10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 2
ނެޓްފްލިކްސްގައި އައިއޯއެސް އަށް ހާއްސަ ފީޗާއެއް

އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް، ނެޓްފްލިކްސް އިން ހާއްސަ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ގެލަކްސީ އެސް10 ގައި ވައިފައި 6

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ބާރުގަދަކަމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. މިއޮތީ ވެސް ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ހައިބަތާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. "ވައިފައި 6" އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމުކުރާ ފޯނަކަށް ގެލަކްސީ އެސް10 ވާނެ ކަމަށް އެބަ ބުނެވެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރިއެއް ނުހުއްޓާނަން: އެލްޖީ

އެލްޖީ މޮބައިލް އަށް ފައިދާނުވާތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. އެލްޖީގެ އެހެން މަރުކާތަކުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ފައިދާ ހޯދިއިރު، ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް އެލްޖީ މޮބައިލް އަށް 700 މިލިއަން ޑޮަލަރު ވަނީ ގެއްލުންވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެލްޖީން ބުނީ ސްމާޓްފޯން އުފެއްދުން ހުއްޓައިނުލާނެ ކަމަށެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 2
ފައިވާން "ސެލްފީ" މަޝްހޫރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ފަގީރު އަވަށެއްގައި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް ފައިވާނަކުން ނެގި "ސެލްފީއެއް" މިހާރު އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަލްވެ، އޭގެ ވާހަކަ އަންނަނީ ވަަރަށް ގަދައަށް ދެކެވެމުންނެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019
ވާވޭގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ދައްކައިލުން 24 ގައި

މި މަހު 20 ގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުނި ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ނެރެން ނިންމާފައިވާ އިރު، ޗައިނާގެ ވާވޭގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019
ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނުގެ އިޝްތިހާރެއް

މި މަސް އެންމެ ހާއްސަވާ އެއް ކަމަކަށްވެގެން ވާނީ ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ރަސްމީކޮށް ނެރުމެވެ. ޓެކް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ސެމްސަންގުގެ މި މަސައްކަތަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރީ އަށް މި މަހުގެ 20 ގައި ނިމުމެއް އަންނާނެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 7
ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި ހެދި ސްމާޓްފޯނެއް އެނގޭތަ؟

ޗައިނާ ނޫން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސްމާޓްފޯން އުފައްދަ އެވެ. ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ގަންނަން ބޭނުން ނަމަ އެއީ ވާނެ ކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަމަކު، ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވެދާނެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 1
ފޭސްޓައިމް އިން "ސިއްރުން އަޑުއެހޭ" ކަން ހާމަވެއްޖެ

އެޕަލްގެ ފޭސްޓައިމް ސޮފްޓްވެއާގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން، ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެނީސް މައިކް އޮންކުރެވި، ވީޑިއޯ ވެސް ފޮނުވޭ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން...

January 29, 2019
ސެމްސަންގުން ޕްލާސްޓިކް ޕެކިން ދޫކޮށްލަނީ

ސެމްސަންގް ފޯނުތައް ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުތައް ދޫކޮށްލައި، ތިމާވެއްޓާ އެކުވެރި ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ސެމްސަންގުން ބުނި ގޮތުގައި، މި އަހަރުގެ...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 1
އިންސްޓަގްރާމް، މެސެންޖާ އަދި ވަޓްސްއެޕް ގުޅުވާލަނީ

އިންސްޓަގްރާމް، މެސެންޖާ އަދި ވަޓްސްއެޕް ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ. މި ދެކެވެނީ މި ތިން އެޕްލިކޭޝަން އެއްކޮށްލާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަންތަކުން ކުރެވޭ މެސެޖްތައް ގުޅުވާލެވޭ ވާހަކަ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ މެމޮރީ 10ޖީބީ އަށް

އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯނުތަކަށް މި އަހަރު އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނީ މެމޮރީ އިތުރުކުރުން ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. އެ ގޮތުގައި، އެވްރެޖް ފޯނެއްގެ މެމޮރީ 10ޖީބީ އަށް މަތިކުރާނެ ކަމަށް މިހާރު ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ މެމޮރީ 10 ޖީބީ އަށް އިތުރުކުރިއެއް ކަމަކު، އެ ފޯނުތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ދުވެލިން މާ ބޮޑު...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 5
ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާ ޑިސްޕްލޭ ދަށުގައި

ޝޯމީ އަކީ މާކެޓް ގުޑުވާލަން ދަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. ޝޯމީގެ ފޯނުތައް މާކެޓްކުރުމަށް އެ މީހުން ގެންގުޅޭ އުކުޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ސްމާޓްފޯން މާކެޓުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްގެން ތިބި ކުންފުނިތައް ވެސް ޖެހިލުން ވާ ކަމަށް ވެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019
ވަޓްސްއެޕަށް ފިންގަޕްރިންޓް ފީޗާ މާ ލަހެއް ނުވާނެ

ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ފިންގަޕްރިންޓް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާނުން ބޭނުންކުރެވޭ ފީޗާއެއް އެ އެޕަށް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
އެޕަލް ވަޔަލެސް ޗާޖަރުތައް ގަނޑުކޮށް އުފައްދަނީ

އައިފޯނުގެ އެކި މޮޑެލްތަކުގައި "ވަޔަލެސް ޗާޖިން" ގާއިމުކުރިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެޕަލް އިން އެކަމަކު ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް އަދިވެސް ނުއުފައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް، ވަޔަލެސް ޗާޖަރުތައް އުފައްދަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް، މަސައްކަތްތައް ފަށައިގަންނަ ހިސާބަށް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ބުނާތީ އިވެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެފް: ދެ ޑިސްޕްލޭ، ދެ ބެޓެރީ

ސްމާޓްފޯނެއްގައި ދެ ބެޓެރީ ހިމެނުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކުރާ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެފްގައި ދެ ބެޓެރީ ހިމަނަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވުނު ނަމަވެސް، ސްމާޓްފޯނެއްގައި ދެ ބެޓެރީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމަނާ ބަޔަކަށް ސެމްސަންގް ވާނެ ކަމަށް ބުނެވެން ނެތީ ވެސް އެހެންވެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
އެޕަލްއިން ޗައިނާ ދަތުރުތަކަށް ދުވާލަކު 50 ޓިކެޓް

ޗައިނާ އަކީ އެޕަލް އަށް ވަރަށް މުހިންމު މާކެޓެކެވެ. އެ ގައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ގިނަވަނީ އެހެންވެ އެވެ. އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ ބައިތައް އުފައްދައިދޭ ކުންފުނިތައް ޗައިނާގައި ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އެ ގައުމަށް ދަތުރުކުރާ ވެރިން، އެޕަލްގެ މަތިފަޑީގައި ވަރަށް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 1
އައިފޯނު އުފައްދާ އަދަދު މަދުކުރަނީ

އެޕަލް އުޅެނީ އައިފޯނު ވިއްކަން އުނދަގޫވެގެންނެވެ. ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަކާ ހެދި އެވެ. އެވްރެޖް މީހުންނަށް ގަނެވޭ ވަރަށް ވުރެ އައިފޯނުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުން ވެސް އެއީ މައްސަލައެކެވެ. އައިފޯނުތަކަށް، މި ހައިޓެކް ޒަމާނުގައި، އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފީޗާތައް ނައުން ވެސް ސަބަބެކަށް ވެ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވިޔަފާރި މަސްރަހު...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 1
އެންމެފަހުން އެމެރިކާ އަށް ވާވޭގެ އެހީ ބޭނުންވެއްޖެ

ފިކުރީ މުދަލުން ވިޔަފާރިކުރުމުގައި، ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭ ފަދަ އަމަކުތައް ކުއަލްކޮމް އިން ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކޯޓުގައި މައްސަލަ ޖައްސާފަ އެވެ. ފެޑެރަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން އެދޭ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި، ވާވޭ އަދި ލެނޮވޯގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ. މި...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
އައިފޯނުން ޓްވީޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ބަޔަކަށް އަދަބު ދީފި

އެޕަލްގެ އައިފޯނުން ވާވޭ ޓެކްކޮލޮޖީޒްގެ ނަމުގައި އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ޓްވިޓްކޮށްގެން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކާ ދޭތެރޭ އެ ކުންފުނިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019
ފޯނަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ޓެބްލެޓެއް ޝޯމީން އުފައްދައިފި؟

ފަތްޖަހައި ލެވޭ ފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ސެމްސަންގުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނިކޮށް، ޗައިނާގެ ޝޯމީ އިން، ސްމާޓް ފޯނަކަށް ބަދަލުކޮށްލެވޭ ޓެބްލެޓެއް އުފައްދައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ސެލްފީ ނަގަން ހަދައިގެން ކުޑަހުޅު ހަލާކުވެދާނެ

ސެލްފީ ނަގަން ފޯރި ހުންނަ މީހުން މިއީ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ސެލްފީ ނަގަން ދެވިހިފުމަކީ މީހާގެ އަތުގެ ކުޑަހުޅު ވެސް ހަލާކުވާ...

December 31, 2018 2
އައިފޯން 4 އަށް ކިޑްނީ ވިއްކި މީހާ މަރު އެނދުގައި

އާ އައިފޯނެއް ބާޒާރަށް ނެރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އައިފޯނު ހުމުގައި އެތައް ޒުވާނުންނެއް ޖެހެ އެވެ. މިއީ ވެސް އެކަހަލަ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.