21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވުގައި ލޯންޗްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޭކަޕް ކުންފުނި އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވީ ސްޓޭޝަން، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ލޯންޗަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
ނޭފަތުން ބްލެކްހެޑްސް ނައްތާލަން ފަސޭހަ ގޮތެއް

މޫނު ރީތިކޮށް ބަހަންޓަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. ލޯކައިރި ކަޅުވެފައި ހުރުމާއި ނޭފަތުގައި ބްލެކްހެޑްސް ނުވަތަ ކަޅުތިކިތަކެއް ހުރުމަކީ ހަމަ މޫނުމަތީގެ ރީތިކަމާއި އުޖާލާކަން ގެއްލުވައިލާނެ ކަމެކެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ސްކިން ކެންޑީގެ ޓްރީޓްމަންޓުތަކުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް

ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބިއުޓީ ޓްރީޓްމަންޓު ދެމުން އަަންނަ ސްކިން ކެންޑީ ސްޕާ އެންޑް ސެލޫނުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއެކު ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ހަންގަނޑު ރީތިކުރަން ޓޮމާޓޯ ޕެކްތަކެއް

ޓޮމާޓޯއިން ހަމަށް ލިބޭ ފައިދާތައްތައް ގިނަ އެވެ. އަވިން އަދާފައި ހުންނަ ހަމަށް ފަރުވާ ޓޮމާޓޯ އިން ފަރުވާކުރެވެ އެވެ. ހަމުގައި ހުންނަ ވަޅުތައް ފޮރުވާލަ އެވެ. އަނދާފައި ހުންނަ ހަންގަނޑު އަލިކޮށްދޭނެ އެވެ. ކެއުމުގައި ޓޮމާޓޯ ބޭނުންކުރާ ނަމަ އޮށާޅަ ނެގުން ވެސް މަދުކޮށްދެ އެވެ. ޓޮމާޓޯގައި ހުންނަ އެންޓިބެކްޓީރިއަލް މާއްދާތަކުގެ...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 4
މޫނު ދޮވުމުގައި ހެދޭ ބައެއް ގޯސްތައް

ރަނގަޅަށް މޫނު ދޮންނަ ނަމަ އިތުރު އޮށާޅަތައް ނެގުމުން ދުރުކޮށްދީ ހަންގަނޑު ސާފުކޮށްދީ ހަމުގެ ދުޅަކަން ވެސް ކުޑަވާނެ ކަމަށް ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނެ އެވެ. ދޮވުމުގައި ތަފާތު ދައްކައިދެނީ ހަމައެކަނި ދޮންނަ ގޮތަކުން ނޫނެވެ. ދޮންނަނީ ކިތައް ފަހަރު ކަމާއި، ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް ވެސް އެއީ މުހިންމު ކަންކަމެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ހަންގަނޑުގެ ރީތިކަން ގެއްލޭ ބައެއް އާދަތައް

ގެންގުޅެވޭ ނުރަނގަޅު އާދަތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ހަންގަނޑުގެ ރީތިކަން ގެއްލެން މެދުވެރިވެ އެވެ. ބައެއްފަހަރު މިހެން ވަނީ އެނގި އެނގި ހުރެ ވެސް ފަރުވާކުޑަ ކޮށްލެވުމުންނެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
ކައިލީގެ ސްކިން ކެއާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައިފި

ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި އަދި އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ކައިލީ ޖެނާ މިދިޔަ މަހު އިއުލާނުކުރި އޭނާގެ ސްކިން ކެއާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 1
ޝޯންގެ ހަމުގެ ރީތިކަމަކީ އޭނާ ބުނާ ގޮތުން އުފާވެރިކަން

ގައިގެ ހަންގަނޑު ރީތިކުރުމަށް އެކި މީހުން ކުރަނީ އެކި މަސައްކަތެވެ. މިކަމުގައި ނަން ވަނީ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް ފިރިހެނުންނަކީ ވެސް މިކަމުގައި ދޫކުރާ ބައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 1
އަރާމުކޮށް ނިދާލަން ވިކްސް ބާމް ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ގިނަ މީހުން ވިކްސް ބާމް ބޭނުން ކުރާނީ ރޯގާ ޖެހުމުން ނުވަތަ ގައިގެ ތަނެއްގައި ރިހުން ފަދަ ކަންކަމުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެހެން ބައެއް ކަަންކަމަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
"ލަޝް"ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް "ލަޝް" ގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ބިސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، ބިހާ ނުލައި ތައްޔާރުކުރާ ކޮސްމެޓިކް އުފެއްދުންތައް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
ފަޅޯފަތު ޖޫސް ތަޖުރިބާކޮށްލަމާ!

ފަޅޮލަކީ މީރު މޭވާއެކެވެ. ފަޅޯ ގަހުން ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި ފަޅޮލެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެހެންވެ ފަޅޯގަހުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަން ވިސްނަން އެބަ ޖެހެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 2
ކޮފީން ހަންގަނޑު ވެސް ރީތިކޮށްދޭނެ

ބައެއް ކަހަލަ ކޮސްމެޓިކްގެ ބާވަތްތައް އުފައްދަން ކޮފީ ބޭނުންކުރާކަން ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭނެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 1
މޫނުގައި ބިހި ނެގުން ހުއްޓުވަން ވެކްސިނެއް އުފެއްދިދާނެ

މޫނުގައި ބިހި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ މީހުންނަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފައިވާ ގޮތުގައި ބިހި ނައްތައިލަން ވެކްސިނެއް އުފެއްދުން އޮތީ އެހާ ދުރަކު ނޫނެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 3
ސްކިން ކޭންޑީން އާ އުފެއްދުންތަކެއް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރީތިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު އެއްވެސް ކެމިކަލެއް ބޭނުން ނުކޮށް އުފައްދައި ވިއްކަމުން އަންނަ ސްކިން ކޭންޑީން މިއަދު އާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018
މޫނު ރީތިކުރާ "ޖޭޑް ރޯލާ" ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރުވެއްޖެ

މޫނު މަސާޖުކުރަން ޗައިނާ މީހުން ވަރަށް ކުރިންސުރެ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޖޭޑް ރޯލާ ކުއްލިއަކަށް މަޝްހޫރުވެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 1
އަނބުގެ ފައިދާތައް ގިނަ

މޭވާތަކުގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކުރެވޭ އަނބަކީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް އާންމު އެއްޗެކެވެ. މީރު މި މޭވާ އަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތައް އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 4
ޖަޕާނު މީހުންގެ ހަންގަނޑު ރީތީ ކްރީމްތައް ނުހާކާތީ؟

ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރަން ނުވަތަ އޮމާންކުރަން ބައެއް މީހުން އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްގެ އަޖުމަ ބަލަ އެވެ. މިކަން މިހެން ދިމާވާ ހަގީގީ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބެނީ ޖަޕާން މީހުންގެ ފަރާތުންނެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 61
މި ޒުވާނާ އަށް ދިވެހި ފަތްޕިލާވެލިން އަޖައިބެއް!

މި ޒުވާނާ އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ މިދިޔަ މަހު އޭނާގެ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވުމާ އެކުގަ އެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަލާފައި ހުންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަންގަނޑު ހުރި ޒުވާނާ އޭރު އިންނަނީ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓް ދޮރުމަތީ، އެހެން މީހުންގެ އެހީއަށް އެދި އާދޭސްކުރާށެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި، އޭނާ ތަހަންމަލްކުރަމުންދާ ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 4
ކަހާތަން ހިރުވައިވެސް ނުލައި ހައްލު ހޯދާނެ ގޮތް

ގައި ކެހުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. މާބޮޑަށް ކަހަންޏާ ހަންގަނޑު ހަލާކުވާ ވަރަށް ހިރުވައިގަތުމަކީ ވެސް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު ކިޔާލަން: ސަން ސްކްރީންގެ ހަގީގަތް!

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް މަޖާ ނަގާނީ މޫދަށް އެރުމާއި ދަތުރު ދިއުން ފަދަ ކަންކަމުގަ އެވެ. ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އަންނައިރު ގައިގެ ހަންގަނޑު އަނދައި، ހަން ފިލައިގެންދާ ވަރު ވެދާނެތީ ކަންބޮޑުވާނެ އެވެ. އެހެންވެ އެކަމުން ސަލާމަތްވާން އުފައްދާފައި ހުންނަ އެކި ފާޑުގެ ލޯޝަންތަކާއި ކްރީމްތައް އުނގުޅަ އެވެ....