންގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ރާ.ވަން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 4
ބޮލީވުޑްގެ ޚާނުންނަށް މަނީޝާގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް؟

ބޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރުންނަކީ މިހާރު ވެސް އެ މީހުންގެ އުމުރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ހަގު ބަތަލާއިންނާ އެކު ފިލްމްތަކުގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ތަރިންނެވެ. މި ލިސްޓްގެ އެންމެ ކުރިއަށް އަންނާނީ ޔަގީނުން ވެސް ސަލްމާން ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާނާއި އާމިރް ހާން ފަދަ އެކްޓަރުންނެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018
ޝާހްރުކް ހާންގެ "ޒީރޯ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޝާކްރުކް ހާން ޑްވާފެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ޒީރޯ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018
ޝާހްރުކް އަނެއްކާ ވެސް އަދިތިޔާގެ ފިލްމަކަށް

ޝާހްރުކް ހާން ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމަކީ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާ ޑައިރެކްޓް ކުރި 1995 ގެ ފިލްމް "ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭ ޖާއޭގޭ" އެވެ. އެ ފިލްމަށް ފަހު އެ ދެ މީހުން ވަނީ މޮހައްބަތޭން (2000) އަދި ރަބް ނެ ބަނާދީ ޖޯޅީ (2008) ގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 1
ޝާހްރުކް ބޭނުމީ އަބްރަމް ހޮކީ ތަރިއަކަށް ވާން

މިހާރު ވެސް ޔަގީންވާ ކަމަކީ ޝާހްރުކް ހާންގެ ދޮށީ ދެ ދަރިން ކަމަށްވާ އަރިޔަން ހާނާއި ސުހާނާ ހާން ހިނގާނީ ބައްޕަގެ ފިޔަވަޅު މަތިން ފިލްމީ ދާއިރާއިން ކަމެވެ. އެކަމަށް ޝާހްރުކް ހުރީ އެހީވާން ވެސް ތައްޔާރަށެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018
"ޑޮން 3" އާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ފަރްހާން ދޮގުކޮށްފި

ޝާހްރުކް ހާން ނެގަޓިވް ރޯލެއް ކުޅޭ "ޑޮން" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ބައި ބަލައިލާ ހިތުން ތިބި މީހުން ބައިވަރެވެ. އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ބޮލީވުޑްގެ ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ރަމޭޝް ބާލާ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި ޓްވީޓަކުންނެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018
ޝާހްރުކަށް މި ފަހަރު ކިރަންއެއް ނޫން، ކެޓްރީނާ

ޝާހްރުކް ހާންގެ ފިލްމް "ޑަރް" ބެލި މީހުން އަބަދު ވެސް ހަނދާން ހުންނާނެ އެއް ޑައިލޮގަކަކީ މިއެވެ؛ ބަތަލާ ޖޫހީ ޗާވްލާ ކުޅުނު "ކިރަން" ގެ ކެރެކްޓާއާ ހެދި މޮޔަވެފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ރޯލް އޭނާ ކުޅެފައިވާ އެ ފިލްމުން އެންމެ މަޝްހޫރީ ޝާހްރުކްގެ "ކި-ކި-ކި ކިރަން" އެވެ.