14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ސިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް ފިލިޕްސް އިން އުފައްދަ އެވެ. ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން އިން ވެސް އުފައްދަ އެވެ. މިއީ ވާދަވެރި އަދި އެހައި ބާރުގަދަ ސިނާއަތެކެވެ. ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ޑިޖިޓަލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަކީ ވެސް ބޮޑު މުދާވެރިކަމެކެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020
ގޫގުލް ވައްކަންކުރާ ކަމަށް ބުނެ ސޮނޮސް ކޯޓަށް

ސޯނޮސް އަކީ ގެވެހި އިލެކްޓްރޯނިކްސް އުފައްދާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނި އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ، ސޮނޮސްގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ސްމާޓް ސްޕީކަރުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 1
ސެމްސަންގްގެ ބުކް ފްލެކްސްއަށް އާ ކޮމްޕިއުޓަރެއް

ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) 2020 އަށް ކުންފުނިތައް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މިއީ ސީއީއެސް 2020 ގައި، ސެމްސަންގުން މައުރަޒުކުރަން ތައްޔާރުކުރާ ލެޕްޓޮޕެކެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނަނީ މިއީ ތަފާތު ރަހައެއް ތަޖުރިބާކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ކަމަށެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
އެލްޖީން ތަރުކާރީ ބަގީޗާ ހައްދަނީ

ސައުތު ކޮރެއާގެ އެލްޖީ ބްރޭންޑު ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަށެވެ. ސްމާޓްފޯން، ސްމާޓް ޓީވީ، އަވަން، އަދި ސްމާޓް ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އެލްޖީގެ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހުނީ ތަފާތު ދާއިރާއަކަށް ޚާއްސަކޮށް އުފެއްދި އާލާތެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓާގްރާމް، ފޭސްބުކް އެއްކުރަން ދަތި

ވަޓްސްއެޕް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި މެސެންޖާ އެއްކޮށްލުމަށް ފޭސްބުކް އޮތީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މި ކަމުގެ ތެރެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަދެފަ އެވެ. މިއީ އެ ކޮމިޝަނުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރަން ހުއްދަދީފާނެ ބާވަތުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ރަޝިއާގެ ސޮފްޓްވެއާ ނުހުންނަ ޑިވައިސްތައް މަނާކުރަނީ

ސްމާޓްފޯނާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޓީވީ ފަދަ އާލާތްތައް ރަޝިއާގައި ވިއްކާ އިރު އޭގައި ރަޝިއާގެ ސޮފްޓްވެއާތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ނުހުންނަ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން މަނާކުރާ ބިލެއް އެ ގައުމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
އެޕަލް އަށް ސިއްހީ މައުލޫމާތު ދޭން ކެރޭނެތަ؟

މިއީ އެޕަލް އިން އުފައްދައިގެން އުޅޭ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ނަމަކީ "އެޕަލް ރިސާޗް" އެވެ. އެޕްލިކޭޝަންގެ ބޭނުމަކީ ރިސާޗްކުރުމެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ކެސިއޯ ގަޑިތައް އަތުޖެހޭ ފަށަށް

ކެސިއޯ ސްމާޓް ގަޑިތައް އަގު ބޮޑުވުން މައްސަލައަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، މެދު ފަންތީގެ ގަޑިތަކެއް ނެރެން ކެސިއޯ ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އަގުބޮޑު ގަޑިއެއް ގަނެވެން ނެތް މީހުންނަށް، ސްމާޓް ގަޑިތަކުގެ އުފާ ލިއްބައި ދިނުމަށް އެ ކުންފުނިން ކުރި ވެދުމެކެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ގެލަކްސީ ފޯލްޑަށް ވަކި އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް އުފައްދަނީ

ގެލަކްސީ ފޯލްޑަށް ޚާއްސަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ސެމްސަންގް އަދި ގޫގުލް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގައި ޑިވެލޮޕަރުން ހިމަނާ ގޮތަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. ސެމްސަންގް ފަތްޖެހި ފޯނު، ގެލަކްސީ ފޯލްޑްގައި އެޕްލިކޭޝަންތައް ފުރިހަމަ އަށް މަސައްކަތްކުރުވަން ޑިވެލޮޕަރުންގެ...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 3
ސިރީ ގާތު ދައްކާ ވާހަކަ މުވައްޒަފުން އަޑުއަހާ: އެޕަލް

ދިރުމެއް ނެތް ޑިޖިޓަލް ޑިވައިސްތަކުން ގޭތެރެ ފަޅުފިލުވައިދެމުން ދާއިރު، އެންމެން ތިބެނީ ވަރަށް ވެފަ އެވެ. އެއާ ކުރާ "ކޮންމެ" ސުވާލަކަށް، ޖެހިލުމެއް ނެތި ދޭ ޖަވާބުތައް އަޑުއަހަން އެކަހެރިވާން ޖެހޭ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހީކުރަނީ ވާހަކަ ދެކެވެނީ ދިރުމެއް ނެތް އެއްޗަކާ ކަމަށެވެ. ދެކެވެމުން ދާ ވާހަކަތަަކަށް...

07 މާޗް

March 07, 2019
މައިކްރޮސޮފްޓް ބޭންޑް ހުއްޓާލަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓް "ހެލްތު ޑޭޝްބޯޑް" އެޕްލިކޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. މާނަ އަކީ "މައިކްރޮސޮފްޓް ބޭންޑް" އަށް އެ ކުންފުނިން ދެމުން ދިޔަ ސަޕޯޓް ވެސް ނިމުމަކަށް އައީ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް ބޭންޑަކީ އެ ކުންފުނިން ޑިޒައިންކޮށް އުފެއްދި ސްމާޓް ބޭންޑަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. އެއީ ސްމާޓް ގަޑިއެއް އަދި "ފިޓްނަސް...

04 މާޗް

March 04, 2019
ބްލެކްބެރީން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޓްވިޓާ އިން، ކެނެޑާގެ ބްލެކްބެރީ ކުންފުނީގެ މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންގެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން ޓްވިޓާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019
ކޯޓާނާ ދެކެ ވާދަވެރިން ޖެހިލުމެއްނުވޭ

އެމެޒޯން އެލެކްސާ އަދި ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓަށް ވުރެ ކުޅަދާނަ ޑިޖިޓަލް "ވާޗުއަލް އެސިސްޓެންޓް"އެއް ނެތެވެ. އެޕަލް އަށް ސިރީ ހޯދައިދިން ކާމިޔާބު ވެސް ވަނީ ވާދަވެރިންނާ ޖެހި، ފަނޑުވެ ގޮސްފަ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓް އުޅެނީ އަދި ވަކިން ފަހަތުގަ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
ހިއުންޑޭ އެސްޔޫވީ ކާރުތަކަށް ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނިން

ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވޭ ނަމަ، އެއީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ. ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާތައް އަދި ސައިންސް މަރުކަޒުތަކަށް ވަަނުމަށް ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭންކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެވުމުން، އެ ތަނެއް ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރާ މެދު...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019
2018ގެ އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުންޏަކީ މައިކްރޮސޮފްޓް

އެމެރިކާގައި، އާންމުން ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުޏަކަށް، އެންމެ ފުރަތަމާ ވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ އެމެޒޯން އެވެ. މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ މީހުން އެމެޒޯންއާ މެދު ހީކުރި ގޮތެވެ. ނަމަވެސް، އެމެޒޯން އަށް ވުރެ ކުރިން އެ މަގާމު އެޕަލް ހޯދަފާނެ ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ބެލެވުނެވެ. މަސްރަހު...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 1
ޗައިނާ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓް ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރަނީ

އަހަރެމެންނަށް މިއީ އާ ވާހަކައެއް ނަމަވެސް، ޗައިނާ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓް ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރާތާ ދެތިން އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އަޖުމަ ބެލުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ނަމަވެސް، ސަމާލުވާންޖެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތްތަކުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 2
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް ދެ ބަހުން ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފި

"ގޫގުލް ހޯމް ސްމާޓް ޑިވައިސް"ތައް ގާތް އެކުވެރި އާލާތްތަކަކަށް ހެދުމަށް އެ ކުންފުނިން އަމާޒުހިފައިފި އެވެ. ސާބިތު ހެކި މި އޮތީ އެވެ. "ގޫގުލް ސްމާޓް އެސިސްޓޭންޓް" ސްމާޓް ސްޕީކަރުތައް ދެ ބަސް ދަސްކޮށް ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
އެޕަލް އަދި ފިޓްބިޓްގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ

ޗައިނާއިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ނެގުމަށް، ވައިޓް ހައުސް އިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން، އެޕަލް، ފިޓްިބިޓް އަދި ސޮނޮސް ފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެދާނެ އެވެ. ވިޔަފާރި ދިރާސާކުރާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ޓެކުހުން ރެކުމަށް ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކުން ކުރިން ބޭނުންކުރި އުކުޅުތަކުން ދެން ހިމާޔަތެއް ނުލިބޭނެ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017
ވެކިއުމް ކްލީނާއިން ހެކަރުން ޖާސޫސްކޮށްފާނެ

ސްމާޓް އިލްކްޓްރޯނިކްސް އަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އާލާތްތަކަށް ހެކަރުން ވަދެގަނެ އެވެ. އަދި އެއީ ސޮފްޓްވެއާއިން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ އާލާތެއް ނަމަ ވަކިން ފަސޭހަ ވެ އެވެ. އެލްޖީ ސްމާޓް ވެކިއުމް ކްލީނާގައި ވެސް އެ ކަހަލަ ދޯހަޅިކަމެއް ހުރި ކަމަށް "ޗެކް ޕޮއިންޓް ސޮފްޓްވެއާ ޓެކްނޮލޮޖީޒް" ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
އުފާ ޕްރޮގްރާމުން ކޯޑު ކުރަން ދަސްކޮށްދެނީ

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ވެބްސައިޓްތައް ހަދަން ބޭނުންވާ ކޯޑިންއަށް ހާއްސަ ކޯސްތަކެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އުފާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.