25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
އެސްއެމްއީ ފޯރަމް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތިންވަނަ ފޯރަމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 2
އެސްއެމްއީ ލޯނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން ސަރުކާރުން ހިންގާ ލޯނު ސްކީމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017
ބީޑީސީގެ ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހިލޭ ދޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރު (ބީޑީސީ) ތަކުން ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް އަދިވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 10
އާންމު ހުރިހާ ބޭންކަކުން ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީގެ ލޯނު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް ގެރެންޓީ ދޭ ސްކީމްގައި ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ އެއް ބޭންކް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
އެސްއެމްއީ ލޯނު އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކޮށް އީދަށް ފަހު ދެނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު ކުޑަކޮށް، މި އީދު ބަންދަށް ފަހު އެ ލޯނު ދޫކުރަން ނިންމައިިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016 1
ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލޯނު، ތަކެތި ދޫކުރަން ފަށަނީ

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެހީވުމަށް ތަކެތި ދޫކުރާ ސްކީމަށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކޮށް، އެ މީހުންނާ ފައިސާ އާއި އެއްޗެހި ހަވާލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.