15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 14
ކަނޑަށް "ވެއްޓުނު" ބޯޓު ނަގައިފި

އުދުހެނިކޮށް އިންޖީނު ފެއިލްވެގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކަނޑަށް ލޭންޑް ކުރި އައްޑޫ ގަމުގެ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓް މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 10
ބޯޓް ވެއްޓުނީކީ ނޫން، އެއީ ކޮންޓްރޯލް ލޭންޑިންއެއް: އޭއޭއޭ

އައްޑޫ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ޓްރޭނިން ތެރޭގައި އުދުހެމުން ދިޔަ ބޯޓް އިންޖީނު ފެއިލްވެގެން ކަނޑަށް "ވެއްޓުނު" މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެއޮރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 8
ބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާ ސީއޭއޭ އިން ތަހުގީގުކުރަނީ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުގެ ބޯޓެއް ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓު ކައިރިން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހާދިސާ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (ސީއޭއޭ) އިން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 5
ޝަންގްރިއްލާގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިންގާ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި މިއަދު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 1
ޝަންގްރިއްލާއިން ޗެރިޓީ ދުވުމެއް ބާއްވަނީ

"ގްލޯބަލް ވެލްނެސް ޑޭ"އާ ގުޅުވައިގެން ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އިން ހާއްސަ ޗެރިޓީ ދުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް

ދެކުނުގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފައްދައި، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ފެށި އިކްއެޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް (އެޓާ) އިން އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގައި ރޯޑްޝޯއެއް ބާއްވަން އެ ގައުމުތަކަށް ފުރައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 11
ގަމަށް ބޭރުގެ އެއާލައިންތައް ވަރަށް މުހިއްމު: އަލްވިން

އައްޑޫގެ އިތުރުން ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޓޫރިޒަމް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާކޮށް، ކުރިއެރުވެން އޮތީ އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ އެއާލައިންތަކެއްގެ ދަތުރުތައް ފެށިގެން ކަމަށް އައްޑޫގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓް ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަލްވިން ޑްރެގޯ ވިދާޅުވި...

12 ޖޫން

June 12, 2017 4
ސުމޭދު ގެއްލުނުތާ ހަފުތާއެއް، ހޯދުން އަދިވެސް ކުރިއަށް

ދެ އެކުވެރިންނާ އެކު މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ފުލުސް މީހެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ގެއްލުނުތާ ހަފުތާއެއް ވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 12
ސުމޭދު ހޯދުމަށް ކަނޑުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލައިފި

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ޑިންގީއެއްގައި އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާ މުހައްމަދު ސުމޭދު ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 127،500 އަކަ މީޓަރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 27
ޑިންގީ ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް އެބަދޭ: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އާދީއްތަދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫން ތިން މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އެކަކު ގެއްލުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 73
ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލި ކަން ކަށަވަރެއް ނޫން: ފުލުހުން

އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް އިއްޔެ ހަވީރު ޑިންގީއެއްގައި މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ގެއްލުނީ އެމީހުން ތިބި ޑީންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނަސް، އެ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހައިލި ކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2017 12
ސުމެއިދުގެ ފޯނު ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް އިއްޔެ ހަވީރު ތިން މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހައިލި ހާދިސާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ސުމޭދުގެ މޮބައިލް ފޯނު މީގެ...

June 05, 2017 42
ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ބޮޑު ރާޅަކާ އެކު

އައްޑޫ ގަން ކަނޑަށް އިއްޔެ ހަވީރު ތިން މީހުންނާ އެކު މަހަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ފަހަތުން ނެގި ބޮޑު ރާޅެއްގައި ކަމަށް، ސަލާމަތްވި އެކަކު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017
ޝަންގްރިއްލާގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލީ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއް ތެރޭ އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.