22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 17
ހަސީނާއަށް ގުޅުއްވައި، ރައީސް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާ އަށް ގުޅުއްވައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 1
ހަސީނާ އަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

ޑާކާ (ޖުލައި 4) - ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު ނުވަ މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުުމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 1
އިންތިޚާބުގައި ހެދި މަކަރު ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖެނުއަރީ 5) - ނިމިގެން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާފައިވާ މައްސަލަތައް ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހޭ ފަރާތަކުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންތިޚާބަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް މަލާމާތެއް

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 2) - ބަންގްލަދޭޝްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 6
މައްސަލަ ބޮޑުވި އިންތިޚާބު ހަސީނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

ޑާކާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ވޯޓު އޮޅުވާލި ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެތައް ތުހުމަތެއް ކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
ސައުދީގެ އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ނަމޫނާ މިސްކިތްތަކެއް

ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު 5) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ނަމޫނާ 560 މިސްކިތާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް އިމާރާތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 1
ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ވާހަކައަކީ ދޮގެއް

ޑާކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ކަމަަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އެކަމަނާގެ އޮފީހުން ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 3
ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހޭނެ: ހަސީނާ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ވަދެފައިވާ ހުރިހާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ މިއަންމާ އަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 3
ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 20) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަވަހާރަކޮށްލަން 2000 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ކުށުގައި 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ޚާއްސަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެބްސައިޓަކަށް ފުލުހުން ހަމަލާ ދީފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 9) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ނިއުސް ވެބްސައިޓެއްގެ އޮފީހަށް ފުލުހުން ވަދެ އެ ތަން ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު ތިން ނޫސްވެރިން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.