14 ޖުލައި

July 14, 2018 75
ބްރިޖަށް ކުރި ދަތުރު: "ހަގީގަތަކަށް ވެއްޖެ"

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ހެދި ޕްލެޓްފޯމުގެ މަތިން ފެބުރުއަރީ 21، 2017، ގައި ހިނގާފައި ހުޅުލެ އަށް ދިޔަ ވާހަކަ "މިހާރު"ގައި ލިއުމުން، އެއް ބަޔަކު އެހީ މިހެންނެވެ؛ ތިއީ މަސައްކަތް ކުރަން އެޅި ކުޑަ ފާލަމެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ ބްރިޖެއް އެޅޭނީ އަދި ކޮން ދުވަހަކުން ހެއްޔެވެ؟ ތިއީ، ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

12 ޖުލައި

July 12, 2018 6
ހުޅުލޭގެ ޕާކިން އޭރިއާ ހަދަން މި މަހު ހިއްކަން ފަށަނީ

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖު ނުވަތަ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވުމުން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދާ ވެހިކަލްތަކަށް ޕާކިން އޭރިއާ އެއް ޚާއްސަ ކުރުމަށްޓަކައި، ހުޅުލޭގެ ފަޅުން ބައެއް ހިއްކަން...

July 12, 2018 42
ބްރިޖްގެ ނަމަކީ "ސިނަމާލެ ބްރިޖް"

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖަށް "ސިނަމާލެ ބްރިޖް" ގެ ނަން ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 83
މާލެ އާއި ހުޅުލެ ބްރިޖުން ގުޅާލައިފި: ރައީސް ޔާމީން

މާލެ އާއި ހުޅެލެ ބްރިޖުން މިހާރު ގުޅާލާފައިވާ ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މ. ދިއްގަރުގައި މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 10, 2018 27
އެންމެ ފަސް ކުރެހުމުން ބްރިޖުގެ ވާހަކަ

ޒުވާން ކުރެހުންތެރިޔާ ހަލީމާ އަބްދުލް ގަފޫރު، އާންމު ނަމުން ނަމަ ފާލިން، އަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރު ހުނަރުވެރިއެކެވެ. އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ކުރަހާ...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 12
ފެނުގެ ނިޒާމު ގުޅާލަން ހޮޅި ވަޅުލަން ފަށައިފި

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖާ އެކު ދެ ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ގުޅާލަން ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 57
އަންނަ މަހު ބްރިޖު ހުޅުވާނެ: މިނިސްޓަރު

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖު، އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 19
ބްރިޖް ނިންމުން ލަހެއް ނުވޭ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަށް ކަމަށާއި އޭގެ އެންމެ ދުވަހެއް ކުރިން މަސައްކަތް ނިމުނަސް، އެއީ ލަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ހައުސިން މިިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2018 15
ބްރިޖް ހުޅުވުން އަންނަ މަހު 30 އަށް ލަސްވެއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން އިއުލާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ބްރިޖް ހުޅުވުން އަންނަ މަހުގެ 30 އަށް ލަސްވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2018 20
ބްރިޖާ އެކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ނުވަ ބަސް ގެންނަނީ

ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ގެންނަ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން، ނުވަ ބަސް މި މަހު ފަހުކޮޅު...

22 ޖޫން

June 22, 2018 14
ބްރިޖްގެ ހުރިހާ ތަނބެއް އަންނަ މަހު ގުޅުވައި ނިމޭނެ

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ހުރިހާ ތަނބެއް އަންނަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ގުޅުވާލައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 19
ބޭރު މަގުގެ މަސައްކަތަށް 140 ގައިދީން ނެރެނީ

މާލެ- ހުޅުލެ ބްރިޖާ ގުޅުވައިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް 140 ގައިދީން ނެރެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާއެކު...

June 21, 2018 13
މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތާ އެކު ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 9
ހުޅުލޭގައި އާ މަގެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުގެ މައި މަގުގެ، ބްރިޖާ ދިމާލުން އޮންނަ ބައި ބަންދުކޮށް، އެއްގަމަށްވާ ގޮތަށް އާ މަގެއް ހަދައި އެ މަގު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 7
ޕާކިން އޭރިއާ ހަދަން ހުޅުލޭ ފަޅުތެރޭން ބައެއް ހިއްކަނީ

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ނިމެން ވާއިރު، ހުޅުލޭ ފަޅުތެރޭން ބައެއް ހިއްކައިގެން ބޮޑު ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 18
ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ދިވެހި ކުންފުނިތަކާ ދުރަށް!

ދިވެހި އިގުތިސާދުގައި އެންމެ ހަލުއިކޮށް ކުރިއަރަމުން މިދަނީ، ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާޢަތް - ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއޭ ބުނުމުން އެކަކު ވެސް މިއަދު ހައިރާން ވާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު ހާމަކުރާ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އެންމެ ފަހުން ލިބެން ހުރި ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު 2014 ގައި 28.5 ޕަސެންޓް، 2015 ގައި 26.8...

31 މެއި

May 31, 2018 3
ހުޅުމާލޭ ލިންކް ރޯޑުގެ ތާރު އަޅަން ތައްޔާރުވަނީ

މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ މާލެ-ހުޅުމާލެ ބްރިޖާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުލެ އިން ފެށިގެން ހަދާ ލިންކް ރޯޑުގެ ތާރު އަޅަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 14
ފުރަތަމަ މައި ތަނބާ ހަމައަށް ބްރިޖުގެ ޑެކު ގުޅާލައިފި

ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ތަނބާ ހަމަޔަށް ސުޕަސްޓްރަކްޗާ އިން ގުޅާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 25
ބްރިޖާ ގުޅޭ މާލޭގެ މަގުތައް ހަދަން ފަށައިފި

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖާ ގުޅޭ މާލޭގެ މަގުތައް ފުޅާކޮށް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 26, 2018 2
މާލޭގެ ތިން ސަރަަހައްދަކުން ފެން ކެނޑިއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަމުންދާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ މަގެއް ކޮންނަނިކޮށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ފެން ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް މާލޭގެ ތިން ސަރަހައްދަކުން މިރޭ...

24 މެއި

May 24, 2018 8
ފެނުގެ ނިޒާމް ބްރިޖުން ގުޅާލަން ސީއެޗްއީސީއަށް

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުން، މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ފެން ހޮޅިލައިނަކާއި ފައިބާ އޮޕްޓިކް ކޭބަލެއް އަޅަން ޗައިނާ ހާބާ އިންޖިނިއަރިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެޗްއީސީ)އާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 29
ޓްރެކްގެ ބައެއް ވޮޑުން، ކިހިނެއްވީ ކަމެއް؟

މާލޭގެ ފަތާ ޓްރެކްގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވެލިއަރައި ހިކުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އާދަޔާ ހިލާފުކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ދިޔަވަރު ހިކި ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ކުރިން އެގޮތަށް ވެލިގަނޑެއް...

May 07, 2018 15
ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ މަޝްވަރާ އަށް މިނިސްޓަރު ޗައިނާ އަށް

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް ހުޅުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ އެ ގައުމަށް...

03 މެއި

May 03, 2018 14
ބްރިޖުގެ މާލެކޮޅުގެ ތަނބުތައް ގުޅުވާލައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މާލެކޮޅުގެ ތަނބުތައް ސުޕަސްޓްރަކްޗާ އިން ގުޅުވާލައިފި އެވެ. އެއާ އެކު ބްރިޖުގެ މާލެކޮޅުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުނީ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 50
ބްރިޖަށް މަގު ފުޅާކުރަން ޗާޓައިމް ތަޅާލައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދޭތެރޭގައި އަޅާ ބްރިޖަށް ދަތުރުކުރާ މަގު ފުޅާކުރަން، ޗާ ޓައިމް ރޭ ތަޅާލައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 5
ވިލާ ކޮލެޖާއި ޓޯޔާޑާ ދެމެދު ފަޅުތެރެ ބޭނުންނުކުރެވޭނެ

ވިލާ ކޮލެޖާއި ޓޯޔާޑާ ދެމެދު ފަޅުތެރެ އަށް ބަދަލު ގެންނާތީ ފަޅުތެރެ ބޭނުން ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 32
ބްރިޖުގެ ތާރީޚީ ކަމެއް: މައި ދެ ތަނބެއް ގުޅުވާލައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މައި ދެ ތަނބެއް ރޭ ގުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ، ބްރިޖުގެ އުނދަގޫ، އަދި ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަސައްކަތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ތާރީޚީ ކުރިއެރުމެކެވެ.