25 މެއި

May 25, 2020 8
"ކޮވިޑް19 ފެތުރެނީ ބަލިޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ވަންދެން"

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ފަހުން، ޓެސްޓްތަކުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް އެ މީހެއްގެ ކިބައިން އެހެން މީހުންނަށް ވައިރަސް ނުފެތުރޭ ކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 6
އޮންލައިންކޮށް ސިންގަޕޫރްގައި އަލަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރްގައި އޮންލައިންކޮށް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ހިންގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 3
މާސްކް ގަންނަން ނުކުތް ޕައިލެޓަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 3
ސިންގަޕޫރުގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ޓެސްޓްކުރަނީ

ސިންގަޕޫރު (މެއި 14) - ސިންގަޕޫރުގެ ޑޯމިޓަރީތަކުގައި އުޅޭ 323،000 ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު ލޯރެންސް ވޮންގްއާ ހަވާލާދީ ސްޓްރައިޓްސް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 6
ސިންގަޕޫރުގައި ވެސް ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް މައްސަލަ

ސިންގަޕޫރު (މެއި 11) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ސިންގަޕޫރުގައި ދެއްކި 33 ކޭސް އަކީ "އޮޅިގެން ޕޮޒިޓިވްވި" ކޭސްތަކެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020
ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ތަބާވާން ޖެހިފައިވާ ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިން ނުވަތަ ގައިދުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 14
ބިލިއަނަރު އޮންގް ހަދިޔާ ކުރެއްވި ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ހިންގާ ސިންގަޕޫރުގެ ބިލިއަނަރު، އޮންގް ބެންގް ސެންގްގެ ހޮޓެލް ޕްރޮޕަޓީ ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް) އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި 15 ވެންޓިލޭޓަރު އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 10
ސިންގަޕޫރުގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ކްރޫޒް ޝިޕަކަށް

ސިންގަޕޫރު (މެއި 2) - ސިންގަޕޫރުގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންގެ ތެރޭން ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވި ގިނަ ބަޔަކު، އެ ގައުމުގެ ބަނދަރުގައި އޮތް ދެ ކްރޫޒް ޝިޕަށް ބަދަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 10
ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަކުން ޕީޕީއީ އާއި ޓެސްޓް ކިޓް ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް، ތައިލެންޑާއި ސިންގަޕޫރުގެ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް މެޑިކަލް ސާމާނުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 4
ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ސިންގަޕޫރުން ޑެލިވަރީ ކުރަނީ

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 30) - ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ސިންގަޕޫރުގައި ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތަކުގެ މަގްބޫލްކަން ބޮޑުވަނީ

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 29) - އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ސިންގަޕޫރު އަދި ސައުތު ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމުގައި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އެޕްތައް ހަދައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

April 29, 2020 13
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް އެޗްޕީއޭ އިން އެޕެއް ހަދައިފި

ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކާ ގާތުން ބައްދަލުވެފައިވާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަންނަން އެހީވެދޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެލްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ތައާރަފް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 5
ސިންގަޕޫރުގެ ލޮކްޑައުން ޖޫން 1 އަށް އިތުރުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 22) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ސިންގަޕޫރުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 1 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ލީ...

April 22, 2020 47
ބިލިއަނާ އޮންގް ރާއްޖެއަށް 15 ވެންޓިލޭޓާ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއް ހިންގާ ސިންގަޕޫރުގެ ބިލިއަނަރު، އޮންގް ބެންގް ސެންގްގެ ހޮޓެލް ޕްރޮޕަޓީ ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް)އިން ރާއްޖެ އަށް 15 ވެންޓިލޭޓާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 3
ސިންގަޕޫރުން އަނެއްކާވެސް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 21) - ސިންގަޕޫރުން ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 1،426 މީހުން އިއްޔެ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
ސިންގަޕޫރުން އެއް ދުވަހުން 942 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 18) - ސިންގަޕޫރުން މިއަދު އެކަނި 942 މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 2
ސިންގަޕޫރުގައި މާސްކް ނާޅާނަމަ 200 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 17) - ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް މީހުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސިންގަޕޫރު މީހުން ބޭރަށް ދާނަމަ މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރުކޮށް މާސްކް ނާޅާ މީހުން 300 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު (200 އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 2
ސިންގަޕޫރުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 14) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ސިންގަޕޫރުން ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 386 މީހުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 11
ކޮވިޑް-19: ސިންގަޕޫރުން 287 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ސިންގަޕޫރު (އެޕްރީލް 10) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ނަމޫނާ ގައުމަކަށް ބެލި ސިންގަޕޫރުން އިއްޔެ އެކަނި 287 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ އެ ގައުމުގައި ވައިރަހުގެ ދެ ވަނަ ރާޅެއް ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 36
ޑރ. އަލީ ލަތީފު: ދިވެހިންނަށް ނަމޫނާއަކީ ސިންގަޕޫރު

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ސިންގަޕޫރުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ރާއްޖެ ނަމޫނާ ނަގައިފި ނަމަ ކަންކަން ދާނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް، ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕް (ޓެގް) ގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
މެލޭޝިއާ އިން ސިންގަޕޫރު ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 18) - މެލޭޝިއާ އިން ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ސިންގަޕޫރުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 13) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސިންގަޕޫރުގެ މިސްކިތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތްތައް ފަސް ދުވަހަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.