10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 13
އިބޫ ށ. އަދި ނ. އަތޮޅަށް، ފައިސަލް ތ. އަތޮޅަށް

މި މަހު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ށ. އަތޮޅާއި ނ. އަތޮޅަށް އަދި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް ތ. އަތޮޅަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 81
"އިދިކޮޅަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ގައުމު ބައިބައިވާނެ"

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެ ބައިބައިވާނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 10
ޝަހީމް ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅުގެ ކެމްޕެއިނަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ކެމްޕެއިނަށް ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގު ކަށަވަރުކުރަން ބަޖެޓް ދޭނަން"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަން ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 7
ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ފައިސަލް މި ފަހަރު ށ. އަތޮޅަށް

އަންނަ މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް، ށ. އަތޮޅަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 7
ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ށ. ފުނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 63
ސިޔާސީ ވޯޓަކަށް ނަހަދައި، ތަރައްގީއަށް ވޯޓު ދީ: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓަކީ ސިޔާސީ ވޯޓަކަށް ނުހަދައި، ތަރައްގީ ދެމެހެއްޓުމަށް ދޭ ވޯޓަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

July 02, 2018 33
"ބޭރުގެ ނުފޫޒާއެކު ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް މަޖުބޫރުކުރޭ"

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ބޭރުގެ ނުފޫޒާ އެކު ބައެއް ކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު...

July 02, 2018 39
ބިލެތްފަހީގައި ވެސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ނިންމައިފި

ށ. ބިލެތްފަހީގައި ވެސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 35
ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅު ފައްޓަވައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ފަށާފައި ވަނިކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
ގާކޮށިބީގައި ހެދި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

"ފެއާމޮންޓް މޯލްޑިވްސް ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ށ. ގާކޮށިބީގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު މި މަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 25
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިންމައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމައި، އެ ރަށުގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 17 ހެކްޓަރަށް ހަދައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 14
ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 20
ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް މަހާ ޖައްރާފް ތައްޔާރު

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ރޭ އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 18
ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ށ. ފުނަދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކައި މި ހަފުތާގައި ނިންމައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018
ގާކޮށިބީގައި ހަދާ ރިސޯޓު ހުޅުވުން އޭޕްރިލް މަހު

ށ. ގާކޮށިބީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު ހުޅުވުން އަންނަ އޭޕްރިލް މަހަށް ލަސްކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 19
އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކަން މަހާޖައްރާފް ފުނަދޫގައި

ށ. ފުނަދު އަށް މަހާޖައްރާފް އިއްޔެ ބަނދަރުކޮށް، އެއާޕޯޓު ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 17
މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ސީލިންގު ވެއްޓުނީއެއް ނޫން: އެސްޖޭ

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގައި އަލަށް ހެދި ހަތަރު ބުރި އިމާރާތުގެ ކްލާސް ރޫމެއްގެ ސީލިންގު ވެއްޓުނު ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައި ވަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެތަނުގައި މަސައްކަތެއްކުރަން ސީލިންގު ނައްޓާލީ ކަމަށް އެ އިމާރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 3
ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑާ އެކު ވަގަރު ހުޅުވަނީ

ކުރިން ވައިސްރޯއި މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ހިންގި ށ. ވަގަރު، މަޝްހޫރު ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް ބްރޭންޑާ އެކު އަލުން އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 1
ގާކޮށިބީގައި ހަދާ ރިސޯޓު ހުޅުވުން ފެބްރުއަރީ މަހު

ށ. ގާކޮށިބީގައި "ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ލަސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017
މިލަންދު އަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ދެގެއަކަށް ގެއްލުން

ށ. މިލަންދު އަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި، ދެ ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މިއަދު ވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 1
ގާކޮށިބީގައި ހަދާ ރިސޯޓު އަންނަ ޑިސެމްބަރުގައި ހުޅުވަނީ

ށ. ގާކޮށިބީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު "ސިއްރު ފެންފުށި"ގެ ނަމުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.