23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
އަދިވެސް އެންމެ އާންމު ޕާސްވޯޑަކީ 123456

ޕާސްވޯޑަކަށް 123456 ބޭނުންކުރާ މީހުން އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެފަދަ ޕާސްވޯޑް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރިޔަސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް، ޕާސްވޯޑް މެޖޭމަންޓް ކުންފުނި ނޯޑްޕާސް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 4
ޑިސްޕްލޭ ދަމާލެވޭ ފޯނެއް އޮޕޯ އިން ދައްކާލައިފި

ފަތްޖެހޭ ފޯނާއި އޮޅައިލެވޭ ސްކްރީން ހުންނަ ފޯނުތަކަށް ފަހު މި ފަހަރު މި އަންނަނީ އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފޯނެކެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
ވާވޭއާ އެކު ކުއަލްކޮމަށް އަލުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

ޗައިނާގެ ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ސެމީކޮންޑަކްޓަރު ކުންފުނި ކުއަލްކޮމަށް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން އަލުން ދީފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
ނޮކިއާ ފޯނު 4ޖީ އާ އެކު ނެރެނީ

ސްވިޑްންގެ އެޗްއެމްޑީ ގްލޯބަލްގެ ނޮކިއާ ފޯނަކީ މޯބައިލް ފޯނު ވިޔަފާރީގައި ކުރިން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ނަމަވެސް ސެމްސަންގާއި އެޕަލްގެ އައިފޯނުގެ މަޝްހޫރުކަމާ އެކު ނޮކިއާގެ ޖާދޫއެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ނޮކިއާގެ ނަން މިހާރު ބޮޑަށް އަޑު އިވެނީ "އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވާ" ބައްތި ފޯނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ނޮކިއާ ދެކެ ލޯބިވި...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 3
މައިކްރޮމެކްސްގެ އާ ފޯނު ވިއްކުން މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އިން ޗައިނާ އަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާ ދިމާއަށް އިންޑިއާ އިން ޖަހާފައިވާ މިސްރާބުގެ ތެރެއިން ދައްކައިލި މައިކްރޮމެކްސްގެ އާ ފޯނު މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020
އިންޑިއާގެ މައިކްރޮމެކްސްގެ ފޯނު އަލުން ނެރެނީ

މާކެޓުން މިހާރު ގެއްލިފައިވާ އިންޑިއާގެ މައިކްރޮމެކްސްގެ ސްމާޓްފޯނު އަލުން ނެރެން ނިންމައި، އޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
5ޖީއާ އެކު ވަންޕްލަސްގެ އަގުހެޔޮ ފޯނެއް

ނޯޑް އެން10 5ޖީގެ އަގަކީ 428.99 ޑޮލަރު، އެން100 ގެ އަގަކީ 233.38 ޑޮލަރު

October 28, 2020
ފޯނާ ދުރުގައި އުޅޭ ނަމަ އިނާޔަތެއް ދެނީ

ސްމާޓްފޯނަށް ދެވިހިފައި ބޭނުމެއް ނެތް ގޮތަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫއޭއީގެ ސްޓާޓްއަޕަކުން ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 1
މަންމަ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް ދެވުނީތީ އެމާ މޮޔަހީވޭ!

މަންމަ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް ހޯދައި ދެވުނީތީ މިހާރު މޮޔަހީވާ ކަމަށާއި ފޯނާ ހެދި އިންސްޓަގްރާމުން މަންމަ ބްލޮކް ވެސް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް "އެމެރިކަން ހޮރޯ ސްޓޯރީ" އާއި "ސްކްރީމް ކްއީންސް" ގެ ބަތަލާ އެމާ ރޮބަޓްސް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 2
ސެމްސަންގުގެ ޗެއާމަން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ފޯނު ކުންފުނި ސެމްސަންގްގެ ޗެއާމަން ލީ ކުން-ހީ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 2
ވާވޭގެ "މޭޓް 40" ސީރީޒް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާގެ ވާވޭގެ "މޭޓް 40" ސީރީޒްގެ ފޯނުތައް ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 2
ސެމްސަންގް އެސް21 ޑިސެމްބަރުގައި؟

މި އަހަރަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ތާށިކަން ބޮޑު އުނދަގޫ އަހަރެއް ނަމަވެސް ފޯނު ނެރޭ ކުންފުނިތައް ތިބީ މަޑަކުންނެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ އެޕަލްގެ އައިފޯން 12 މި އަހަރު ނެރޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، ފޯނު ނެރުމެވެ. އެހެންވެ އަދި މި ހިސާބުން މި އަހަރުގެ ފޯނުގެ ފޯރިއެއް ނުނިމެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 13
އާ އައިފޯނަށް ސެމްސަންގުން "މޮޅު" މަލާމާތެއް

އެޕަލްގެ އައިފޯން 12އާ އެކު ޗާޖިން އެޑަޕްޓަރާއި ހެޑްފޯން ނުދޭތީ ސެމްސަންގުން "މަލާމާތްކޮށްފި" އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020
ވާވޭ މޭޓް40 ނެރުން މި މަހުގެ 22 ގައި

ވަރުގަދަ ޓެކް ކުންފުނި ޗައިނާގެ ވާވާގެ މޭޓް ސީރީޒްގެ އާ ފޯނު ނެރުން މި މަހުގެ 22 އަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 6
އައިފޯން 12 ނެރުން މި މަހުގެ 13 ގައި

އެޕަލް އައިފޯން 12 މި އަހަރު ނެރޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، މި މަހުގެ 13 ގައި އެޕަލްގެ އިވެންޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 4
އެޕަލް އިން "ސެލްފް ހީލިން" ފަތްޖެހޭ ފޯނެއް ނެރެނީ

ސްކްރީނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަމިއްލަ ޒާތުގައި ރަނގަޅުވާ ގޮތަށް "ސެލްފް-ހީލިން" ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފައްދަން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތްތައް އެޕަލް އިން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް...

October 03, 2020
ސްމާޓްފޯނުން ބްލޯޓްވެއާ ފޮހެލެވެންޖެހޭ: އީޔޫ

ސްމާޓްފޯނުތައް ފެކްޓަރީން ނެރޭއިރު އަޅާފައި ހުންނަ ސޮފްޓްވެއާ – "ބްލޯޓްވެއާ" – އަކީ ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ފަދަ ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ފޯނުތައް...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 3
އެލްޖީގެ "ވިންގް" މިއީ އަދި މާ ތަފާތު ފޯނެއް

ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް، ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ޓްރެންޑެއް އައިސްފައި ވަނިކޮށް، ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެލްޖީން ވެސް މި ވަނީ "ތަފާތު" ފޯނެއް ދައްކާލައިފަ އެވެެ. "ވިންގް" ގެ ނަމުގައި ދައްކައިލި މި ފޯނަކީ "އެއް ފޯނުގެ މަތީގައި އަނެއް ފޯނު" އިންނަ ފޯނެކެވެ. އެއަށް ވުރެ ތިލަކޮށް މި ފޯން ސިފަކުރެވޭނީ ދެ ސްކްރީންލީ ފޯނެއްގެ ގޮތުގަ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި ވާވޭގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހާމަނީ އޯއެސް (ހާމަނިއޯސް) އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ގެންނަން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ވަގަށް ނެގި ފޯނާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާގައި މީހަކު ވަގަށް ނެގި ސްމާޓްފޯނަކާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ފޯނުގެ ވެރިމީހާއާ އެ ހަވާލުކޮޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ކަވަރުގެ ކުލަ ބަދަލުކޮށްލެވޭ ފޯނެއް ވީވޯ އިން ހަދަނީ

ކޮންމެ އާ ސްމާޓް ފޯނަކީ ކޮންމެވެސް ބަދަލަކާ އެކު ނެރޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަމުގައި ފޯނު ނެރޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ވެސް ބޮޑެވެ. ޗައިނާގެ ވީވޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފޯނަށް އާ ބަދަލެއް ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ސެލްފީ ކެމެރާ ނުފެންނަ ފޯނެއް ނެރެނީ

ސްމާޓްފޯން ފަރުމާކުރުމުގެ ފަންނަކީ ވެސް މިހާރު ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތެއް ގެންނާނެ ފޯނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ޒީޓީއީ ކޯޕަރޭޝަނުން ނެރޭ "އެކްސޮން 20 5ޖީ" އެވެ.