28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައްޔާއި އިސްފަސްކުރުމުގައި އިންސާނާއަކީ މުހިއްމު ކަންކަން ދޫކޮށް ބޭކާރު ކަންކަން އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހެކެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާއަށް ކަންކަން ވިސްނޭ...

23 މެއި

May 23, 2020 9
ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ދެ ބިލެއް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް

ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން ހުރި ދެ ބިލަކާ މެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 4
އާ ލޯނު ދޫކުރުން އެސްޑީއެފްސީން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އާ ލޯނުތައް ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 8
ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ސަގާފަތް: އާޝިފާ އަކީ މިސާލެއް!

ބައެއް ޒުވާނުންނަށް ފަހަރެއްގައި މިއީ ވަރަށް އޮޑު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ގދ. މަޑަވެއްޔަށް އުފަން އާޝިފާ މުސްތަފާގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. ކަސަބުން އަންނައުނު ހަދައިގެން އެ ވިއްކައި، އޭނާ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަންނަތާ މިހާރު ފަސް އަހަރުވީ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުން މި ވިޔަފާރީގައި "ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބެ" އެވެ....

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
އެސްއެމްއީތަަކަށް 335 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފިން: ރައީސް

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ން މިހާތަނަށް 335 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
އުރީދޫގެ "ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ 2.0" އިފްތިތާހުކޮށްފި

މުޖުތަމައަށް މަންފާކުރާ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް، ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ މާކެޓުގައި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އުރީދޫން ހިންގާ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާގެ އާ އެޑިޝަނެއް ރޭ އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 14
އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ކުލަ ލައިދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދާފައި

އެސްޓީއޯއިން ކުލަ ގަންނަ މީހުންނަށް ކުލަ ލައި ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން، އިއުލާންކޮށްގެން ކުޑަ ކުންފުންޏެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ރޭ...

December 16, 2019 11
ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރިތައް ފަށައިދޭން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށް ޚަރަދު ކޮށްދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 14
އެސްޑީއެފްސީން 283 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވާން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 283 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
އީ-ޓުކުރިން ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ހިދުމަތެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓުން ދާދި ފަހުން ތައާއަރަފުކުރި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް "އީ-ޓުކުރި" ގައި ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް، ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 28, 2019 2
ފަންނު އެކްސްޕޯ: ހުނަރު އެބަ ހުރި، ބޭނުމަކީ މާކެޓެއް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މައުރަޒު ނުވަތަ "ފަންނު އެކްސްޕޯ"ގެ މަގުސަދު ސާފެވެ: ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލަދިނުމާއި އެ މީހުންނަށް މާކެޓެއް...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 3
އެސްއެމްއީ ބޭންކަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހުޅުވި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 5
ޑިއުޓީ ފްރީގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 10
ދައުލަތް އަދި ކުންފުނި، ދެ ލަފުޒު އެކުވުމުގެ ނަތީޖާ

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް އިސްލާހު ކުރުމުގައި ހިނގަން އޮތް މަގާއި، ކުރަން ފެންނަ ކަންތައްތައް ބަޔާން ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ މިލިޔުންތައް ބައިކޮށްފައި ވާނީ މައި ހަތަރު މައުލޫއަށެވެ. އެގޮތުން ހ. "ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކު"ގެ އަސާސީ ސިފަތަކާއި މަގުސަދްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ށ. ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގެ މައްސޫލިއްޔަތު ކަނޑައެޅުމާއި...

22 ޖޫން

June 22, 2019 28
ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް ސައީދު

ޗައިނާގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލަފާ ދޭ ބޯޑުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެޑްވައިޒަރީ މެމްބަރަކަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު އިންތިހާބު ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 4
އެސްއެމްއީގެ ސިޔާސަތަށް އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތަށް އަމަލު ކުރަން ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 12
ވޯލްޑް އެސްއެމްއީ ފޯރަމްގައި ސައީދު ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ، ވޯލްޑް އެސްއެމްއީ ފޯރަމްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ އިނޮކޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 4
އެސްއެމްއީ ލޯނަށް 120 ފަރާތަކުން ހުށައަޅައިފި

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) އަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުން ހެދި ބޭންކުން ލޯނު ހޯދަން މިހާތަނަށް 120 ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އަންނަނީ ލޯނު ވެސް ދޫކުރަމުން ކަމަށް، އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 15
އެސްޑީއެފްސީން އާ ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދެ ލޯނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 18
އެސްއެމްއީ ލޯނު އަންނަ ހަފުތާގައި ދޫކުރާނެ: ރައީސް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ހަފުތާގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 4
އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހިންގަން ލައިސަންސް ދީފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް، ފައިނޭންސިން ބިޒްނަސް ލައިސަންސް މިއަދު ދޫކޮށްފި އެވެ.