26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 26
ފާޑުކިޔުންތަކުން ނިއުޝާދަކަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނު!

އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި، އެލައިޑްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރު ނިއުޝާދު ޝަރީފަށް އެއީ އަހަރުގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ދުވަހެވެ. ލޯބިން ކުރި ކައިވެންޏަށް 11 އަހަރު ފުރުން އޭނާ ފާހަގަ ކުރަން...

November 26, 2020 1
ސްނެޕްޗެޓުން މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އާދަޔާހިލާފު މޮޅު ކުރު ވީޑިއޯކޮޅު ތައްޔާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ސްނެޕްޗެޓުން "ސްޕޮޓްލައިޓް" ގެ ނަމުގައި އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކޮށް އޭގެ އެހީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 1
ސޮލޮމަން އައިލެންޑްސްގައި ފޭސްބުކް މަނާކުރަނީ

ފޭސްބުކްގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާތީ ސޮލަމަން އައިލެންޑްސްގައި އެ ޕްލެޓްފޯމް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ޓްވީޓް "ގެއްލޭ" ފީޗާ އާންމުކޮށް ދޫކޮށްލަނީ

ޓްވިޓާ އިން "ފްލީޓް" ކިޔާ އާ ފީޗާއެއް މިދިޔަ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ބްރެޒިލްގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ފަހު މުޅި ދުނިޔެ އަށް އާންމުކޮށް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
އިންސްޓަގްރާމްގައި މިލިއަން ފޮލޯވަރުންގެ އާ ރެކޯޑެއް

އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއް ހެދިތާ އެންމެ އަވަހަށް އެއް މިލިއަން ފޮލޯވަރުން ހޯދުމުގެ ރެކޯޑް އޮތް، ތިމާވެށީގެ ތާރީހީ އިލްމުވެރިޔާ ޑޭވިޑް އެޓެންބަރާގެ ރެކޯޑް "ހެރީ ޕޮޓާ" ސީރީޒްތަކުގެ ފިލްމުތަކުން ވިދާލި އެކްޓަރު ރުޕަޓް ގްރިންޓް މުގުރާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020
ޓްރަމްޕުގެ ނާކާމިޔާބީން ޓިކްޓޮކަށް ހަމަނޭވާ ލެވިއްޖެ

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި އެޕެއް ކަމަށް ބުނެ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން ކުރި މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ކޮމާސް ޑިޕާޓަމަންޓް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ޕޭ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕް ބްލޮކްކޮށްފާނެ

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވުމާ އެކު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ސޮނީ މިއުޒިކާއެކު ޓިކްޓޮކަށް މުއްސަނދިކަން

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މިއުޒިކް ލައިބްރަރީ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏާއި އެމެރިކާގެ ސޮނީ މިއުޒިކް އެންޓަޓައިންމަންޓް (އެސްއެމްއީ) އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ފޭސްބުކުން ކްލައުޑް ގޭމިން ތައާރަފުކޮށްފި

ފޭސްބުކުން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލޯންޗްކުރި ފޭސްބުކް ގޭމިންގެ ދަށުން ކްލައުޑް ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 5
ރީތި ކަމަށް ބުނާތީ ޑޮކްޓަރު ރައްދު ދީފި

އެމެރިކާގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރަމުންދާ ފޮޓޯތަތަކާ ހެދި އޭނާ އަކީ ޑޮކްޓަރަކަށްވާންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ މާ ރީތި މީހެއް ކަމަށް ބުނާތީ އެކަމަށް އޭނާ ރައްދު ދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 1
މަންމަ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް ދެވުނީތީ އެމާ މޮޔަހީވޭ!

މަންމަ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް ހޯދައި ދެވުނީތީ މިހާރު މޮޔަހީވާ ކަމަށާއި ފޯނާ ހެދި އިންސްޓަގްރާމުން މަންމަ ބްލޮކް ވެސް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް "އެމެރިކަން ހޮރޯ ސްޓޯރީ" އާއި "ސްކްރީމް ކްއީންސް" ގެ ބަތަލާ އެމާ ރޮބަޓްސް ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ވަޓްސްއެޕް ޗެޓް ދާއިމީކޮށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވަޓްސްއެޕްގެ މެސެޖު ނޮޓިފިކޭޝަން ދާއިމަށް މިއުޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ އެއާލައިނަކީ ގަތަރު

ވިހި މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނާ އެކު ފޭސްބުކްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ ކުރާ އެއާލައިނަކަށް ގަތަރު އެއާވޭސް ވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކަށް ޕާކިސްތާނުން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މުޖުތަމައުގެ އާންމު މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް ޕާކިސްތާނުގައި މަނާކުރިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، އަލުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު އިޝްތިހާރުތައް އެފްބީގައި މަނާ

މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ ވެކްސިންތަކުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ކޮންޓެންޓްތައް ފޭސްބުކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެންކްރިޕްޓެޑް އެޕްތަކަށް އެކްސެސް ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއް

މި ޒަމާނުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތަކުގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ދީފައިވާ "އިންޑް-ޓު-އިންޑް" އެންކްރިޕްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކްސެސްވުމުގެ ބާރު ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ގައުމުތަކަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ޓިކްޓޮކަށް ޖޯން ލެނަންގެ ލަވަތައް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ޖޯން ލެނަންގެ ލަވަތައް ޓިކްޓޮކްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 3
ޕާކިސްތާނުން ވެސް ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޕާކިސްތާނުން ވެސް އެ އެޕް އެ ގައުމުގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 5
ޓްރަމްޕަށް ދެރަގޮތްވާން އެދި ޓްވީޓްނުކުރަން އިންޒާރެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން މިހާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ދެރަ ގޮތް ވުމަށް އެދި ޓްވީޓްކުރާ މީހުންގެ އެކައުންޓްތައް ވަގުތީ...

October 03, 2020 5
މި ފޮޓޯ "އަނިޔާވެރިކަމުން" ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭޖްވި އިނގިރޭސިވލާތުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ބްރޫކްލިން ބެކަމާއި ލޯބިވެރިޔާ ނިކޮލާ ޕެލްޒް އެކީގައި ނަގާފައިވާ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ވަޓްސްއެޕަށް "އެކްސްޕަޔަރިން މީޑިއާ" އަންނަނީ

ވަޓްސްއެޕުން އެހެން މީހުންނަށް ފޮނުވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ފަދަ މީޑިއާ ފައިލްތައް އެ މީހުންގެ ފޯނަށް ލިބި އެ ބެލުމުން ޑިލީޓްވާ ފީޗާއެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.