29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 1
އައިފޯނުގެ އަގުބޮޑު މޮޑެލްތައް އިންޑިއާގައި އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގައި އައިފޯނުގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކުރަން އެޕަލް އިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އައިފޯނުގެ އަގު ބޮޑު މޮޑެލްތައް، އެ ގައުމުގައި އުފައްދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެވެން ފަށައިފި އެވެ. ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އަހަރު ފަށައިގަންނާނެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018
2020ގެ ކުރިން އައިފޯނުގެ ސިފަ ބަދަލެއް ނުވާނެ؟

އެޕަލް އިން މި އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނުތަކުުގެ ފީޗާތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އާ ނަމެއްގައި އަންނަ އަހަރުވެސް ބާޒާރަށް ނެރޭނެ ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ބެލެވިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފޯނުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އަދި މާކެޓް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ 2020ގެ ކުރިން އައިފޯނުގެ ޑިޒައިނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 4
ވާވޭ 2018 ގައި 200 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިފި

ދުނިޔޭގެ ގަދަބާރުތަކުން ވާވޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެކުޅެ ތިއްބައި، 200 މިލިއަން ސްމާޓްފޯން ވިއްކައި، ފާއިތުވި އަހަރު ހެދި އަމިއްލަ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ. ވާވޭ ވަނީ 153 މިލިއަން ފޯނު 2017 ގައި ވިއްކާފަ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެޕަލް ދެވަނާގައި އޮއްވައި، ވާވޭ ކުރި އަރައި ވަނީ އެޕަލް ވައްޓާލާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، މުޅި ދުނިޔެ އަށް އެންމެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
އެންމެ އަވަހަށް ބެޓެރީ ޗާޖްކޮށްދެނީ ކޮން ބައެއް؟

ސެމްސަންގަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ އެ މީހުންނަށް ވުރެ ވަކިން އަވަހަށް ބެޓެރީ ޗާޖުކޮށްދޭ ބަޔަކު ނޫޅޭ ކަމަށެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ބެޓެރީ އަވަހަށް ޗާޖްކުރުމަށް އެންމެ އަވަސް އަދި ރަނގަޅު ޓެކްނޮލޮޖީ ގާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަނީ އެ މީހުންގެ ފޯނުތަކުގައި ކަމަށެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ގެލަކްސީ އެސް10 މަރުކާގައި 5ޖީ ފޯނެއް

ގެލަކްސީ އެސް10ގެ ނަމުގައި، މޮޑެލް ތަފާތު ދެތިން ފޯނެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރޭގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ސަޕޯޓްކުރާ ފޯނެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ ކުރިން ވާހަކަދެކެވުނު ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރޭގައި 5ޖީ ފޯނެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގައި މިހާރު އިތުބާރުހިފެން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ވަންޕްލަސް 6ޓީ މެކްލޭރަން އެޑިޝަން ރޭސް ކާރަށް

ވަންޕްލަސް 6ޓީ މެކްލޭރަން އެޑިޝަން އަދި ވަންޕްލަސް 6ޓީ އަކީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ފޯނެކެވެ. އެހެންކަމުން، ވަންޕްލަސް 6 އަށް ތިން ފޯނެއް ނިސްބަތްކުރެވެ އެވެ. އެއީ ވަންޕްލަސް 6، ވަންޕްލަސް 6ޓީ އަދި ވަންޕްލަސް 6ޓީ މެކްލޭރަން އެޑިޝަން އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
އަހަރަކަށް ފޯނާ ދުރުވެގެން 100،000 ޑޮލަރު ހޯދި ދާނެ

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ ނުލައި މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ސިކުންތެއް ވެސް ހޭދަކުރުމަކީ ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވީމާ އަހަރު ދުވަހަށް ފޯނާއި ޓެބްލެޓް ގުރުބާންކޮށްލެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018
ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނަގައިފި

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރާ ސްމާޓް ފޯނުގެ ނަކަލެއް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލައި އަންނަ އަހަރު އެ ޒާތުގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި...

December 04, 2018 1
ފާހާނާ ތައްޓަށް ވުރެ މޮބައިލް ފޯނު މުޑުދާރު

މޮބައިލް ފޯނަކީ މިހާރު ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ވެސް 24 ގަޑިއިރު އޮންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވީމާ މީތި ހަޑިވާނެ ވަރާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ. މިއީ ފަހަރުގައި ބައެއް މީހުންގެ ސަމާލު ކަމަށް...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ފޯނާ ދުރުވާން އިގުރާރެއް

ލަންޑަންގެ އަންހެން ކުދިންގެ ސްކޫލަކުން، އެތަނުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ފޯނާ ދުރުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް އެކަމަށް އިގުރާރުވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ފޯނު ހަވާލު ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ކެއުމެއް

އަތުގައި 24 ގަޑިއިރު އޮންނަ ފޯނާ ހެދި މިހާރު ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފަ އެވެ. ކައިރީގައި މީހަކު އިނަސް، އެ މީހަކަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން...

November 29, 2018 2
ސްމާޓްފޯނެއްގައި 16 ކެމެރާ، ފަހަތުގައި އެކަނި

ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި ކެމެރާ ހަރުކުރުން ވެސް މި އޮތީ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމަކަށް ވެފަ އެވެ. ފަސް ކެމެރާ ފޯނެއް އުފެއްދުމުގައި ނޮކިޔާ އުޅެނިކޮށް، 16 ކެމެރާގެ ފޯނެއް އުފައްދަން އެލްޖީ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
އަލި ހެޔޮވަރުކުރަން ޑިވައިސްތަކަށް ދަސްކޮށްދެނީ

އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކުގެ ސްކްރީން ދިއްލޭ މިންވަރު ހެޔޮވަރުކުރެވެނީ އެ ޑިވައިސްއެއް އޮންނަ މާހައުލަކަށެވެ. އެ ތަނެއް އަލިގަދަ ނަމަ، ސްކްރީން އަލިގަދަވެ އެވެ. އަދި އަލި ފަނޑު މާހައުލެއް ނަމަ، ސްކްރީން ވެސް ފަނޑުވެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 2
ޝޯމީން 1 ޕައުންޑަށް ފޯނު ވިއްކުމުން ބޮޑު މައްސަލައެއް

ޗައިނާގެ ޝޯމީ ކުންފުނިން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހިންގި ޕްރޮމޯޝަނެއްގައި އެއް ޕައުންޑަށް ފޯނު ވިއްކި ގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ އެންމެ ފަހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 2
ފަތްޖަހާލެވޭ ފުރަތަމަ ފޯނު ދައްކާލައިފި

ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނެއް ނެރޭނެކަމަށް ސެމްސަންގާއި އެޕްލް ކުންފުނިން ބުނެ، ހުވަފެންތައް ދައްކަމުންދަނިކޮށް އެންމެ ހަ އަހަރުވީ ކުންފުންޏަކުން އެކަން ކޮށް، ޝަރަފުވެރިކަން ހޯދައިފި އެވެ. ރޮޔޯލް ކުންފުނީގެ ފްލެކްސްޕައި އަކީ ފަތްޖަހާލެވޭ ގޮތަށް ބާޒާރަށް ނެރުނު ފުރަތަމަ ފޯނެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018
ސެމްސަންގުގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނު އަންނަ އަހަރު

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރާ ސްމާޓްފޯން އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސެމްސަންގުން ދީފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 1
އެސް10 ގައި އަލްޓްރާސޮނިކް ފިންގާޕްރިންޓް ސްކޭނާއެއް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވެނީ އުންމީދީ ވާހަކަތަކެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް އާ ޓެކްނޮޖީ ތައާރުފުކުރަން ސެމްސަންގް އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ. މާނަ އަކީ، ސްމާޓްފޯނަކުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައި ނެތް ޓެކްނޮލޮޖީތަކެއް، ގެލަކްސީ އެސް10 ގައި ހިމަނާނެ ކަމެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯންތަކަށް "ގްރަފީން" ބެޓެރީ

ޒަމާން ދަންނަހައި ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ހިމަނައި ސްމާޓްފޯނުތައް ބާރުގަދަކުރެވެނީ އެވެ. އެކަމަކު ވެސް، ބެޓެރީގެ ކުޅެދުންތެރިކަމަށް އިންގިލާބީ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް، އަދި ނެތެވެ. "ގްރާފީން" ބެޓެރީތަކާ މެދު ވެސް އޮތީ ކުރެވޭ އުންމީދެކެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018
ޝޯމީގެ އާ ފޯނުން ކެމެރާއެއް ނުފެންނާނެ

ސްމާޓްފޯންގައި ކެމެރާއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. މިހާތަނަށް ފޯނުގައި ހުންނަ ކެމެރާއަކީ ފާޅުގައި ފެންނަން ހުންނަ މުލިއްސެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ޝޯމީގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނުކުންނަ ފޯނުގައި އާންމުކޮށް ކެމެރާ ފެންނާކަށް ނުހުންނާނެއެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ވަންޕްލަސް 5ޖީ ފޯނެއް 2019 ގައި

އަންނަ އަހަރު 5ޖީ ސްމާޓްފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރޭނެ އެވެ. ސެމްސަންގް، ވާވޭ، އެލްޖީ، އޮނާ އަދި ލެނޮވޯ އިން ވެސް ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އަދި އަންނަ އަހަރު 5ޖީ ފޯނުތައް ނެރޭނަކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން މި ލިސްޓަށް ވަންޕްލަސް މިހާރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 1
ބޮޑު ފޯނަކުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުޑަކުޑަ ފޯނަކުން

އާދައިގެ ސްމާޓްފޯންތަކުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ކުރެވޭ ގޮތަށް، ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ސައިޒުގައި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 4
ގެލަކްސީ އެފް: ފަތްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނެއް

ސްމާޓްފޯނެއް، ސްކްރީން ލަންބާލައި ފަތްޖަހާލަން، ސެމްސަންގް މަސައްކަތްކުރާތާ ދެ އަހަރު ފާއިތުވީ އެވެ. އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭއެއް ބިންދާނުލައި ލަންބާލާނެ ގޮތެއް އެނގެން އިންތިޒާރުކުރާ ކިތަންމެ ބައެކެވެ. ސެމްސަންގް އެ އުޅެނީ އަދި ވެސް އެކަން ނުކުރެވިގެންނެވެ.