01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 29
އައިހަވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދަން ސިންގަޕޫރު ބަޔަކަށް

އައިހަވަން މަޝްރޫއުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކާ މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 26
ޖީއެމްއާރަށް ދޭ ބަދަލުގައި ލޯނަށް ނެގި ފައިސާ ހިމެނޭ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ހިންގުމަށް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވައިލުމުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ދޭން އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމި 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރޭގައި، ޖީއެމްއާރުން އެކްސިސް ބޭންކުން ނެގި 160 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
"ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުކޮށްފި

މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ނަމަ "ސައުންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ޝޯ ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24-26 އަށް ސިންގަޕޫރުގެ ސަންޓެކް ސިޓީގައި.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 5
މެލޭޝިއާގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރު ބޭންކު ބަންދު

ސިންގަޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 11) - މެލޭޝިއާގެ 1އެމްޑީބީ (1މެލޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު) ގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ހިންގާ ބޭންކެއް އެ ގައުމުގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 4
ސިންގަޕޫރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޗައިނާ އިން ގޮވާލައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޗައިނާ އަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ސިންގަޕޫރުން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭތީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޗައިނާގެ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރު ގޮވާލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 13
ސިންގަޕޫރުން ދިވެހި ލަވައެއް؛ ރޮވޭނެހޭ

ޓްވިންކަލް އާއި ޝާއީގެ "ރޮވޭނެހޭ" ގެ ވީޑިއޯ ލަވަ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލަން ވެސް ވަނީ ޕްލޭން ކުރެވިފައި.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 4
މަނީ ލޯންޑްރިން ހުއްޓުވުމަށް ޑޭޓާ ޓްރެކިން ބޭނުންކުރަނީ

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - މަނީ ލޯންޑްރިން ހުއްޓުވުމަށް ސިންގަޕޫރުން އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016
ސިންގަޕޫރުން ޒިކާ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 215 އަށް

ސިންގަޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސިންގަޕޫރުން ޒިކާ ވައިރަސް ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 215 މީހަކަށް އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

September 05, 2016 117
ރާއްޖެ މިދަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމް ނުކުރެވުނަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވައި ދެއްވި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކާ އެކު ރާއްޖެ ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 6
ގައުމުތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލް އަށަގަންނަވަން ޖެހޭ

އިންޑިއާ ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގައުމުތަކުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލްތައް މުޖުތަމައުތަކުގައި އަށަގެންނެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިއްޔެ ސިންގަޕޫރުގައި ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016
ސިންގަޕޫރުގެ 41 މީހަކަށް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 29) - ސިންގަޕޫރުން 41 މީހަކަށް ޒިކާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސަށް މައުމޫނަށް ދައުވަތު

މި އަންނަ މަހު ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ދައުވަތު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 19
ވަޖީހު އެނބުރި އަތުވެދާނެތަ؟

އިސްމާއީލް ވަޖީހަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އެކްޓަރެވެ. އިހުސާސް، ޗުއްޓީ، ރިހުން، ކުލުނު، މާޒީ އަދި ރަންމުތް އެއީ އޭނާގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް ފިލްމުތަކެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 1
ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 22) - ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަގްރީރެއް ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް ސިންގަޕޫރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ލީ ސިއެން ލޫން އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 4
އައިއެސްއާ ގުޅެން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 19) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ޖިހާދު ކުރުމަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ދެ ފިރިހެނުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސިންގަޕޫރުން ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 28
ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ސިންގަޕޫރަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 6) - ސިންގަޕޫރަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ ހަ މީހަކު އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 4
ވައްކަމާ ގުޅިގެން 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި މިހާތަނަށް 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާހޯދި ބަންގާޅުގެ ހަތަރު މީހުން ޖަލަށް

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 12) - ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ އެއްކުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ހަތަރު މީހުން ޖަލަށްލުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 27) - އިޓަލީގެ މިލާނަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 3
ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަނެޓް ކަނޑާލަނީ

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓް ކަނޑާލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.