15 ޖޫން

June 15, 2020 9
އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކުގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، މޯލްޑިވް ގޭހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކެއް ގެނައުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށަައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 21
އިބޫ އަށް ފިޔަވަޅު ނާޅަނީ ޝަކުވާއެއް ނުލިބޭތީ: ހޫދު

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (މާމިގިލީ އިބޫ) އާ މެދުގައި ފިޔަވަޅު ނާޅައި އޮތީ މިހާތަނަށް އައި އިރު، އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ރައީސް އޮފީހަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށް އެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 27
ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޝަންގައި، އިބޫ އަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ!

ކޮރަޕްޝަން ހިންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސެޕްންޑްކޮށްފައި ހުރި އިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (މާމިގިލީ އިބޫ) އަށް އަދި ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަން: ޝަޒައިލް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 29
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެމްޑީ ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 16
ގޭހުގެ ކޮންމެ ޝިޕްމެންޓަކުން އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު އިތުރު

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ޝިޕްމެންޓްތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެވްރެޖުކޮށް 130،000 އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
މޯލްޑިވް ގޭސް ދަގަނޑު ފުޅިއާ ދުރަށް!

ރާއްޖޭގައި ގޭހުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ފުޅިތަކެއް ލުއި ފުޅިތަކަށް ބަދަލު ކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒާއިލް ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުން: ޝަޒާއިލް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރެވުން ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު...

October 03, 2019
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރެއް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރެއް ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައި މިއަދު އެކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފައިދާ ދެގުނަ މައްޗަށް!

މޯލްޑިވް ގޭހަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ، ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ ވެސް މަތިވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
މޯލްޑިވް ގޭހުން ގައިދީންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެނީ

ގައިދީންނަށް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން މޯލްޑިވް ގޭހާއެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 79
މިސްކިތަށް ހޭދަކުރީ ފާތުންގެ ފައިސާ: މައުމޫން

ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމްގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން...

March 05, 2019 131
ފާތުންގެ މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން 2.5 މިލިއަން!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި މިސްކިތަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން އޮޅުވާލައިގެން...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 11
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެމްޑީއަކަށް ޝަޒައިލް އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ޝަޒައިލް ޝިޔާމް މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.