01 ޖުލައި

July 01, 2020 41
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކެފޭއަކާއި ފިހާރައަކާއި ޖިމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ރެސްޓޯރަންޓާއި ޖިމަކާއި މަޖިލީހުގެ މަސަައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހަދައި ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި...

July 01, 2020 15
ފިހާރަ/ކެފޭތައް ހުޅުވޭނީ ރޭގަނޑު 10 އާ ހަަމައަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓުތައް، ކޮވިޑް-19 ގެ ލުޔާއެކު، ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ފަތިހު 5 ން ރޭގަނޑު 10 އާ ހަމައަަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް އޮންލައިންވަނީ

ހަތަރު ފިހާރައެއް ފިޔަވައި، ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގައި ހިންގާ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ފިހާރަތައް ބަންދުކޮށް، އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 10އާ ހަމައަށް

މިއަދުން ފެށިގެން ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ވެސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އާ ހަމައަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 1
ގެއްލުމާ ހެދި ޒަރާގެ 1،200 ފިހާރައެއް ބަންދުކުރީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ފިހާރަތަކުގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ޒަރާގެ 1،200 ފިހާރައެއް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ

07 ޖޫން

June 07, 2020 11
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި ގަޑިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 34
ސޯޝަލްޑިސްޓެންސިން އަންގައިދޭން މަގުމަތީގައި ފާހަގަތަކެއް

އާންމު ތަންތަނުގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގެ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުރަހަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 5
ޑެލިވަރީގައި އުޅޭ މީހުން އިތުރަށް ސަމާލުވާން އެދެފި

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތުމުން، މި ދުވަސްވަރު ވިިޔަފާރިތަކުގެ ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭ މީހުން މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ޑރ.އިބްރާހިމް އަފްޒަލް މިރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 8
ކޮންޓްރޯލް އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ ރިޕޯޓްކުރޭ

ސަރުކާރުން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ މުދާ ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި އެ ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރިޕޯޓް ކުރަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 24
ފިހާރަތައް 9 އިން 12 އަށް ހުޅުވަން ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ވިޔަފާރި ކުރަން ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ ގޮތަށް ހެނދުނު 9 އިން ރޭގަނޑު 12 އަށް ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 50
މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވެސް މުދާ އުފުލުމުގައި

މާލޭގެ ފިހާރަތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދިނުމަށް ވޮލަންޓިއަކުރި މީހުންނާ އެކު ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މަހްލޫފް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

April 18, 2020 2
ޑެލިވަރީކޮށްދޭން 300އަށް ވުރެ ގިނަ ވޮލަންޓިއަރުން

ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރުމާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ ފިހާރަތަކުން އާއްމުންނަށް ބޭނުންވާ މުދާ ޑެލިވަރީކޮށްދޭން ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން 300...

April 18, 2020 4
އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވުމާއި ޑެލިވަރީއަށް ގަޑިތަކެއް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ހުޅުވޭނެ ވަކި ގަޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައި އަދި ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 53
އެންމެންގެ ޝަކުވާ: ފޯނެއް ނުނަގާ، ތަކެއްޗެއް ނުލިބޭ!

ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު މާލެ އިން އިއްޔެ ފެނުމާ އެކު، އިއްޔެ މެންދުރު 2:30 ން ފެށިގެން މާލެ 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމުން އެންމެ ބާރު ބޮޑުވެފައިވާ އެއް ކަމަކީ ޑެލިވަރީގެ...

April 16, 2020 28
މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނެ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 9
ފިހާރަޔަކުން ބޮޑު ވައްކަމެއް ކުރި ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި

ބިޒް މޮބައިލް ފިހާރަ ފަޅާލައި، އެތަނުން ވަގަށް ނެގި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ހޯދައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 14
ރޯދަ މަހު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ރޯދަ މަހު ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގަޑިތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 2
ވީބީން ކޮންމެ ދުވަހަކު 1،000ރ.ގެ ވައުޗަރެއް

ވީބީ މާޓުން ކޮންމެ ދުވަހަކު 1،000ރ. ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 3
ވިލިމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިއަށް ދެ ސަރަހައްދެއް

ވިލިމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ދެ ސަރަހައްދެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 14
14 ތަނެއް ބެލިއިރު، 25 ބިދޭސީއަކު ގަވައިދާ ޚިލާފު

މާލޭގައި ހިންގާ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ފިހާރަތައް ޗެކް ކުރުމަށް އިއްޔެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ގައި، 25 ބިދޭސީއަކު ގަވައިދާ ޚިލާފު ވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 6
ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި، ވައްކަންކޮށްފި

މާލޭގައި މޮބައިލް ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ފިހާރައަށް ވަދެ ފޯނުތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 2
ހުޅުމާލޭގެ 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިއަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް

ހުޅުމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 1
ކެެމިސްޓްރީ: ރީތިވާ ސާމާނަށް ހާއްސަ އާ ފިހާރައެއް

ފެންވަރު ރަނގަޅު ބްރޭންޑުތަކުގެ ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ރޭ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.