08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 37
ސިނގިރެޓު ބުއިން މަނާކުރަން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ހެލްތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 26
ޑިއުޓީއާ އެކު ދުންފަތުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުވާ ގޮތަށް، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް މި މަހު އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 4
ކޮވިޑުން ޔޫކޭގެ އެއް މިލިއަން މީހުން ދުންފަތާ ދުރަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުއްޓައިލި މީހުންގެ އަދަދު މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގި ކަމަށް ޗެރިޓީއެއް ކަމަށްވާ އެކްޝަން އޮން ސްމޯކިން އެންޑް ހެލްތު (އޭޝް) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 31
ދުންފަތުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަނުކުރަން އެންމެ ފަހުން ނިންމަނީ

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓު ކުޑަކުރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލު ކުރަން އިމްޕޯޓް، އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު...

July 09, 2020 5
"އާ ބަދަލާއެކު ދުންފަތުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލިދާނެ"

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނންމި ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ އާއްމު ސިއްހަތައް...

08 ޖުލައި

July 08, 2020 50
ދުންފަތު ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުން، ގައުމީ ޕްރޮމޯޝަނެއް:ސައީދު

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީން 50 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމުމަކީ ދުންފަތާ އެއްކޮޅަށް ހިންގާ ގައުމީ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު، ސަރުކާރަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 20
ކެފޭތަކުގަ ސިނގިރޭޓުބުއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ދިން ލުޔާއެކު، އަލުން ހުޅުވި އިރު، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ނުކުރުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން...

July 06, 2020 16
ހަމަ ސުވާލެއް: މި ފެންނަނީ މާ ބޮޑު ދޫވުމެއް ނޫންތަ؟

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވާން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބުމަށް ފަހު، މި މަހު އެކަކުން ފެށިގެން ދިން ދޫތަކުގައި ފެންނަ މަންޒަރާ މެދު،...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 50
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް މަނާކުރި ނިންމުން ބަދަލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމިއިރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރި ނަމަވެސް އެ އުސޫލު މިހާރު ބަދަލުކޮށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް، ހެލްތް ޕްރޮޓެެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 36
ކެފޭތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދަމަހައްޓާފައި އޮތް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން އަށް، ސަރުކާރުން ދޭ ލުއިތަކާ އެކު، ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތައް އަންނަ މަހު އަލުން ހުޅުވި ނަމަވެސް، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެޗްޕީއޭ އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ސިނގިރެޓެއް ނުބޮން، ބޭނުމީ އެ ނައްތާލަން: ރިތިކް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ކްރިޝް ކަހަލަ ހަގީގީ ސުޕަހީރޯއެއް ނަމަ ކުރާނެ އެއް ކަމަކީ ވެސް ދުނިޔެ އިން ސިނގިރެޓް ނައްތައިލުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 11
އެންގުމާ ހިލާފުވި ފަސް ކެފޭއެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގައި ތިބެގެން ކެއުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރި ފަސް ތަނެއް 5،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 14
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގައި ޝީޝާ ބުއިމާއި އެ ޚިދުމަތް ދިނުން ވެސް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު މިރޭ މަނާކުރައްވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 11
ޝީޝާ ބުއިމުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވޭ

ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވެފައިވާ ޝީޝާގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ލޭޑީ ގާގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކުރިން ދުވާލަކު 40 ސިނގިރެޓް ބޯ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ސިނގިރެޓް ހުއްޓާލުމުން އަޑު ރީތިވެއްޖެ: ވިޝާލް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލިތާ ހަ މަސްވީ އިރު އަޑު ރީތިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ދުވަހަކު ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޝާލް ދަދްލާނީ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ދުންފަތް ހުއްޓާލުމުން ފުއްޕާމޭ އަމިއްލަ އަށް ރަނގަޅުވޭ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން، ފުއްޕާމެ އަށް ލިބިފައި ހުންނަ ގެއްލުންތައް އަމިއްލަ އަށް ރަނގަޅުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 49
އިންޒާރުގެ ފޮޓޯއަކީ ބިރެއް، އަސަރުކޮށްފި!

ސިނގިރޭޓް ފޮށި ގަތުމަށް ފަހު އޭގެ ބޭރުގައި ޖަހާފައި އޮންނަ އިންޒާރުގެ ފޮޓޯގަނޑު އެ ސައިޒަށް ކަފާލަ އެވެ. ދެން އެތަނުގައި، ފޮށީގެ އެތެރެއިން ހަރުލާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރެއް ފެންނަ ފޮޓޯގަނޑެއް، ޖަހަ އެވެ. މިއީ ސިނގިރޭޓަށް ދެވިހިފާފައި ހުރި އެކަކު، މިހާރު ކަންކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 1
އެމެރިކާގައި ސިނގިރެޓް ވިއްކާ އުމުރު 21 އަށް

އެމެރިކާގައި ސިނގިރެޓާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ވިއްކާ އުމުރު 21 އަށް މަތިކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 23
ބުނި މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ، އެކަމެއް ނުވި!

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާކުރާނެ މުއްދަތެއް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅުމުން ގިނަ ބަޔަކު ކުރީ މި ސުވާލެވެ: އެކަން ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެތޯ އެވެ؟ މިހާރު މިވަނީ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބިފަ އެވެ. މުއްދަތު ހަމަވެގެން ދިޔައިރު އެކަމެއް ނުވި އެވެ. ސަބަބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 5
ސިނގިރެޓް ނުބޯ މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު ޗުއްޓީއެއް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މުވައްޒަފުން، އެކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތާ އެއްވަރުގެ ބަދަލެއް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކުން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަށް ހަ ދުވަސް އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
އީ-ސިނގިރެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރަން ގޮވާލައިފި

އެކި ރަހަތަކުގެ ދިޔާ އެއްޗެހި އަޅާ އީ-ސިނގިރެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދާދި ފަހުން ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އީ-ސިނގިރެޓާއި ވޭޕްކުރަން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް މަނާކުރަން އެމެރިކަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން (އޭއެމްއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.