21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ހޮންކޮންގާއި ސިންގަޕޫރުގެ "ޓްރެވަލް ބަބުލް" ފަސްކޮށްފި

ކޮންޓެކްޓް ނެތް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ހޮންކޮންގާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު "ޓްރެވަލް ބަބުލް" ހެދުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 3
ސިންގަޕޫރާއި ބަންގްލަދޭޭޝަށް ސަފީރުން އައްޔަންކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ސިންގަޕޫރާއި ބަންގްލަދޭޝަށް މިއަދު ސަފީރުން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 3
ބްރައިޓްވޭއިން ސިންގަޕޫރުގެ އިމްތިހާނެއްގައިބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ކުދިންތަކެއް، ސިންގަޕޫރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު ލީވާސް އިމްތިހާނު (އައިޕީއެސްއެލްއީ) ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސިންގަޕޫރް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް ވަގުތީ ރެސްޓޯރަންޓަކަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ދަތުރުފަތުރުތަކަށް އެރި ބުރުލާއާ ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރަން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދެ މަތިންދާބޯޓެއް ވަގުތީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށް، ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމުގައި ދަރިން ހޯދާ ނަމަ ބޯނަހެއް

މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ދަރިން ހޯދާ މީހުން އިތުރުކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސިންގަޕޫރުގައި ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

October 07, 2020 4
އެންމެ އުސް ޕްރިފެބް އިމާރާތް ސިންގަޕޫރުގައި

އިމާރާތްކުރަން މިހާރު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކޮންކްރިޓާ ނުލައި މިހާތަނަށް އިމާރާތްކުރާ އެންމެ އުސް ޕްރިފެބްރިކޭޓެޑް ޓަވަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރްގައި ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
އެޕަލްގެ ގަޑި ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެލަވަންސެއް

ސިއްހަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޕަލް ގަޑި ބޭނުންކޮށް އޭގައި ހުންނަ ސިއްހަތާ ގުޅޭ އެޕްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސިންގަޕޫރްގައި ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ޗުވިންގަމެއް ނެރެފި

ވީޑިއޯގޭމާއި ހާޑްވެއާ އުފައްދާ ކުންފުނި ރޭޒާ އިންކުން، ވީޑިއޯގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޗުވިންގަމެއް "ރެސްޕޯން" ގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 5
ސަފީރުކަމަށް ޝަހީބު އައްޔަންކުރަން ރުހުން ދީފި

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް، ހ. ޖެހޭވައި އިބްރާހީމް ޝަހީބު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
އެޕަލްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ފިހާރަ ސިންގަޕޫރުގައި

އެޕަލްގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ފިހާރަ ސިންގަޕޫރުގައި ތަރައްގީކޮށް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏަކުން ނިއުކާސަލް ގަންނަނީ

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 18) - އިންގްލެންޑުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުގެ ލެޖެންޑް އެލަން ޝިއަރާގެ އެހީއާ އެކު ސިންގަޕޫރުގެ އިންވެސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ބެއްލަގްރާފް ނޯވާ ގްރޫޕް (ބީން) ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މަޝްވަރާތައް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާ އިން ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިފި

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 17) - މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު، ފަސް މަސް ދުވަހަށް ފަހު، އެއްގަމު މަގުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 5
"ސަންގެ މުދަލާ ބެހޭ ތަފްސީލު ހިލްޓަންއަށް ހޯދޭނެ"

ހިލްޓަންއަށް ބަދަލު ދޭން ސަން ޓްރެވަލްސްގެ މައްޗަށް އާބިޓްރޭޝަނުން އަންގާފައިވާ އެންގުމާ ގުޅިގެން ސަން ޓްރެވަލްސްގެ މުދަލާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު ހިލްޓަންއަށް ލިބިގެންވާ ސިންގަޕޫރުގެ ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 2
ޗައިނާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިންކަމަށް ސިންގަޕޫރުމީހަކު އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 25) - ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިންގަޕޫރު މީހަކު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 5
ސިންގަޕޫރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 11) - ސިންގަޕޫރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިޚާބު ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕަލްސް އެކްޝަން ޕާޓީ (ޕީއޭޕީ) އިން ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ ތާއީދު ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ފޯނު ނެތަސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭ ޑިވައިސްއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ސިންގަޕޫރުގައި "ޓްރޭސް ޓުގެދާ" ކިޔާ މޮބައިލް އެޕެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސްމާޓްފޯނު ބޭނުންނުކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިވައިސެއް ތައާރަފުކޮށް، އެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
ސިންގަޕޫރުގައި ކޮމިއުނިޓީ ކޭސްތައް ވަރަށް މަދުވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 23) - ސިންގަޕޫރުގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑުގެ ގޮތުގައި ފެންނަ ކޭސްތައް ވަރަށް މަދުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 8
"ކޮވިޑް19 ފެތުރެނީ ބަލިޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ވަންދެން"

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ޖެހޭތާ 11 ދުވަސް ފަހުން، ޓެސްޓްތަކުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް އެ މީހެއްގެ ކިބައިން އެހެން މީހުންނަށް ވައިރަސް ނުފެތުރޭ ކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމަކުން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 6
އޮންލައިންކޮށް ސިންގަޕޫރްގައި އަލަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރްގައި އޮންލައިންކޮށް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ހިންގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 3
މާސްކް ގަންނަން ނުކުތް ޕައިލެޓަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 3
ސިންގަޕޫރުގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ޓެސްޓްކުރަނީ

ސިންގަޕޫރު (މެއި 14) - ސިންގަޕޫރުގެ ޑޯމިޓަރީތަކުގައި އުޅޭ 323،000 ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު ލޯރެންސް ވޮންގްއާ ހަވާލާދީ ސްޓްރައިޓްސް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.