21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
"ޑަބްލިއުޓީ: ސޯޝަލް" ބޮލަށް ފަސޭހަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކެއް

ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ކަހަލަ ފްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމާއި ފޭކް ނިއުސް ނުވަތަ ތެދު ނޫން މައުލޫމާތުގެ ތެރެއަށް މީހާ ގަންބާލުމެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ފަށަނީ

ސްޕޮޓިފައި އާއި އެޕަލް މިއުޒިކަށް ދޫނުކުރާ ވަރުގެ ހިދުމަތަކާ އެކު ޗައިނާގެ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކުން މިއުޒިކް ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ޓިކްޓޮކް ގޮތަށް އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ލިޕްސިންކޮށްފައި، ވީޑިއޯތައް ހިއްސާކުރެވޭ މަޝްހޫރު ޓިކްޓިކްގެ ފޯމެޓަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

November 14, 2019 1
ޖަނަވާރުންނާ އެކު ސެލްފީ ނެގުމާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ކޮސްޓަ ރިކާ އަކީ އެ ގައުމުގައި އުޅޭ އެތައް ވައްތަރެއްގެ ޖަނަވާރުންނާ ހެދި ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ އެއްޗެހި ދެކެލަން ދާ މީހުން، ޖަނަވާރުންތައް...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޓިކްޓޮކާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް ނެތް: ބައިޓްޑާންސް

އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށް، ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް އެޕަކީ އެ ގައުމުގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއާ ގުޅިގެން ޖާސޫސްކުރާ އެޕެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު އެޕެއް ކަމަށް ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލެއް

ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

November 06, 2019
ވަޓްސްއެޕަށް ނެޓްފްލިކްސް

އައިފޯނުން ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ނެޓްފްލިކްސްގެ ވީޑިއޯތައް ބަލާލައި، ވީޑިއޯތައް ޝެއާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ޓިކްޓޮކް ކުންފުނިން މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓިކްޓޮކްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން އެމެރިކާގެ މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ އެމެރިކާ އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
ވަޓްސްއެޕް އެންޑްރޮއިޑަށް ފިންގްޕްރިންޓް ލޮކް ފީޗާ

މިހާތަނަށް ވަޓްސްއެޕްގެ ފިންގަޕްރިންޓް ލޮކް ފީޗާ ލިބެނީ އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ވިޔަސް އެކަމަށް މިހާރު ނިމުން އައީ އެވެ. ވަޓްސްއެޕުން ވަނީ އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އެ ފީޗާ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފަ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
އެފްބީގެ 5 ބިލިއަނުގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ އިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން...

November 02, 2019 1
ވަޒީފާއަށް އެދޭއިރު ފޮޓޯ ހުށަހަޅަން ޖެހުމުން ފާޑުކިޔަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީޑްސްގައި ހިންގާ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވައިލި އިރު، ވަޒީފާ އަށް އެޕްލައިކުރާ މީހުން ސީވީއާ އެކު ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ޖާސޫސުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ އެޕެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
އިންސްޓްގްރާމުން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ފިލްޓާ ނަގަނީ

ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް އިންސްޓަގްރާމުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، އެ ޕްލެޓްފޯމްގެ ގެލެރީ އިފެކްޓްގައި އެކުލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ފިލްޓާ ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
ސިފައާ ކުޅެލެވޭ އާ އެޕެއް، މި ފަހަރު ގްރޭޑިއަންޓް

ދާދި ފަހުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިނު ފޭސްއެޕަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އަމިއްލަ ސިފައާ ކުލެވޭ އާ އެޕެއްގެ ވާހަކަ ގަދަވާން ފަށައިފި އެވެ. މި އެޕްގެ ނަމަކީ ގްރޭޑިއަންޓެވެ. ފޮޓޯތަކަށް އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެނެވޭ މި އެޕްގެ އެންމެ ހާއްސަ ފީޗާ އަކީ މަޝްހޫރު މީސްމީހުންނާ އަމިއްލަ ސިފަ އެއްގޮތް ކުރެވުމެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 54
ޖާގަ ބަހާ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ރަތަށް!

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުން ޖާގަ ދިނުމުގައި މާލޭގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދޭ ގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމުމާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ވަޓްސްއެޕް މެސެޖު ވެސް އަމިއްލަ އަށް ފޮހެވޭ ގޮތަށް

ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ވަޓްސްއެޕުން ފޮނުވާ މެސެޖްތައް ވެސް އަމިއްލަ އަށް ފޮހެވޭ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ސްނެޕްޗެޓުން ދިމާވި މީހަކު ހޯދަން 200 މޭލު ދަތުރެއް

އެމެރިކާގެ ކެރޮލީނާގައި 11 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖަކު ސްނެޕްޗެޓުން ދިމާވި މީހަކާ ބައްދަލުކުރަން، އާއިލާގެ ކާރުގައި 200 މޭލުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 2
ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ފޭސްބުކުން ކޮންޓްރޯލް-ލެބްސް ގަނެފި

މައިންޑް-ރީޑިން ސްޓާޓަޕެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކުންފުނި ކޮންޓްރޯލް (ސީޓީއާރްއެލް) ލެބްސް، ފޭސްބުކް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން ގަނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 52
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޕޭޖެއް ބްލޮކްކުރަނީ

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ލިއުންތަކާއި ކުރެހުންތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ފޭސްބުކް ޕޭޖް "ޖުހާ" ބްލޮކް ކުރަން ފުލުހުން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 24, 2019 31
ބިރު ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެ، ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވައިދީ

ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން މަރާލި މައްސަލަ އިން ރާއްޖޭގައި ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ވިދާޅުވެ ދެއްވައި، ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް، ޓެރަރިޒަމާއި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
އިންސްޓަގްރާމް "ބޮޑީ ޝޭމިން" އާ ދެކޮޅަށް

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުން ކުރާ ތަކެއްޗާއި ކޮސްމެޓިކް ޕްރޮސީޖާތަކަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު ޕްރޮމޯޓްކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އިންސްޓަގްރާމުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 4
އޮޅުން ބޮޅުން: ބޭނުންވަނީ ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމެއް

ނޫސްވެރިންނަށް އެ މީހުންގެ ގައުމީ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ކަންކަމާ މެދު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ކަންކަމުގައި ދެކޮޅު އޮންނަ ގޮތް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތަނަވަސް ވެފަ އެވެ. މިނިވަންކަމަކީ ވެސް ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
ޓްވިޓާގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި

ޓްވިޓާގެ ކޯ-ފައުންޑާ އަދި ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯޒީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ހެކްކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 2
ސިޔާސީ މީހުންގެ އަނބިން ބްލެކްމެއިލްކުރާ މީހަކު ހޯދަނީ

އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކު އަންހެނެއްގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް އެކައުންޓެއް ހަދައިގެން، ލަކްނޫ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންތަކެއްގެ އަނބިންނަށް ފްރެންޑް ރިކްއެސްޓް ފޮނުވުމަށް ފަހު، އެ މީހުންނަށް ގުޅައި ބްލެކްމެއިން ކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލެއް ފަޅާއަރައި، އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.