12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 4
އުރީދޫގެ އެސްއެމްއެސް މުބާރާތަކުން ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް

މަގުބޫލު ގޭމެއް ކަމަށްވާ "ހޭންގް މޭން" އަށް ބިނާކޮށް، "ގެސް ދަ ވާޑް" ގެ ނަމުގައި އެސްއެމްއެސް މުބާރާތެއް އުރީދޫ އިން ފަށައިފިއެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 1
ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވަކި މަގެއް

އިސްދަށަށްޖަހައިގެން ތިބެ ސްމާޓްފޯން ސްކްރީނާ ވާހަކަދައްކަމުން މަގުތަކުގައި ހިނގާ މީހުންނާ ހެދި ބިރުބޮޑެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މި މައްސަލަ އަންނަނީ ނުތަކާވަރުވަމުންނެވެ. އާބާދީ ބިޔަ ގައުމުތަކުގައި މިކަން ވަނީ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމަކަށް ވެފަ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
އެސްއެމްއެސް "މަރާލަން" ގޫގުލް ނިކުމެއްޖެ

މޯބައިލް ފޯނާ އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާކުރަން ފެށި ތަފާތު ކަމަކަށްވީ އެއް ފޯނުން އަނެއް ފޯނަށް މެސެޖު ފޮނުވުމެވެ. މި ޝޯޓް މެސެޖް ސާވިސް (އެސްއެމްއެސް) އަކީ މި ޒަމާނުގެ މުއާސަލާތު ކުރުމުގެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ގޫގުލް އިން މިހާރު ވަނީ އެސްއެމްއެސްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މެސެޖިން ސާވިސް އެއް އުފައްދައި...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
އެސްއެމްއެސް އަށް 25 އަހަރު

ސްމާޓްފޯނުތަކުން ޗެޓްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިން ސްކައިޕް، މެސެންޖާ، ސްނެޕްޗެޓް، އައިމެސެޖް، ވައިބާ، ވަޓްސްއެޕް އަދި ޓެލެގްރާމް ފަދަ މަޝްހޫރު މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން "އެސްއެމްއެސް – ޝޯޓް މެސެޖް ސާވިސް" ނެތިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ޚިދުމަތަކާ ނުބައްދަލު ދުވެލީގައި އެސްއެމްއެސް ބޭނުންކުރުން...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 5
ބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު އުރީދޫން ސްކްރެބްލް މުބާރާތެއް

އަގުހުރި ބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު އުރީދޫން އެސްއެމްއެސް މެދެެރިކޮށް ކުޅެވޭ "ސްކްރެބްލް" މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.