11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 6
ޗައިނާއިން ޚަރަދުކުރާ އެއާޕޯޓް ސިއަރަ ލިއޯ އިން ހުއްޓާލައިފި

ފްރީޓައުން (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސިއަރަ ލިއޯންގެ ވެރިރަށް ފްރީޓައުން ބޭރުގައި ޗައިނާ އިން ފަންޑްކޮށްގެން ހަދާ 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017
ސިއަރަ ލިއޯންގެ ކިސަޑު ފޭބުމުގައި 600 މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ފްރީޓައުން (އޮގަސްޓް 16) - ސިއަރަ ލިއޯންގައި ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 600 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.