27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކާފަދަރިއާ އެކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ ފޭސްޓައިމް މެދުވެރިކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ކުތިމަތިވެފަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން މިހާރު އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، މީހުންނަށް އުޅެން ޖެހިފައި ވަނީ ގޭތެރޭގައި ބަންދުވެގެންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ހާސްކަމާއި އުދާސްތައް ވެސް ދަނީ...

20 މާޗް

March 20, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ދޮގު މައުލޫމާތާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި ފްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރުކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާތީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާ އިން ވެސް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020
އެފްބީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް 1،000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފޭސްބުކްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެތަނުގެ ދާއިމީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1،000 ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 39
ލައިކް ހޯދަން އުޅޭތީ މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ތިޔައީ ބޮޑުވަރޭ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ބެހޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މީހުންނާއި، ބަލި މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރާ މީހުންނާ މެދު، ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް މިއަދު...

March 18, 2020 13
ސިއްހީ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރައްވާ: ޑރ. ނަޒްލާ

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެފަދަ މީސްމީހުންގެ ސިއްހީ ޒާތީ މައުލޫމާތު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

12 މާޗް

March 12, 2020
24 ގަޑިއިރު ފަހުން ޓްވީޓްތައް ގެއްލޭ ފީޗާއެއް

ޓްވީޓްކުރާ ޕޯސްޓްތައް 24 ގަޑިއިރު ފަހުން ނުފެންނަ ފީޗާއެއް ޓްވިޓާ އިން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
ފޭސްބުކް ގޮވައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާ ކޯޓަށް

ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެ، ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފޭސްބުކް މިދިޔަ އަހަރު ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހަމަ މި މައްސަލާގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް ފޭސްބުކްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް...

10 މާޗް

March 10, 2020 52
ޝުމްބާގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "އެމްވީކްރައިސިސް" ގައި ދައުލަތުގެ ސިއްރު ހާމަކުރާ ކަމަށް ބުނެ، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އަހުމަދު އަޝްރަފް (ޝުމްބާ) ގެ މޮބައިލް ފޯނު މިރޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
ވައިރަހާ ބެހޭ ދޮގު ވާހަކަ ހުއްޓުވަން ފޭސްބުކްގެ އެހީ

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އެ ބައްޔާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް ފޭސްބުކުން ހާއްސަ...

04 މާޗް

March 04, 2020 3
މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް އަންހެނުންނަށް

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދިރަ މޯދީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އަންހެނުންނަށް ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ޓްވިޓާގެ ކޮންޓްރޯލް ޓްރަމްޕުގެ އެކުވެރިއަކަށް؟

ޓްވިޓާ އަށް ދެވިހިފާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަޑްލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ރިބަޕްލިކަން ޕާޓީ އަށް ހަރަދުކުރާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޕޯލް އެލިއަޓް ސިންގާ ޓްވިޓާގެ ހިއްސާގެ "ބޮޑު ބައެއް" ގަނެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ އަތުން ކޮންޓްރޯލް ނަގަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 136
ނަފްރަތު އުފައްދާ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަންޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ދީނީ ގޮތުން ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅުވައިގެންނާއި މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކުގެ މައްޗަށް ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރައި މުޖުތަމައުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފައްދައި ބައިބައިކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުވަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ފޭސްބުކަށް އަޑު ދީގެން 5 ޑޮލަރު

ފޭސްބުކްގެ ސްޕީޗް ރިކޮގްނިޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްގީކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން 5 ޑޮލަރު ހޯދިދާނެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ބެލެނިވެރިންނަށް ޓިކްޓޮކް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ފީޗާތަކެއް ހިމަނައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 2
ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންނުކުރަން އެދެފި

ދައުލަތުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އީމެއިލް ޕާސްވޯޑްތަކެއް ލީކުވުމާ ގުޅިގެން، އެ އެކައުންޓްތަކުގެ ޕާސްވޯޑް ބަދަލު ކުރުމަށާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލް ބޭނުން ނުކުރަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 51
ތޮއްޔިބު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް

އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތޮއްޔިބު ޝަހީމް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 5
ގްރެޓާގެ ޓްވިޓާގެ ނަން ޝެރޯނަށް، ކީއްވެ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓަކީ ކޮބައިތޯ ޓީވީ ގޭމް ޝޯ އެއްގެ ބައިވެރިއަކާ ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޝެރޯންއޭ ބުނުމުން، މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގް އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ނަން ޝެރޯން އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
އެމެރިކާ ސިފައިން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ އެޕް، ޓިކްޓޮކުން ޖާސޫސް ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެ އެޕް ބޭނުން ކުރުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ވަޓްސްއެޕަށް "ޑާކް މޯޑް" ދެން މާ ލަހެއް ނުވާނެ

ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ސޯޝަލް އެޕްތަކަށް މިހާރު ޑާކް މޯޑް ތައާރަފް ކުރުމަކީ އާންމު ވަމުން އަންނަ ޓްރެންޑެކެވެ. އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ފީޗާ ވަޓްސްއެޕަށް ވެސް އަތުވެދާނެ ކަމެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕުން ޑާކް މޯޑް ފީޗާ ޓެސްޓް ކުރަމުން އަންނަތާ ވެސް މިހާރު...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 1
ޓުޓޮކް އެޕް ގޫގުލް އާއި އެޕަލް ސްޓޯރުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ދާދި ފަހުން ވުޖޫދަށް އައި ޔޫއޭއީގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޓުޓްކޮކްގެ އެހީގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ޖާސޫސްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕް ގޫގޫލް އާއި އެޕަލް ސްޓްރޯން ނަގައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
"ވަރުބަލިވެގެން" ޕިއުޑިޕައި އަށް ޔޫޓިއުބުން ބްރޭކެއް

ދާދި ފަހުން އިންޑިއާ މީހުން ރުޅިއެރުވި ސްވިޑްންގެ މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބާ ޕިއުޑިޕައި "ވަރުބަލިވެއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ވަގުތީ ގޮތުން ޔޫޓިއުބާ ފެއަށް ޖެހިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 19, 2019
ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނަ ޑައުންލޯޑް ފޭސްބުކަށް

ފާއިތުވި 10 އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑްކުރި އެޕަކީ ފޭސްބުކް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.