28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 10
ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫންް ބިމަށް ހުޅުވާލާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަން ބިން ހޯދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވައިލާ ގޮތަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 4
ގެސްޓްހައުސް އަޅަން އެސްއެމްއީ ބޭންކުން 80 މިލިއަން

އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ގެސްޓްހައުސް ހިންގަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 16
އެސްއެމްއީތަކަށް 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 11
ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެދުނަސް ލޯނު ދިނީ 25 ފަރާތަކަށް

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އަށް އެކި ފަރާތްތަކުން 400 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހޯދުމަށް އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ 25 ފަރާތަކަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ތިރީހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 4
އެސްއެމްއީ ލޯނަށް 120 ފަރާތަކުން ހުށައަޅައިފި

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) އަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުން ހެދި ބޭންކުން ލޯނު ހޯދަން މިހާތަނަށް 120 ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އަންނަނީ ލޯނު ވެސް ދޫކުރަމުން ކަމަށް، އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 15
އެސްޑީއެފްސީން އާ ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދެ ލޯނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 4
ޒީނާދުގެ އަމާޒުން އެސްއެމްއީތަކަށް އުއްމީދު

ސްމޯލް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ނުވަތަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހައިން މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ދާދި ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭސް ކޯފަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދާ، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް...

14 މާޗް

March 14, 2019 18
އެސްއެމްއީ ލޯނު އަންނަ ހަފުތާގައި ދޫކުރާނެ: ރައީސް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ހަފުތާގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
އެސްއެމްއީ ބޭންކު: ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ބޭނުންވާނެ

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެ ވައުދާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދަޅުވީ، އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ، ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ކަމަށެވެ....

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 40
އެސްއެމްއީ ބޭންކު އުފައްދާނީ ތިން ސިޓީގެ ހިއްސާއާ އެކު: ރައީސް

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ބޭންކުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިއްސާ ހިމަނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 8
އެސްއެމްއީގެ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ކުރަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ލޯނު ސްކީމް، ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ)ގެ 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
އެސްއެމްއީ ފޯރަމް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތިންވަނަ ފޯރަމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 2
އެސްއެމްއީ ލޯނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ލޯނު ސްކީމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017
ބީޑީސީގެ ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހިލޭ ދޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު (ބީޑީސީ) ތަކުން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 10
އާންމު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީގެ ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމްގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ އެއް ބޭންކް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
އެސްއެމްއީ ލޯނު އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކޮށް އީދަށް ފަހު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު ކުޑަކޮށް، މި އީދު ބަންދަށް ފަހު އެ ލޯނު ދޫކުރަން ނިންމައިިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016 1
ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު، ތަކެތި ދޫކުރަން ފަށަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެހީވުމަށް ތަކެތި ދޫކުރާ ސްކީމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކޮށް، އެ މީހުންނާ ފައިސާ އާއި އެއްޗެހި ހަވާލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.