21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 34
ހިޔާ ފްލެޓް ބަރިން ފިހާރަ ލިބޭ މުބާރާތެއް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އީޖާދީ ހިޔާލު ހުށައަޅައިގެން ވަނަތަކަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަކި މުއްދަތެއްގައި ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓް ބަރިން ފިހާރަ ލިބޭ މުބާރާތެއް، އެޗުޑީސީން މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 6
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ބީއެމްއެލުން ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ގެ ފަންޑުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނު މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 3
ކުދި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން އެޗްޑީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް

ކުދި، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 10
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން ވީކެންޑް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ކޮންމެ ހަފުތާ ބަންދެއްގައި "ވީކެންޑް މާކެޓް" އެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 2
އައިޓީއެފްސީން ބީއެމްއެލް އަށް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިއެސްޑީބީ) ގްރޫޕްގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ، ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ) އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77.1 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ މުރާބަހާ ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ބިޔޯންސޭ 1 މިލިއަން ދީފި

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އިތުރު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 22
ކާބޯތަކެތީގެ އެންގުން އިސްލާހުކުރުވަން އެދި މަޖިލީހަށް

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށްގެން ވިއްކާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ހުރީ އެފަދަ މީހުންނަށް ތަބާވެވޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އެ މީހުންނަށް އެކަށޭނަ މިންގަނޑުތަކެއް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 39
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
ލޯގޯއަކާހެދި އެޕަލް އާއި ކުޑަކުޑަ ވިޔަފާރިއަކުން ކޯޅެނީ

ފުޑް ބްލޮގެއް ހިންގާ އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއެއްގެ މޮބައިލްގެ އެޕްގެ ލޯގޯއަކަށް ޕެއާޒްއެއް ބޭނުންކުރަން ނިންމުމުން އެއީ އެޕަލްގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރު އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފައިވާތީ އެ މީހުން އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައްޔާއި އިސްފަސްކުރުމުގައި އިންސާނާއަކީ މުހިއްމު ކަންކަން ދޫކޮށް ބޭކާރު ކަންކަން އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހެކެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާއަށް ކަންކަން ވިސްނޭ...

23 މެއި

May 23, 2020 9
ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ދެ ބިލެއް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް

ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން ހުރި ދެ ބިލަކާ މެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 4
އާ ލޯނު ދޫކުރުން އެސްޑީއެފްސީން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އާ ލޯނުތައް ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 8
ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ސަގާފަތް: އާޝިފާ އަކީ މިސާލެއް!

ބައެއް ޒުވާނުންނަށް ފަހަރެއްގައި މިއީ ވަރަށް އޮޑު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ގދ. މަޑަވެއްޔަށް އުފަން އާޝިފާ މުސްތަފާގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. ކަސަބުން އަންނައުނު ހަދައިގެން އެ ވިއްކައި، އޭނާ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަންނަތާ މިހާރު ފަސް އަހަރުވީ އެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުން މި ވިޔަފާރީގައި "ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބެ" އެވެ....

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
އެސްއެމްއީތަަކަށް 335 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފިން: ރައީސް

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ން މިހާތަނަށް 335 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 13
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އިން 20 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
އުރީދޫގެ "ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ 2.0" އިފްތިތާހުކޮށްފި

މުޖުތަމައަށް މަންފާކުރާ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް، ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ މާކެޓުގައި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އުރީދޫން ހިންގާ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާގެ އާ އެޑިޝަނެއް ރޭ އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 14
އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ކުލަ ލައިދޭނެ ކުންފުންޏެއް ހޯދާފައި

އެސްޓީއޯއިން ކުލަ ގަންނަ މީހުންނަށް ކުލަ ލައި ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން، އިއުލާންކޮށްގެން ކުޑަ ކުންފުންޏެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ރޭ...

December 16, 2019 11
ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރިތައް ފަށައިދޭން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށް ޚަރަދު ކޮށްދިނުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 14
އެސްޑީއެފްސީން 283 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވާން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 283 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
އީ-ޓުކުރިން ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ހިދުމަތެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓުން ދާދި ފަހުން ތައާއަރަފުކުރި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް "އީ-ޓުކުރި" ގައި ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް، ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 28, 2019 2
ފަންނު އެކްސްޕޯ: ހުނަރު އެބަ ހުރި، ބޭނުމަކީ މާކެޓެއް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގައުމީ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މައުރަޒު ނުވަތަ "ފަންނު އެކްސްޕޯ"ގެ މަގުސަދު ސާފެވެ: ފަންނުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލަދިނުމާއި އެ މީހުންނަށް މާކެޓެއް...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 3
އެސްއެމްއީ ބޭންކަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހުޅުވި އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.