30 ޖޫން

June 30, 2019 20
އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްމުންނަށް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، 31 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއްމުންނަށް ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019
އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އެސްޓީއޯގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 7
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ބަހަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯއިން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 7
އެސްޓީއޯއަށް 47 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި 47 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 16
ބީއެމްއެލްއަށް 239 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި 239 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 3
އެސްޓީއޯއިން 393 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރި

މިދިޔަ އަހަރަކީ އެސްޓީއޯ އިން 393 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިންވެސްޓްކުރި އަހަރު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 5
އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާ އަކަށް 55ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާ އަކަށް 55ރ. ބަހަން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 30
އެމްޓީޑީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެއްލުން

އެމްޓީޑީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، 40،941 ޑޮލަރު (631،310ރ)ގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 10
އުރީދޫގެ ހިއްސާ އަކަށް 3.20ރ ބަހަން ފާސްކޮށްފި

އުރީދު އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް 3.20ރ. ބަހަން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ

ހިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކުރި ނަމަވެސް ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2018 4
އުރީދު އަށް ލިބުނު ފައިދާ 31 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް ލިބުނު ފައިދާ 31 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 4
އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ 211 މިލިއަން

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 211 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

April 30, 2018 3
އެސްޓީއޯއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ އިތުރު

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯ އަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ 46.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 55ރ. ބަހަނީ

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 55ރ. ބަހަން އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 3
އުރީދު އަށް 550 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 550 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މިއީ 2016 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 21 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 52
ބީއެމްއެލްއަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް މި ފަހަރު ވެސް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 1
އެސްޓީއޯއަށް ލިބުނު ފައިދާ އިތުރެއް ނުވި

އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު އޭގެ ކުރީ ކުއާޓަރަށް ވުރެ އިތުރުނުވެ، 46 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 4
ދިރާގަށް 234 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ

ދިރާގުގެ މިދިޔަ ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ، އޭގެ ކުރީ ކްއާޓަރަށް ވުރެ 11 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސް، 234 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

January 30, 2018 3
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނީ 188 މިލިއަން

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު، ލިބުނީ 188 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 8
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކަން ދިން މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އެމްޓީސީސީން އެމްއެސްޑީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް

އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތައްް ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 39
ހިއްސާ ވިއްކައިގެން އެމްޓީސީސީން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 305 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ނިންމައިިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 1
އުރީދޫގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހު އެކެއްގައި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހު އެއްވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.