15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 6
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މާޔާފުށި ރިސޯޓު ކައިރި އަށް ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 5
ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މަޑިވަރު ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 3
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކުރަމަތި ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ސްޕެއިންގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 7
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 15
ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތިން ޖެހި މީހެއްގެ ފައި ބުރިވެއްޖެ

ރ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގެ ބޭރުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނެއްގެ ފައިގައި ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތިން ޖެހި ފައި ބުރިވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 2
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވޮންމުލި ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 7
ޑިންގީއެއްގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ބ. ދަރަވަންދޫ ކައިރީގައި ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ބޮލުގައި ޑިންގީ އަކުން ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 35
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓް އަންހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 3
ނެރުމައްޗަށް ފީނުން: ނުރައްކާ ނަމަވެސް އާންމުކަމެއް

ނެރުމައްޗަށް ފީނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ ފަޅަށް ވަންނަން އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރުން ޖެހި ފީނަން އޮންނަ މީހާއަށް އަނިޔާއެއް ވެދާނެތީ އެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ފީނާ އުޅުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާންމު ކަމެކެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 5
މީދުއްޕަރުގައި ސްނޯކްލިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓްގައި ސްނޯކްލިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ ޗައިނާ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިންއަށް ދިޔަ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017
ސުނޯކަލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުމީހާ މަރުވެއްޖެ

އދ. ތުނޑުފުށި ރިސޯޓުން ސުނޯކަލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓްމީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު މިހާރު ސުއާލު އުފެދެން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާ ކުރިމަތިވާ ކަނޑުގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލޭ މީހުން ގިނަކަމުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު އިސްކޮޅުކާ ހިސާބުގައި މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ވެސް ބައެއް...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 7
ސްނޯކްލް ކުރި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ކިހާދު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 6
ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން ތިން ދުވަސް ވީއިރު ވެސް ނުފެނޭ

ކ. މަކުނުދޫ ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަތާ ތިން ދުވަސް ވީއިރު އެ މީހުންގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 1
ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓު ކައިރި އަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.