07 ޖުލައި

July 07, 2020 13
މުސާރަ ދޭން އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓްގެ ތަކެތި ވިއްކާލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފްލެޓްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވި އޮތުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަަމަށާއި އެ މުސާރަތައް ދޭން ސައިޓުގައި ހުރި މުދާތައް ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 11
ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކުންފުނި އެސްއީކޭގެ ނަމަށް

ސިފައިންގެ ވެލްފެެއާގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް "ސިފައިންގެ އެކުވެރި ކުންފުނި" (އެސްއީކޭ) ގެ ނަމުގައި ރައީސްގެ ގަރާރަކުން އައު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 10
ސިފައިންނަށް ހުރިހާ ތަނަކުން ފަރުވާ ހޯދޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ސިފައިންނަށާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ނުދެވޭ ހިދުމަތްތައް، ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ އެހެން ތަންތަނުން ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016
ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަށް ނެރުމަށް ސިފައިން ތަމްރީނު ދެނީ

ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް، ސިފައިންގެ ވެލްފެއާ ކުންފުނި (ސިވެކް) އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.