10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 53
ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން ހުއްޓުވުމަށް އަންގައިފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން އާންމުވެފައިވާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018
ދުންފަތުގެ ދުމަކީ ކުޑަކުދިން ގުގުރިދަމާ ސަބަބެއް

މައިންބަފައިންނަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ބައެއް ނަމަ ދަރިންގެ ސިއްހަތަށް ވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި މިހާރު ބުނަނީ ދަރިންގެ ކައިރީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ ނަމަ، ނިދީގައި ގުގުރި ދަމާ މައްސަލަ ދަރިންނަށް ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 9
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ތަފާތު ގޮތަކަށް މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 2
1 އަހަރުން ފްރާންސްގެ މިލިއަން މީހުން ދުންފަތާ ދުރަށް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، 2016 އިން 2017 އަށް އެއް މިލިއަން މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ލަފާކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 53
ކެފޭތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ނުބޮވޭ ގޮތް ހަދަން ބޭނުން

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ފެންނަ ކަމަށް، އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ނެންގެވި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯލަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 12
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބޮޑު އެހީއެއް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވި ކްލިނިކުން މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 1
އީ-ސިނގިރޭޓުން ލިބިދާނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ އިންޒާރު

ސިނގިރޭޓަށް ވުރެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ކުޑަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ސިނގިރޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރި ނަމަވެސް އެއީ ވެސް ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ އެއްޗެއްކަން ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އަންނަނީ ސާބިތުވަމުންނެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ އީ-ސިނގިރޭޓު ބުއިމުން ލިވަ އަށް ފެޓް ޖަމާވެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކޮށްގެން ބީރު ވެސް ވެދާނެ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ނަމަ ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމުން ސާބިތުކޮށްދެނީ އެކަމުގައި އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތުމާއި ގެއްލުން ހުރި ކަމެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 10
ނުފޫޒު، ބިރު، ހިމޭންކަން: ދުންފަތަށް ކަނު ލޮލެއް

ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުޑަ ގައުމަކަށް އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ހިންގަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެއޭ ހީވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެކަމެއް ނުވެ އެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮތުގައި ސިއްހީ މާހިރުން ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުންފަތުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ރާއްޖެ ވަނީ...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 23
މި މަންޒަރުތައް ދިވެހިންނަށް ފެންނަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ވަކިވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން މަނާކޮށް، ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދައްކައިދޭ މަންޒަރުތައް ސިނގިރޭޓް ފޮށީގެ ބޭރުގައި ޖަހަން ގަވާއިދެއް ހެދިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން އެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވޭ ވަރަށް، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބޯޑުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރި އެވެ. އެކަމަކު ދުންފަތުގެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 10
ކުއްލި މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ކޮން ކަމެއް؟

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުއްލި މަރުގެ ހާދިސާތައް ގިނަވުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ސަބަބަކީ ދެ އެއްޗެއް ބުއިން އާއްމުވުމެވެ؛ އެއީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
ކެންސަރު ޖެހުނީ ފިރިމީހާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ކިހާ ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަން ނޭނގޭ ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް މިހާރު އުޅޭކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަންކުރާ މީހުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ވަނީ އިތުރެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް، އެހެން މީހުން ދޫކުރާ ދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 25
ހާބަރު ފުޑް ކޯޓްތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރަން ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 25
ފުޑްކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބޮވިގެން ނުވާނެ: ނިހާން

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެއްވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 13
ފުޑް ކޯޓުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާކުރަން އެދެފި

މާލޭ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯއިން ތަރައްގީކުރާ ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަން، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް...

January 10, 2018 12
މަލްބަރޯ ކުންފުނިން ސިނގިރޭޓު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަނީ

މަޝްހޫރު މަލްބަރޯ ސިނގިރޭޓު އުފައްދާ ކުންފުނި، ފިލިޕް މޯރިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ސިނގިރޭޓު އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 8
ސިނގިރޭޓް ނުބޯ މީހުންގެ ޗުއްޓީއަށް އިތުރު ހަ ދުވަސް

ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކުން، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިނގިރޭޓް ނުބޯ މީހުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އިތުރު ހަ ދުވަސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ވޭޕްސް އާއި އީ-ސިނގިރޭޓް ވެސް ގެއްލުން ކުޑައެއް ނޫން

އީ-ސިނގިރޭޓާއި ވޭޕިން އިން ލިބޭ ސިއްހީ ގެއްލުން އާދައިގެ ސިނގިރެޓުން ލިބޭ ގެއްލުމާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 15
ދުންފަތާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނުފޫޒު!؟

ރާއްޖެ އިން މަރުވާ މީހުންގެ 81 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގަ އެވެ. އޭގެ ގިނަ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކަށް ދުންފަތް ވެ އެވެ. ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި އޭގެ ދުމުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރެވެ. ކެންސަރާއި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ނޭވާލާނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކެވެ. ފަރުވާއަށް އާސަންދައިން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
ދުންފަތުގެ ގަވާއިދު ރައީސް އޮފީހުގައި "ތާށިވެއްޖެ"!

ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށީގެ ބޭރުގައި ގްރެފިކް ހެލްތު ވޯނިން ނުވަތަ އިންޒާރުގެ މަންޒަރުތައް ގިނަކޮށް، ވަކިން ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް އެކުލަވައިލި ގަވާއިދު ރައީސް އޮފީހުގައި "ތާށިވެއްޖެ" އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 16
މުލީގައި ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މ. މުލީގައި މިރޭ ޒުވާނަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.