25 ޖުލައި

July 25, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތް: އާ ޖީލުތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެންމެ ކަމުދާނީ ކޮންމެވެސް ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ކޮފީއެކެވެ. ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ދާނީ ކޮފީ އަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮފީ އާއި ފިނި ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ސައިފަތް ހިޔާރުކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް!

ސިމްޑީ އާއި ދިލްމާ ގުޅިގެން ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ ރަހަތައް ދައްކާލަން ބޮޑު ހަފުލާއެއް

ރާއްޖޭގައި މަގުބޫލު "ދިލްމާ" ސައިފަތުގެ ރަހަ ދައްކާލުމަށް ބައިނަލަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ހަފުލާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 8
ސިމްޑީ އިން އިލީގެ އިންސްޓެންޓް ކޮފީ ލޯންޗް ކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފު ކުރާ ސިމްޑީ ގްރޫޕް އިން އިލީގެ އިންސްޓެންޓް ކޮފީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ނަވަލޯކާއާ އެކު އައިއެމްޑީސީން ހިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރު (އައިއެމްޑީސީ) މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލާއި ސްރީ ލަންކާގެ ނަވަލޯކާ ހޮސްޕިޓަލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 22
އޮލިއާލިއާ-ސިމްޑީން ރާއްޖެ އަށް ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ބިލިއަނަރު އަބީޝޭކް ވަރުމާގެ އޮލިއާލިއާ ވޯލްޑާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ސިމްޑީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ނިންމައި، އެ ދެ ކުންފުނީގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 1
ބަދަލުތަކަކާއެކު "ކެނޮން" ފިހާރަ އަލުން ހުޅުވައިފި

ސިމްޑީ ކޮމްޕެނީން ހިންގާ ކެމެރާ ޝޯރޫމް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު "ކެނޮން އިމޭޖް ސްކެއާ"ގެ ނަމުގައި އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ސިމްޑީން ހުޅުމާލޭގައި ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ސިމްޑީ ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގައި ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.