22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ވީޗެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރުން ހުއްޓުވައިފި

ޗައިނާގެ ޓެންސެންޓުން ހިންގާ ވީޗެޓަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް ބުނެ އެމެރިކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު މަނާކުރަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް ކޯޓުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

September 22, 2020
ބައިޓްޑާންސްގެ ސަބްސިޑަރީއަކަށް "ޓިކްޓޮކް ގްލޯބަލް"

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަނާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާ އެކު، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި "ޓިކްޓޮކް ގްލޯބަލް"...

September 22, 2020 3
އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކެމެރާއިން ބަލަނީ!

މިއީ ސޯޝަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ސްނެޕްޗެޓް އަދި ވީޗެޓް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ފަރުދީ މައުލޫމާތުން...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
ރޭ ބެންއާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކުން ސްމާޓް އައިނު ނެރެނީ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އައިނު ބްރޭންޑް ރޭ ބެންގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި އެޒިލޯރް ލަގްޒޮޓިކާއާ ގުޅިގެން ސްމާޓް އައިނު ނެރެން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
ޔޫޓިއުބް "ޝޯޓްސް" އެންމެ ފުރަަތަމަ އިންޑިއާގައި

އިންޑިއާގައި ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޖޫން މަހު އެ ގައުމުގައި މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަޅުކަން ފިލުވައިދޭން...

September 16, 2020
ޓިކްޓޮކާއި އޮރޭކަލްގެ މުއާމަލާތް ބަލައިނުގަނަވޭނެ

ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން އެ އެޕް ހިންގާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސާއި އެމެރިކާގެ އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަން ހެދި މުއާމަލާތް ބަލައިނުގަންނަން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓިކްޓޮކް ގުޅެން ނިންމީ އެމެރިކާގެ އޮރޭކަލްއާ

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކައިލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަޖޫރުގެ ތެރެއިން މައިކްރޮސޮފްޓް ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު، އޮރޭކަލް ކޯޕަރޭޝަނާ ގުޅެން ޓިކްޓޮކުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް"

ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްބުކުން "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް" ގެ ނަމުގައި އާ ޓޫލެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ޓިކްޓޮކް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "ޓިކްޓޮކް" އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

September 05, 2020
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެފްބީއާ ދުރުވާ ނަމަ ފައިސާ ދެނީ

އެމެރިކާގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދޭން މާކް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 48
ރައީސްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ގޮވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޗެނަލް-13 އިން އިއްޔެ ގެނެސްދިން ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުން ދޭން ގޮވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު ޓްވީޓް "ބްލެކް ޕެންތާ" އަށް

މިހާތަނަށް އެންނެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު ޓްވީޓްގެ މަގާމު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާޑްވިކް ބޯޒްމަންގެ މަރު އިއުލާންކުރަން އޭނާގެ ޓްވިޓާ ހޭންޑްލް އިން ކުރި ޓްވީޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ޓިކްޓޮކް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޓްރިލާ އާއި ސެންޓްރިކަސް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިތުރު ކުންފުނިތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020
އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާތީ ދައުވާކުރަނީ

އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައި ފޭސްބުކުން ނިކޮލީ ހޯޕާ ކިޔާ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ސެން ފްރަންސިސްކޯގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ވޮލްމާޓުން ވެސް ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ނުކުމެއްޖެ

ވޮލްމާޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަން ބޭނުން ވަނީ މައިކްރޮސޮފްޓާ ޕާޓްނަޝިޕް ހަދާ ގޮތަށް

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ކެވިން ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ކޯޅެމުން ދަނިކޮށް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާއި އެ އެޕް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކެވިން މޭޔާ...

August 28, 2020 1
ސެލްފީ އެޑިޓްކޮށްފައި ނޫނީ ޕޯސްޓެއް ނުކުރަން؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ސެލްފީތައް އަޕްލޯޑްކުރާ އިރު ފުރާވަރުގެ އަދި ޒުވާން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން އެޑިޓްކޮށްފައި ނޫނީ ފޮޓޯތައް އަޕްލޯޑްނުކުރާ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 3
ފޭސްބުކްގެ އާ ޑިޒައިން ބޭނުންކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް

ފޭސްބުކްގެ ޑިޒައިނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް އެކަމަކު ކުރީގެ ޑިޒައިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ދޫކޮށްލައި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އާ ޑިޒައިން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް...

August 26, 2020 1
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑްންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ އަށް ވިއްކައިނުލާ ނަމަ އެ ގައުމުގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ބިރު ދައްކަވާ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރަން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ވީޗެޓް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު އެމެރިކާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކާ އެއްގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ވީޗެޓަކީ ވެސް އެމެރިކާ އަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ ވީޗެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އިންޒާރާ ގުޅިގެން، އެ އެޕް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކު އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް ސޮނާކްޝީގެ ކެމްޕޭނެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ފުރައްސާރަތަކާ ދެކޮޅަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ #އަބްބަސް ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

August 24, 2020 3
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަނީ

ޓިކްޓޮކުން މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
"ޓްރިލާ" އަކީ ކޯއްޗެއް؟

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވާން ފެށުމާ އެކު "ޓްރިލާ" އެއްގެ ވާހަކަ މިހާރު މާ ބޮޑަށް އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. މިއީ ހަމަ ޓިކްޓޮކް ކަހަލަ...

August 19, 2020
ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ އިތުރު ކުންފުންޏެއް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް އެމެރިކާގެ އެހެން ކުންފުންޏަކުން ވެސް އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ޗައިނާ މީހުން އައިފޯން ދޫކޮށްލަފާނެ

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރަކަށް، އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކުން ވީޗެޓް ބަންދުކޮށްފި ނަމަ އައިފޯނުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފޯނެއް ހޯދާނެ ކަމަށް، 1.2 މިލިއަން މީހުން ބުނެފައި ވާ ކަމަށް، ޗައިނާގެ މައިކްރޮ ބްލޮގިން ވެބްސައިޓް، ވީބޯ އިން ދާދިފަހުން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 2
ޓެލެގްރާމަށް 7 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ވީޑިއޯ ކޯލް

މެސެޖިން އަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ޓެލެގްރާމްގައި ވަން-އޮން-ވަން ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

August 17, 2020
ޓިކްޓޮކް ވިއްކައިލަން ދިން މުހުލަތު 90 ދުވަހަށް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ގަތުމުގެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތު ހުކުރު...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ޓިކްޓޮކާއި އިންޑިއާގެ ރިލަޔަންސް މަޝްވަރާގައި

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެއަށް އިންވެސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސާއި އިންޑިއާގެ ރިލަޔަންސް ގްރޫޕުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 2
ކޮވިޑް-19 ގައިންގަޔަށް ނާރައޭ ބުނާ ދޮގު ވީޑިއޯއެއް!

ކޮވިޑް-19 އަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި މި ބަލި ޖެހޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމާއި ބަލިން ރައްކާތެރިވާން ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން އަކީ ބޭކާރު ކަންތައް ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް، މި ލިޔުން ކިޔުމުގެ ކުރިން ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބި އެ ވީޑިއޯ މިހާރު ބަލާފައި ވުން ވަރަށް އެކަށީގެންވެ އެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ބުނަނީ މިއީ މިހާރު...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ޓްވިޓާ އިން ޓިކްޓޮކާ ގުޅެނީ؟

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ޓްވިޓާ އިން ވެސް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ.