04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 28
ފޭކް ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން ހުޅަހަޅާނަން: ނަޝީދު

ނަމާދުތަކުގެ ރަކުއަތް މަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދުގެ ނަންފުޅުގައި ކޮށްފައިވާ ފޭކް ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 53
ޝަރުމީލާ އަކީ ފޭކެއް ކަމަށް ފާޒިލް އެއްބަސްވެއްޖެ

އިންސްޓަގްރާމް މޮޑެލް ފާޒިލް އިސްމާއިލް (ފިޓް ފާޒިލް) އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކެއް ދޭން އިއުލާނުކޮށް އެ ހަދިޔާތައް "އައިޝަތު ޝަރުމީލާ" ކިޔާ މީހަކަށް ދިން ކަމަށް ބުންޏަސް އެއީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް އާންމުން ކުރި ތުހުމަތަށް އެންމެ ފަހުން ފާޒިލް އެއްބަސްވެ މާފަށް އެދެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 3
ކުދިން ކުރާ އުމުރާނުގުޅޭ ކަންކަން ހާމަކުރާތީ އިންޒާރެއް

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރާ މީހުންނާ މެދު، ގާނޫނުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 17
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހޫނުވަމުންދާ ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލައި ކެމްޕޭންތަކެއް ވެސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާގައި މަގުބޫލު ޓިކްޓޮކާ އެކު ޗައިނާގެ 59 އެޕެއް އިންޑިއާއިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ޓިކްޓޮކް ކަހަލަ ފީޗާއެއް ޔޫޓިއުބަށް

ޓިކްޓޮކަކީ 15 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމެވެ. ޔޫޓިއުބުން މިހާރު ވަނީ އެކަން ކުރަން ނިންމައި، އާ ފީޗާއެއް...

June 28, 2020
ކުރީގެ އެއްޗެހި ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރުމާ ދެކޮޅު ފީޗާއެއް

ކުރީގެ ކޮންޓެންޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރާ ނަމަ އެ އެއްޗަކީ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އެއްޗެއްތޯ ވިސްނާލަން ފުރުސަތުދޭ ފީޗާއެއް ފޭސްބުކުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ޓިކްޓޮކުން ޕްރޮމޯޓްކުރޭ

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި ހުންނަ ވީޑިއޯތަކުން، ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓްތައް ދިރާސާކުރާ ކެމްޕޭން ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 3
އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން...

June 21, 2020
ޓިކްޓޮކުން "ކިޔަވައިދޭން" އަމާޒު ހިފައިފި

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް މިހާތަނަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮތީ ހަމައެކަނި މުނިފޫހިފިލުވަން ގެންގުޅޭ ފްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާ އެމެރިކާގެ މީހަކު މި މަހުން...

20 ޖޫން

June 20, 2020
ޓެލެގްރާމަށް ރަޝިއާ އިން އަލުން ހުއްދަ ދީފި

މަނާކޮށްފައި އޮންތަނާ ދެ އަހަރު ފަހުން ޓެލެގްރާމް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރަޝިއާ އިން ދީފި އެވެ.

June 20, 2020
ކަޅު ނަސްލު މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެފްބީން އެހީވަނީ

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 66
ޝުނާނާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަމަލާދޭން ގޮވަނީ!

ގާނޫނީ ވަކީލް މަރިޔަމް ޝުނާނާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށާއި ރޭޕްކޮށްލަން ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި މަގުމަތިން ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 3
ޓީމްސްގެ ވީޑިއޯ ކޯލްގެ ބެކްގްރައުންޑް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެޕެއް ކަމަށްވާ މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް އަށް އަމިއްލަ އަށް ފޮޓޯ ލައިގެން ނުވަތަ ޓީމްސްގައި ހިމެނޭ ބެކްގްރައުންޑް އިފެކްޓްތަކުން ކަސްޓަމައިޒްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
ކިޔާފައި ނޫނީ ލިޔުންތައް ޓްވީޓް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ތެދު ނޫން ޚަބަރުތަކާއި އޮޅުންބޮޅުން އަރާ ފަދަ މައުލޫމާތުތައް ޓްވިޓާގައި ޝެއާކުރުން ގިނަކަމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަންނަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ އާ ފީޗާއެއް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖޫން 19 ބަންދު

އަޅުން ގެންގުޅުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރާ ޖޫން 19 ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 68
ހެލްތުގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މުޅިން އަމީންގެ މޫނު!

އިންޓަނެޓްގެ މި ޒަމާނުގައި ސަރުކާރުން ކުރާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެ އެވެ. ޓްވިޓާ އާއި ފޭސްބުކްގެ އިތުރުުން...

June 09, 2020 77
"ޓޫރިޒަމްގެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ 3،000 ރުފިޔާ"

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުޅުއްވާފައިވާ އިޝްތިހާރުގެ ހަރަދާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ...

07 ޖޫން

June 07, 2020 3
ހައި ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ޝަރީއަތްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދައްކަން އެ ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 1
ވައިބާގެ ވީޑިއޯ ގްރޫޕް ކޯލަށް 20 މީހުން

ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް އެޕް ވައިބާގައި އެއްފަހަރާ ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭ އަދަދު 20 އަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުއްވި ރިޔާސީ އަމުރާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރެލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ފޭސްބުކްގެ ކުރީގެ ޕޯސްޓްތައް ފޮރުވައިލެވޭ ފީޗާއެއް

ފޭސްބުކަށް މިހާރު 16 އަހަރެވެ. އެ ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ލައްކަ އެއްޗެހި ޕޯސްޓްކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. އެފަދަ ޕޯސްޓްތައް، ހާއްސަކޮށް ފޮޓޯތައް މާ ފަހުން ފެނި...

June 04, 2020 42
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ރައީސް ބައްލަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާތީ، ހިތަދޫ ޕޯޓު ލިމިޓެޑް (އެޗްޕީއެލް) ގެ ވަޒީފާ އިން އެ ތަނުގެ...

03 ޖޫން

June 03, 2020 29
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލާގައި ފާރަވެރިވާނަން: އިންތި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ހިތަދޫ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި...

June 03, 2020 88
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރި ހިޔާލަކުން ވަޒީފާ ގެއްލިއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުކީ ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިރު، މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި މި ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް...

29 މެއި

May 29, 2020 25
ބޮޑު ދޮގެއް، އައިސޮލޭޝަންގައި ހުރި މީހަކު މަރެއް ނުވޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މީހަކު ކޮޓަރީގެ ބާތު ޓަބު ތެރޭ މަރުވެފައި އޮތް ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.