25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 13
ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރަން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 38
ބާ ދަގަނޑު ބޯޓަށް 9.2 މިލިއަން ދޭން ޖެހިއްޖެ

ތިލަފުށި ފަޅުގައި އޮތް އެމްވީ ސީހޯމް ސަފަޔާ ބޯޓު ނަގަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް އެ ބޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބި އެންމެ ފަހުން އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ހަލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 29
ނަހުލާގެ ދިފާއު: "ގަވައިދު އުވާލީ އިސްލާހުކުރަން"

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އުވާލެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ވެސް ލަފާ ލިބިގެން، އެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން ކަމަށް ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓްރީން އޭނާ މިއަދު ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 19
ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގަވާއިދު އުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާގޮތަށް އެކުލަަވައިލި ގަވާއިދު އެ އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ އުވާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 3
އެމްޕީއެލުން 30 ޕަސެންޓް ސާޗާޖު އުވާލަނީ

އެމްޕީއެލުން ރޭގަނޑު ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން 30 ޕަސެންޓުގެ ސާޗާޖު އުވާލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 4
ޝިޕިން އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީވާން އިތުރު އެއް މަސް

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ ޝިޕިން ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 15 އަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 7
ރަޖިސްޓްރީނުވެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަހުން ހިދުމަތް ނުދެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އޭޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގައިވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު، އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދެވޭނީ ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޝިޕިން އޭޖެންޓުންނަށް އެކަނި ކަމަށާއި އެހެންވެ ރަޖިސްޓްރީކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 61
މިއީ ޝިޕިން އެޖެންޓުންގެ "ލޫޓުވުމެއް"!

އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ބޯޓުފަހަރުގެ އެޖެންޓުން، ފީގެ އިތުރުން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެޖެންޓުން ނަގަމުން ގެންދަނީ "ނުހައްގު ފައިސާ" އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 9
ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ރަޖިސްޓަރީވާން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޝިޕިން އެޖެންސީތައް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އަންގައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 16
އަންނަ އަހަރު ފައިދާވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ސްޓޭޓް ޝިޕިން

މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް) އަށް، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދުު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 40
ޝިޕިން ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ގެނައީ ކުއްޔަށް: ސައީދު

އެސްޓީއޯ އިން އަލަށް އުފެއްދި ގައުމީ ޝިޕިން ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު "އެމްވީ އައިބީރިއަން އެކްސްޕްރެސް" އަކީ އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ބޯޓެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ސައީދު (ކޮށީގޭ ސައީދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 65
ޝިޕިން ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ގެނެސްފި

އެސްޓިއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދި ޝިޕިން ލައިނާ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް)ގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު މިއަދު މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 36
އެސްޓީއޯ ޝިޕިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިިހު މިއަދު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 40
100 ކޮންޓެއިނަރު ނުބޭލިގެން ބޯޓު ފުރައިފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް) ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓެއް މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 51
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އޭސީސީއަށް މައްސަލައެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
މާކްސް ލައިންގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖޭގައި އަލުން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓެއިނާ ޝިޕިންގް ކުންފުނި މާސްކް ލައިނުން ރާއްޖޭގައި އަލުން އޮޕަރެޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 46
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ބޭނުންކުރީ ރާއްޖޭގެ ނަންބަރެއް ނޫން

މެރިޓައިމް މޯބައިލް ސާވިސް އައިޑެންޓިޓީ (އެމްއެމްއެސްއައި) އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 455 އިން ފެށޭ ނަމްބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް، އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ...

March 01, 2018 62
ތެޔޮ ބޯޓާ އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ޒިޔާދު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލް، އަހްމަދު ޒިޔާދާ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 13
މާލޭ ބަނދަރުން ހުސް ކުރާނެ ބޯޓެއް ނެތި އެއް ދުވަސް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ސްޕީޑް ހަލުވިވެ، ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ހުސް ކުރާނެ ބޯޓެއް ނެތި އެއް ދުވަސް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 13
ސެންޗޫރިއަން، ހިއްސާގެ ބާޒާރު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ދަތުރަށް

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ވުޖޫދަށް އައުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަންނަން އަވަސްވެ ގަތެވެ. މަދު ބައެއްގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި އެންމެ އާދައިގެ މީހާ އަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުނެވެ. ސަތޭކަ ރުފިޔާ އަށް ވިއްކި ހިއްސާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ގަތީ ރާއްޖޭގެ...