23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 21
ޝަލަބީ އާއި ޝިފާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި ޝިފާ އިބްރާހިމް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 4
ޝަލަބީގެ ހިދާއީ ނޫރުގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމް ނެރެފި

ޝަލަބީ އިބްރާހިމްގެ "ހިދާއީ ނޫރު"ގެ ތިން ވަނަ އަލްބަމް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 4
މަޝްހޫރު ނަންތަކާ އެކު ވެލިދޫ އީދު ކުޅިވަރު ފޯރި ގަދަ ވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން، މަޝްހޫރު މޫނުތަކަކާ އެކު ނ. ވެލިދޫގައި ކުޅިވަރުތަކާއި މިއުޒިކް ޝޯތަކެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

August 16, 2018
ޝަލަބީ: އީދުގައި ހޯރަފުށިން ލަންކާއާ ހިސާބަށް

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ވިދާލި ހިސާބުން އެންމެ ބިޒީ އެއް އާޓިސްޓަކީ އޭނާ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކޮންމެ އީދެއްގަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އަލްހާ އީދުގައި ޝަލަބީ އާއި ޓީމް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
"ދޯ ސްޓޫޑިއޯ" އިން ޝަލަބީގެ މުޅިން އާ ލަވަތަކެއް

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހު "ދޯ ސްޓޫޑިއޯ" އިން ގެނެސްދޭ މިއުޒިކް ޝޯ ހަފުތާއެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ދެން އަންނާނީ ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކު އެވެ. ލިއޮވިލް ބޭންޑުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ގިޓަރިސްޓް ސާދިން މުހައްމަދު އަދި އެ ބޭންޑުގެ ޕާކަޝަނިސްޓު އަހްމަދު ޝަމާމް ޝަރީފާ އެކު ފެށި މި ސެގްމަންޓުގައި މިހާތަނަށް ދެ ޝޯ ގެނެސްދީފައި ވާނެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 1
ޝަލަބީގެ "ތިބާ ހީލުމުން" އަކީ ލޯބީގެ ވާހަކައެއް

ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް އެހުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
އައިޑޮލްގެ ތަރި އަމާން ޝަލަބީގެ ދައްތައާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ޝަލަބީ އިބްރާހިމާ އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިބްރާހީމް އަމާން، ޝަލަބީގެ ދައްތަ ބަލްގިޝް އިބްރާހީމްއާ ކައިވެނިކޮށް އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 3
ބޭނުން ވަނީ: މީރާ އާއި ޝަލަބީގެ ޑުއެޓެއް

މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި ޝަލަބީ އިބްރާހީމަކީ ކުރިން ވެސް ދެ މީހުން އެކުގައި ކިޔަވާފައިވާ ކަވަ ލަވަތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ދެ ފަންނާނުންނެވެ. އަދި އެ ދެ މީހުން ކިޔާފައިވާ ލަވަތައް އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ވެސް މެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
ޝަލަބީގެ "ޖަޒުބާތު" ވަރަށް ތަފާތު

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ލަވައެއް އަޑުއަހާލަން ބޭނުން ނަމަ "ޖަޒްބާތު" އަކީ އޭގެ ލަވަޔަކަށް ވާނެ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ކިޔާފައި ހުރި ލަވަތަކާ ހިލާފަށް އާންމުންނަށް މި ފަހަރު ޑިމްބާ މިއުޒިކްގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްލީ ދިވެހިވަންތަ ރަހަގަނޑު ވެސް ބޮޑު ލަވައެކެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 3
ޝަލަބި އާއި ރާފިޔަތާ އެކު "ދޮންވެލި ތުނޑި" އަށް

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ލަވަތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ހަދިޔާއެކެވެ. އާ އަހަރުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އެހުންތެރިން ގެންދަނީ "ދޮންވެލި ތުނޑި" އަށެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މި ލަވަ ކިޔައި ދެނީ އަންހެން ބައިވެރިޔަކާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ...

06 ޖުލައި

July 06, 2017 3
ލަވައެއް ހިޓެއް: ޝަލަބީގެ މުޅިން އާ ލަވައެއް

އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ ހިތްތަކުގެ އައިޑޮލްއޭ ކިޔާފައި ފަށައިގަތިއްޔާއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަނީ އެހެންނެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 4
ޝަލަބީގެ "ހިދާއީ ނޫރު 2" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ދެވަނަ މަދަހަ ސީޑީ "ހިދާއީ ނޫރު 2" އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 29
ޝަލަބީ: އިމާމެއް، ޓީޗަރެއް، ސޭލްސް ބޯއީއެއް!

ޝަލަބީ އިބްރާހިމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އިން ދެވަނަ ހާސިލްކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިއުންތެރިޔާ އާންމުންނަށް ފެނުމުގެ ކުރިން އުޅުނު ގޮތް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 18
ޝަލަބީ އާއި މުއައްޒިންގެ އާ ލަވަ ކިހިނެއް؟

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުން މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި މުއައްޒިން ވަކިވަކިން ނެރުނު ދެ ވީޑިއޯ ލަވަޔާ އެކު މިއުޒިކީ ދާއިރާގައި އެ ފަންނާނުންގެ އަޑު އިތުރަށް ގަދަކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 11
ޝަލަބީގެ "އާދޭސް" ވަރަށް މަޑުމައިތިރި

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ވާނީ އާންމުކޮށް އޭނާ ކިޔާފައި ހުރި ކަހަލަ މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަޔަކަށް ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފަ އެވެ. "އާދޭސް" އަކީ ހަމަ އިހުސާސްގެ ލަވައެއްތޯ ޔަގީންކޮށްލަން މިއީ އޭގެ ޓީޒާ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
ޝަލަބީގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ "އާދޭސް"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯގައި އާންމުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 25
ޝަލަބީގެ "ބޭނުމީ އިޝްގާ" ވަރަށް ހިތްގައިމު

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން އެހުންތެރިންގެ އެ އަޑެއްގެ ޖާދޫގައި ޖެއްސި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ލަވައެއް ނީވޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ހިތްގައިމު ލަވަޔަކުން އެހުންތެރިންގެ ހިތް އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 13
ޝަލަބީގެ "ފިސާރި ފިރިހެނަކީމު" އަންހެނުންނަށް

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް، އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކިޔާފައިވާ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 4
ނަބީހުގެ ފުރަތަމަ މަދަހަ ސީޑީ ނެރެފި

އޯޓިޒަމް ނުވަތަ ނުކުޅެދޭކަމެއް ހުރިކަމުގައި ވިއަސް ހިތްވަރު ދެރަނުކޮށް ކުރިއަށްދެވޭނެކަން އަހުމަދު ނަބީހު، 14، މިވަނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ އެވެ. އޭނަ އަމިއްލައަށް ކިޔާފައިވާ މަދަހަ އަލްބަމް "އަހަރެންގެ ދަތުރު" މިވަނީ ރޭ ނެރެފަ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 11
ޝަލަބީ ޓީމު އެކްސިޑެންޓްވެ ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ލ. ގަމުގައި ބާއްވާ އީދު ޝޯގައި ބައިވެރިވާން މިރޭ ގަމަށް ދިޔަ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހިމްގެ ޓީމު ދަތުރުކުރި ކާރުތައް އެކްސިޑެންޓްވެ ބައެއް މީހުންނަށް ކުދިކުދި...

September 10, 2016 4
އީދަށް ފޮނަދޫ ތައްޔާރު، ގަމުގައި ވެސް ވަރުގަދަ ޝޯއެއް

ގަމު ޝޯތަކުން ސުނީގެ އިތުރުން ރިޝްމީ އާއި އަޒޭ، ތަޖޫބެ ފަދަ ފަންނާނުން ފެންނާނެ. މީގެ އިތުރުން ޕާމް ޓޯން ބޭންޑް ވެސް އެރަށުގައި ކުޅޭނެ. ޝޯތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 2
ޝަލަބީ މާދަމާ ރޭ މެލޭޝިއާގައި ޕަފޯމް ކުރަނީ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް މެެލޭޝިއާގައި މާދަމާ ރޭ ޝޯއެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.