12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި ވާވޭގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހާމަނީ އޯއެސް (ހާމަނިއޯސް) އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ގެންނަން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ވަގަށް ނެގި ފޯނާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާގައި މީހަކު ވަގަށް ނެގި ސްމާޓްފޯނަކާ ކުޅެން ނޭނގުމުން ފޯނުގެ ވެރިމީހާއާ އެ ހަވާލުކޮޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ކަވަރުގެ ކުލަ ބަދަލުކޮށްލެވޭ ފޯނެއް ވީވޯ އިން ހަދަނީ

ކޮންމެ އާ ސްމާޓް ފޯނަކީ ކޮންމެވެސް ބަދަލަކާ އެކު ނެރޭ އެއްޗެކެވެ. މިކަމުގައި ފޯނު ނެރޭ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ވެސް ބޮޑެވެ. ޗައިނާގެ ވީވޯ އިން މިހާރު އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފޯނަށް އާ ބަދަލެއް ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ސެލްފީ ކެމެރާ ނުފެންނަ ފޯނެއް ނެރެނީ

ސްމާޓްފޯން ފަރުމާކުރުމުގެ ފަންނަކީ ވެސް މިހާރު ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މި ފަހަރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތެއް ގެންނާނެ ފޯނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ޒީޓީއީ ކޯޕަރޭޝަނުން ނެރޭ "އެކްސޮން 20 5ޖީ" އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
އެލްޖީން ނެރޭނީ ދެ ސްކްރީން ލީ ފޯނެއް؟

ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ރޭހުގައި އުޅޭ ކުންފުނިތައް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. މިކަން ފުރަތަމަ ހަގީގަތަކަށް ހަދައި އާންމުންނާ ހަމަށް އެ ޒާތުގެ ފޯނު ގެނެސްދިން ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ ޝަރަފު ހޯދީ...

September 03, 2020
ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 މި މަހުގެ 18 ގައި

ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 ގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލީ ބުދަ ދުވަހު

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި

އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވިންޑޯޒް 10 ގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓާއި ސެމްސަންގް ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް – ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތައް – ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މިއީ އާ ކަމަކަށް ވެސް ނުވެދާނެ އެވެ. މިއީ އަދި ހަމައެކަނި ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ފޯނުތަކަށް ޚާއްސަ ފީޗާއެކެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ: އަޅާކިޔާނީ ކޮން ފޯނަކާ؟

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާގައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ފީޗާތަކެއް މި ވަގުތަށް ބަހައްޓާށެވެ. ޝައުގުވެރިވެގެން މިއުޅެނީ ނޯޓް 20 އަލްޓްރާގެ ފަހަތާއި ކުރިމަތީ ބިއްލޫގަނޑަށެވެ. އެއީ ކޯނިން "ގޮރިއްލާ ގްލާސް ވިކްޓަސް" އެވެ. ސްމާޓްފޯނެއްގައި މި އަށް ވުރެ ވަކިން ގަދަފަދަ ބިއްލޫރިއެއް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިކަން އަހަންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 2
އޮޕޯ އިން ލައިފައި ސްމާޓްފޯނެއް

ލިޔެފައި އެ އޮތީ ރަނގަޅަށެވެ. "ވައިފައި"އެއް ނޫނެވެ. "ލައިފައި" އެވެ. ފައިފައި އާއި ލައިފައި އަކީ އެއްކަމެއް ކުރުމަށް ބޭނުންހިފޭ މުޅިން ތަފާތު ދެ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ވައިފައި ބިނާވަނީ...

August 21, 2020
5ޖީ އާ އެކު ބްލެކްބެރީ ފޯނު އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ބްލެކްބެރީ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް 5ޖީ ނެޓްވޯކާ އެކު އަންނަ އަހަރު ބްލެކްބެރީ ފޯނު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ގޫގުލް "ފައިލްސް" އަށް ތިޖޫރިއެއް

ގޫގުލް ފައިލްސް އަކީ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ގޫގުލް އިން އުފައްދައި އާންމު ބޭނުންތަކަށް ޕްލޭ ސްޓޯރުން މި އެޕްލިކޭޝަން ލިބެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 1
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނަކާއި ނޯޓް 20 ދައްކާލައިފި

ސެމްސަންގުން ފުރަތަމަ ހެދި ފަތްޖެހޭ ފޯނަށް އަމާޒުވި އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމަށް ބަލައި ސްކްރީން ސައިޒު ބޮޑުކޮށް އުފައްދައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
އަންނަ މަހު އައިފޯނެއް ނުނެރޭނެ

އެޕަލްގެ ފޯނުތައް އާންމުކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ނެރޭތީ، ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ މި އަހަރު ވެސް އެ މަހަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު އެޕަލް އިން މިހާރު ވަނީ އެ އިންތިޒާރު ދިގުވެދާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ކުއަލްކޮމް ކުއިކް ޗާޖް 5: ފުލް ޗާޖް 15 މިނެޓުން

ކުއަލްކޮމް ކުއިކް ޗާޖް ޓެކްނޮލޮޖީ ބާރުވެރިކުރުވައި، "ކުއިކް ޗާޖް 5" ތައާރުފުކޮށްފި އެވެ. ކުއަލްކޮމް އިން ބުނީ ލަސްތަކެއް ނުވެ ސްމާޓްފޯނުތަކުން މި ޓެކްނޮލޮޖީ ފެންނަން ފަށާނެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 4
އިންޑިއާގައި އައިފޯން 11 އުފައްދަން ފަށައިފި

ފޮކްސްކޮން އިން އެޕަލްގެ އައިފޯން އިންޑިއާގައި އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "ސާފަސް ޑުއޯ" މި މަހު ލޯންޗްކޮށްފާނެ

ފަތްޖެހޭ ފޯނު އުފެއްދުމުގެ ރޭހުގެ ވާދަވެރިކަން މިހާރު އަންނަނީ ބޮޑަވަމުންނެވެ. މަޝްހޫރު ކުންފުނި މައިކްރޮސޮފްޓުން ވެސް މީގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އެ މީހުންގެ އުފެއްދުމަކަށް ނެރޭނީ...

July 26, 2020 2
ގެލަކްސީ ފޯނުތަކާ އެކު ޗާޖަރު ނުދޭން ވިސްނަނީ

ގެލަކްސީ ސްމާޓްފޯނުތަކާ އެކު ޗާޖަރު ސަޕްލައިނުކުރަން ސެމްސަންގުން އެބަ ވިސްނަ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، މިއަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނެރެން ތާވަލްކޮށްފައިވާ، ގެލަކްސީ އެސް21ގެ ފޮށީގައި...

25 ޖުލައި

July 25, 2020 2
ގޮރިއްލާ ގްލާސްއަށް ނަންބަރުގެ ބަދަލުގައި ނަމެއް

"ގޮރިއްލާ ގްލާސް" އުފައްދާ ކުންފުނި، "ކޯނިންގް" އިން "ގޮރިއްލާ ގްލާސް ވިކްޓަސް" އުފައްދައި، ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ނެރެން ހުރި ފޯނުތަކުގެ...

July 25, 2020
ގެލެކްސީ ޒީ ފްލިޕް 5ޖީ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި

ގެލެކްސީ ފްލިޕް ޒީގެ އަގަކީ 1،499.99 ޑޮލަރު (23,099.85ރ.)

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އެލްޖީ ވެލްވެޓްގެ ވާހަކަ އަޑުއެހިންތަ؟

މިއީ އެލްޖީ ސްމާޓްފޯނެކެވެ. ނަމަކީ "ވެލްވެޓް" އެވެ. އެލްޖީއާ ނުވެސް ގުޅޭ ނަމެކެވެ. ނަމަވެސް، މި ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް، ތަންކޮޅެއް އަޑުގަދަވާން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 3
ޖެލީ 2: އެންމެ ކުޑަ ސްމާޓްފޯން

މިހާރު އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު މި ގެންގުޅޭ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސްމާޓްފޯނުގެ ބަދަލުގައި ވަރަށް ކުޑަ ފޯނެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ "ޖެލީ 2" އަކީ ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ވާނެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ވަންޕްލަސް ނޯޑް: ގޫގުލްގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ގިނަވާނެ

"ވަންޕްލަސް ނޯޑް" އަކީ ވަންޕްލަސް އިން އުފައްދައި، މާކެޓްކުރާ ސްމާޓްފޯނެކެވެ. މި ފޯނު އާންމު މާކެޓަށް ތައާރުފުކުރަން ވަންޕްލަސް އިން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މިއަދެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން ވިސްނާފައި އޮތް ގޮތެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020
ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލްގެ ފަހަތު ކަވަރު ނެއްޓެނީ

ގޫގުލް "ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލް" ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކަންބޮޑުވުމެއް ލައިގެންފި އެވެ. މައްސަލަ އަކީ، ހަމަ ހުރެލާފައި، ފަހަތު ބިއްލޫރިގަނޑު ނެއްޓުމެވެ. ތަތްކުރަން ލާފައި ހުރި ތެރަހުގެ ބާރުކެނޑި، ފޭވުމެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ޕިކްސެލް 4 އެކްސްއެލް އަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް "ގޫގުލް ސަޕޯޓް ފޯރަމް" އަދި "ރެޑިޓް"ގައި، އެ މީހުން އެބަ ބުނެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2020 1
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުން އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮރުވާނެ ގޮތް

މީހުން ގެންގުޅޭ ފޯނު އަތުލައި، ހާވައި ބަލާ މީހުން އަދިވެސް އެބަ އުޅެ އެވެ. ފޯނު ދޭން ބޭނުން ނުވިޔަސް، ގަދަ ބާރުން އަތުލާ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ. ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ފޮޓޯތައް...

July 17, 2020 3
ގޫގުލް އާއި ޖިއޯ ގުޅިގެން އަގުހެޔޮ ފޯނު އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގެ ތަރައްގީ އަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމާފައިވާ ގޫގުލް އިން އިންޑިއާގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ ހިއްސާ ގަނެ، އެ ކުންފުންޏާ...