27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 1
ކޯޓު އަމުރުން ޔޫރަޕްގައި ހިދުމަތް ހުއްޓޭނެ: ފޭސްބުކް

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ފަރުދީ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ ތަހުގީގީ އަދި ޖާސޫސީ އިދާރާތަކަށް ދޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓާލަން ޔޫރަޕްގެ ކޯޓުން ޖުލައި މަހު ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރާ ނަމަ ޔޫރަޕް ދޫކޮށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމަށް ފޭސްބުކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 3
އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ކެމެރާއިން ބަލަނީ!

މިއީ ސޯޝަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ސްނެޕްޗެޓް އަދި ވީޗެޓް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ފަރުދީ މައުލޫމާތުން ވައްކަންކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ފޭސްބުކަށް މިހާރު ލިބިގެން އުޅެނީ މިހަކަ ލަނޑެކެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުން ބްލޮކްކޮށްފި

އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިން ހޯދަން ހިންގާ ޑޭޓިން އެޕްތަކެއް ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ނުފެތޭތީ އާއި ބޭއަދަބީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭތީ އަންގާރަ ދުވަހު ބްލޮކްކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
"ޓްރިލާ" އަކީ ކޯއްޗެއް؟

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވާން ފެށުމާ އެކު "ޓްރިލާ" އެއްގެ ވާހަކަ މިހާރު މާ ބޮޑަށް އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. މިއީ ހަމަ ޓިކްޓޮކް ކަހަލަ އެމެރިކާގެ ސޯޝަލް އެޕެކެވެ. މިއުޒިކް ސިންކްކޮށްފައި ޓްރިލާ އަށް 15 ސިކުންތުގެ ވީޑިއޯތައް އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެ އެވެ. ޓިކްޓޮކުން ވެސް ކޮށްދޭ ކަމަކީ އެއީ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 2
ޓެލެގްރާމަށް 7 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ވީޑިއޯ ކޯލް

މެސެޖިން އަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ޓެލެގްރާމްގައި ވަން-އޮން-ވަން ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

August 17, 2020
ޓިކްޓޮކް ވިއްކައިލަން ދިން މުހުލަތު 90 ދުވަހަށް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް އެެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ގަތުމުގެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތު ހުކުރު...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ޓިކްޓޮކާއި އިންޑިއާގެ ރިލަޔަންސް މަޝްވަރާގައި

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެއަށް އިންވެސްޓްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސާއި އިންޑިއާގެ ރިލަޔަންސް ގްރޫޕުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 2
ޓިކްޓޮކާއި ވީ ޗެޓާ ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕުގެ އަމުރެއް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން އެމެރިކާގެ މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މުއާމަލާތް ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން 45 ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެއްވުމަށް ފަހު، ޓިކްޓޮކާއި ވީ ޗެޓާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގަން އަންގާ އަމުރެއްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 2
ޓިކްޓޮކާ ވާދައަށް ހެދި "ރީލްސް" 50 ގައުމަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންސްޓަގްރާމުން ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ "ރީލްސް" ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 50 ގައުމަކަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ޓިކްޓޮކަށް ޓްރަމްޕްގެ ސުންގަޑިއެއް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ޓިކްޓިކް ގަންނަން މައިކްރޮސޮފްޓުން، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ލަފާގެ މަތިން މިހާރު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެކަމަށް ޓްރަމްޕް ސުންގަޑިއެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ތެދުދޮގު ބަލަން ވަޓްސްއެޕަށް އާ ފީޗާއެއް

ވަޓްސްއެޕްގައި ޝެއާކުރާ އެކި ލިންކްތަކުގައި ހުންނަ މައުލޫމާތުގެ ތެދުދޮގު ސާފުކުރަން ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޓްސްއެޕުން އާ ފީޗާއެއް އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޓިކްޓޮކް ގަންނަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ބައިޓްޑާންސުން ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތައް އަންނަ މަހުގެ 15 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެ

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ޓިކްޓޮކުން ޔޫރަޕަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދަން ވެސް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. އެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހުނަރުތައް ދައްކައިދީގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާ މީހުން ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކުން މިހާރު ވަނީ އެ ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރާ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތުގެ މީހުން ކުރިއަރުވަން 300 މިލިއަން...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 3
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ޓިކްޓޮކްގެ ހެޑްކުއާޓަރު ވެސް ދާނެ ދިމާލެއް ނޭނގޭ

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް އެޕްގެ ހެޑްކްއާޓަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ބަދަލުކުރަަން ނިންމާފައި ވިޔަސް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ފިއްތުންތަކާ ހެދި ލަންޑަނުގައި ހެޑްއާޓަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 1
އެމެރިކާގެ އެއްޗަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ޓިކްޓޮކް ސަލާމަތްވާނެ

ޗައިނާގެ ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާ އިން މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެމެރިކާ އިން ދީފައި ވަނިކޮށް، މިކަމުން ސަލަމާތްވެވިދާނެ އެހެން ހައްލަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
އައިއޯއެސް ގައި ސްކައިޕް ކޯލްގެ ފަހަތް ފުސްކޮށްލެވޭނެ

ފޯނު ނުވަތަ އައިޕެޑުން ސްކައިޕް ވީޑިއޯ ކޯލެއް ކުރާ ނަމަ ބެކްގްރައުންޑްގެ މަންޒަރުތައް ފާޅުނުވާނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރާ ހެއްޔެވެ؟

12 ޖުލައި

July 12, 2020
ޓިކްޓޮކް ހުއްޓާލަން އެމެޒޯން އިން އެންގީ "އޮޅުމަކުން"

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ޓިކްޓިކް މަނާކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައި ވަނިކޮށް، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯންގް މުވައްޒަފުން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލަން އަންގައި ފޮނުވި އިންޓާނަލް މެމޯއަކާ ގުޅިގެން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމުން ގެއްލުން ބިލިއަނުން

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ އެޕްގެ ވިޔަފާރިން ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
ޓިކްޓޮކް އިންޑިއާއާ އެކު މަޝްވަރާގައި

ޓިކްޓޮކްގެ ބޮޑު މާކެޓެއް އޮތް އިންޑިއާގައި އެ އެޕް މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން މި މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭތޯ އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ކުންފުނި ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020
ވައިބާ އިން ފޭސްބުކް ބޮއިކޮޓްކުރަނީ

ވައިބާ އިން ފޭސްބުކާ ދުރަށް ޖެހި، އެއާ ގުޅުން ހުރި ޚިދުމަތްތައް، ވައިބާ ނެޓްވޯކްގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފޭސްބުކް ނެޓްވޯކް ގައި އިސްތިހާރުކުރުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ފޭސްބުކް، އިންސްޓާގްރާމް އަދި ވަޓްސްއެޕް ފަދަ ފޭސްބުކަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ ސޯޝަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް...