27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 1
އެސްއެމްއީ ބޭންކުގެ ލޯނު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދައްކާ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 4
އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ދަނޑުވެރިންނަށް 4.7 މިލިއަން

"ދަނޑުވެރި ނަފާ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެސްއެމްއީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 1
ކޮވިޑް ރިލީފް ފަންޑުން ދިން އެހީ އަށް ގަތީ ކާރެއް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، އެމެރިކާގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފުކުރި ރިލީފް ސްކީމް "ޕޭޗެކް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް" އަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދީގެން ހަތަރު މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ ރިލީފް ލޯނެއް ލިބުނު މީހަކު އަގުބޮޑު ލަމްބާގިނީ ކާރެއް ގަތް މައްސަލަ ފަޅާއަރައި އޭނާގެ މައްޗަށް...

20 ޖުލައި

July 20, 2020 8
ވިޔަފާރިތަކަށް 750 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީ ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް 725 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
މިހާތަނަށް 700 އެސްއެމްއީއަކުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި، ލޯނު އެހީއަށް މިހާތަނަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން 700 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެސްއެމްއީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 4
އާ ލޯނު ދޫކުރުން އެސްޑީއެފްސީން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން އާ ލޯނުތައް ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 4
ދިވެހިންގެ ވަޒީފާ، ވިޔަފާރި ހިމާޔަތަށް 2.5 ބިލިއަން

ދިވެހިންގެ ވަޒީފާތަކާއި ވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕެކޭޖެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 33
އެސްއެމްއީ ލޯނު ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށް ދީފި

ކުދިި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 15
ބީއެމްއެލުން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ވޯކިން ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ" މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 2
އެސްއެމްއީތަަކަށް 335 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފިން: ރައީސް

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ން މިހާތަނަށް 335 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 10
ޓޫރިޒަމަށް އައްޑޫންް ބިމަށް ހުޅުވާލާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަން ބިން ހޯދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވައިލާ ގޮތަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 4
ގެސްޓްހައުސް އަޅަން އެސްއެމްއީ ބޭންކުން 80 މިލިއަން

އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ގެސްޓްހައުސް ހިންގަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 16
އެސްއެމްއީތަކަށް 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި 350 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 11
ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެދުނަސް ލޯނު ދިނީ 25 ފަރާތަކަށް

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އަށް އެކި ފަރާތްތަކުން 400 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ހޯދުމަށް އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ 25 ފަރާތަކަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ތިރީހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 4
އެސްއެމްއީ ލޯނަށް 120 ފަރާތަކުން ހުށައަޅައިފި

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) އަށް އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުން ހެދި ބޭންކުން ލޯނު ހޯދަން މިހާތަނަށް 120 ފަރާތަކުން ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އަންނަނީ ލޯނު ވެސް ދޫކުރަމުން ކަމަށް، އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 15
އެސްޑީއެފްސީން އާ ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދެ ލޯނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 4
ޒީނާދުގެ އަމާޒުން އެސްއެމްއީތަކަށް އުއްމީދު

ސްމޯލް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ނުވަތަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހައިން މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮތަށް ދާދި ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭސް ކޯފަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދާ، އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް...

14 މާޗް

March 14, 2019 18
އެސްއެމްއީ ލޯނު އަންނަ ހަފުތާގައި ދޫކުރާނެ: ރައީސް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ހަފުތާގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
އެސްއެމްއީ ބޭންކު: ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ބޭނުންވާނެ

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއެމްއީ) ބޭންކުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަކީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެ ވައުދާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދަޅުވީ، އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ، ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް ކަމަށެވެ....